به‭ ‬نام‭ ‬معلم‭ ‬

ايستاده‭ ‬چون‭ ‬درخت
به‭ ‬گاه‭ ‬سايه‭ ‬
به‭ ‬گاه‭ ‬شكوفه‭ ‬
به‭ ‬گاه‭ ‬ميوه‭ ‬
قد‭ ‬مي‮ ‬كشي‭ ‬معلم‮!‬‭ ‬
قامتت‭ ‬مثل‭ ‬قيامت‭ ‬است‭ ‬
و‭ ‬
كلامت‭ ‬مثل‭ ‬آب‭ ‬
‮-‬‭ ‬روح‭ ‬نواز‮-‬‭ ‬
آيه هايي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواني‭ ‬
طعم‭ ‬بعثت‭ ‬دارد‭ ‬
و‭ ‬يادگار‭ ‬رسول‭ ‬
با‭ ‬رنگ‭ ‬اعجاز‭ ‬
به‭ ‬قرائت‭ ‬حجاز‮!‬‭ ‬
سنگواره ها‭ ‬
در‭ ‬هزاره‭ ‬نگاه‭ ‬تو‭ ‬
مي‮ ‬شكند،‭ ‬معلم‭ ‬
اي‭ ‬آغاز‭ ‬روشني
امتداد‭ ‬روشني‭ ‬
‮...‬‭ ‬بي‭ ‬پايان‭ ‬مثل‭ ‬روشني‭ ‬
نام‭ ‬تو‭ ‬ترجمه‭ ‬آفتاب‭ ‬است‭ ‬
معناي‭ ‬بليغ‭ ‬نور‭ ‬
نور‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬
اي‭ ‬سوره‭ ‬نور‮!‬‭ ‬
اي‭ ‬مبعوث‭ ‬شده‭ ‬
به‭ ‬اقراء‭ ‬بسم‭ ‬ربك‭ ‬الذي‭ ‬خلق‭ ‬
خلق‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬علق‭ ‬
اي‭ ‬جانشين‭ ‬پيامبر
اي‭ ‬معلم‮!‬‭ ‬
دستان‭ ‬تو‭ ‬
دسته هاي‭ ‬گل‭ ‬را‭ ‬
در‭ ‬پهنه‭ ‬ايران‭ ‬
كاشت‭ ‬
كاشت‭ ‬و‭ ‬داشت‭ ‬
ايران‭ ‬اما‭ ‬برداشت‭ ‬
به‭ ‬رنگ‭ ‬بهار‭ ‬
و‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬روشني‭ ‬
در‭ ‬كوچه هاي‭ ‬زندگي‭ ‬
‮-‬‭ ‬بي‭ ‬شرمندگي‮-‬‭ ‬
حاصل‭ ‬نگاه‭ ‬توست،‭ ‬معلم‮!‬‭ ‬
از‭ ‬شرق‭ ‬تا‭ ‬غرب‭ ‬ايران‭ ‬
و‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬تا‭ ‬جنوبش‭ ‬
جوشش‭ ‬دارد‭ ‬چشمه،‭ ‬
خيزش‭ ‬دارد‭ ‬چشم‭ ‬
‮-‬‭ ‬چشم‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬‮-‬‭ ‬
به‭ ‬نام‭ ‬معلم‭ ‬
گفتي‮:‬‭ ‬الف
گفتم‮:‬‭ ‬ايران‭ ‬
گفتي‮:‬‭ ‬ب‭ ‬
گفتم‮:‬‭ ‬باران
باران‭ ‬
‮-‬‭ ‬با‭ ‬ياران‮-‬‭ ‬
آمد‭ ‬
آن‭ ‬مرد‭ ‬آمد‭ ‬
آن‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬باران‭ ‬آمد‭ ‬
آن‭ ‬مرد،‭ ‬با‭ ‬اسب‭ ‬آمد‭ ‬‮...‬‭ ‬
به‭ ‬نام‭ ‬معلم‭ ‬
درس‭ ‬تو‭ ‬معلم
مشق‭ ‬آمدن‭ ‬بود‭ ‬
‮-‬‭ ‬خوب‭ ‬آمدن‮-‬‭ ‬
و‭ ‬ايراني‭ ‬ماندن‭ ‬‮...‬
گرمي‭ ‬آفتاب‭ ‬در‭ ‬چشمان‭ ‬توست‭ ‬معلم‭ ‬
‮...‬‭ ‬و‭ ‬نرمي‭ ‬مهتاب‭ ‬
‮...‬‭ ‬و‭ ‬حلاوت‭ ‬آب‭ ‬هم‭ ‬
شعري‭ ‬بخوان‭ ‬تا‭ ‬ديوان‭ ‬ها‭ ‬آغاز‭ ‬شوند‭ ‬
از‭ ‬پس‭ ‬غم ها‭ ‬و‭ ‬غصه ها‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬مي‮ ‬آيند‭ ‬
در‭ ‬خانه‭ ‬كسي‭ ‬هست‭ ‬
بزرگي‭ ‬هست‭ ‬
‮...‬‭ ‬پس‭ ‬
يك‭ ‬حرف‭ ‬بس‭ ‬است‭ ‬
اي‭ ‬ماناترين‭ ‬ياد‭ ‬
اي‭ ‬جاودانه ترين‭ ‬نام‭ ‬
اي‭ ‬معلم‮!‬
(ص-اول خراسان رضوی)

/ 0 نظر / 104 بازدید