روزی که مرگ بر آمریکا ذکر فرشتگان شد

تقویم را ورق بزن

صدایی نمی شنوی؟

نگاه کن!

۱۲ فروردین است

گوش کن!

فریاد مرگ بر آمریکای آدمیان

از زمین به آسمان می شود

و فریاد مرگ بر آمریکای فرشتگان

از آسمان به زمین

به دریا می رسد

تقویم را نگاه کن

۱۲ تیرماه است

یک مشت از آب خلیج فارس

خلیج همیشه فارس بردار

رنگ خون دارد

مثل خاکی

که در فصل سرخ

خون می گرید

خلیج فارس

- این پهنه آبی و مهربان -

خون می گرید

در سوگ گل هایی که

مظلومانه

در بهاری ترین تابستان

فاصله آسمان

تا زمین

و تا دریا را

عشق باریدند

وقتی فرمانده آمریکایی

این ابرهه مدرن

بر فیل«وینسنس»

این بار نه به سوی خانه خدا

بندگان خدا

زنان و مردان

و حتی کودکان و تمام سرنشینان بی گناه

هواپیمای مسافربری

که به سوی بندگان خدا

آتش گشود برای نابودی

اما خدای خانه

بندگان خویش را

در حریر شهادت

جاودانه ساخت

و مرگ را

نابودی را

به نام آمریکایی ها نوشت

هر چند بر سنت «استدراج»

صباحی چند را

به مستی قدرت بگذرانند

تقویم را

نگاه کن

۱۲ تیرماه است

و فریاد مرگ بر آمریکا

از زمین و آسمان به گوش می رسد

در بدرقه شهدایی که

در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷

مظلومانه رخت جاودانگی پوشیدند....

 

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/04/12 شماره انتشار 18443/صفحه اول و2/عکس نوشت

/ 0 نظر / 90 بازدید