ایران به پا خاست

انتفاضه کلمات در گزارش مصور خراسان

«انتفاضه کلمات» بود دیروز در خیابان. قیامت حروف بود دیروز در خیابان و گویی لب های روزه دار مردمان دیار فارس ابابیل شده بودند در بارش حروف سجیل بر سر «مرکاوا» سواران ابرهه زمان در حوالی حریم خدا. حرف بود که سجیل می شد و من مطمئنم، در فردایی که نه دور است و نه دیر، در فردایی که ان شاءا... حرف ها به برگه های رای راه یابند، اسرائیل، از نقطه پایان هم کوچک تر خواهد شد، یک نقطه سیاه برای یک تاریخ سیاه. انتفاضه کلمات بود و قیامت حروف و مردم در حضوری در قامت یک حماسه صریح و زلال، حمایت خود را از غزه، این باریکه غیرت اعلام کردند و صدا به صدا دادند، تا دنیا بداند و تاریخ بخواند، تا ما هستیم، فلسطین تنها نیست دیروز خیلی ها آمدند به فریاد و به این خیل عظیم هم باید بسیاری را افزود که اگر خود نتوانستند بیایند، دل هاشان را فرستاده بودند چه در  آموزه های دینی خوانده اند دل انسان با هر مکتب و مرامی که باشد از شمار همانان است و دیروز هم آنانی که آمدند و هم آنانی که نتوانستند بیایند حرف شان یکی بود؛ مرگ بر اسرائیل این «قصابیل» لعین، این حرام اندرحرام. دیروز خیابان ها، تنگه احد بود اما نه خالی، تا دشمن به تاخت آید و لشکر حق را دور بزند، بل چنان پر که نگاه به آن پشت دشمن را می لرزاند آری. مردم آمدند و حتم دارم، روح شهدا نیز جلودار این قافله بزرگ بود که به حق خواهی، به خونخواهی کودکان مظلوم، فریاد مرگ بر اسرائیل سرمی دادند. انتفاضه کلمات بود و قیامت حروف و مردمی که قطره قطره به هم پیوستند، دریا شدند و به خروش آمدند و دیر نباشد، آنانی که فرصت بیدار شدن را از کودکان فلسطینی می گیرند، خود به خواب سیاه مرگ بروند. الیس الصبح بقریب؟

خراسان - مورخ شنبه 1393/05/04 شماره انتشار 18744/صفحه10/کارنامه ایستادگی

 


/ 0 نظر / 97 بازدید