آسمان ایمان پر از ابابیل است

ابرهه های امروز را خبر دهید

 آسمان ایمان پر از ابابیل است

من کلماتم را

- با یقین-

در خشاب کاغذ می چینم

تو فشنگ هایت را

- محکم و مومنانه-

در خشاب تفنگت بگذار

جنگ را

دشمن آغاز کرده است

به جهاد باید قامت بندیم ما

بگویید همه مادرها

قرآن بردارند

و پسران خویش را

و دختران خویش را

با دعای سلامتی

از زیر قرآن عبور دهند

بگویید

آب پشت سرشان بریزند

که وقت به لحظه رفتن نزدیک می شود

خود و شوهرهاشان هم

پای به راه شوند

که نه جای سکوت است

نه فصل سکوت

باید برخاست

باید ایستاد...

من قلمم را برداشته ام

تو هم تفنگت را بردار

تا دیگر برادرمان

دوربینش را بردارد

که امروز باید جنگید

نه در یک جبهه

که در هزار جبهه

که دشمن هزار رنگ دارد

و هزار نیرنگ

و نه از یک جا

که از همه جا می آید

پس بگویید

بیدارباش بزنند همه مومنان را

بگویید

و به اذان فریاد کنید

همه آماده باشند

و گردان های فرهنگی

این «فهمیده »های جبهه حق

آماده تر

که دشمن

فراتر از خانه مان

ایمانمان را هدف گرفته است

و رسول ایمانمان را

بگویید مسلمانان

و همه آزادگان

برخیزند

که شیطان را این بار

با کلمات روشن

با غیرت مومنانه

باید رمی کرد

و جونز را

آن کشیش کافر کیش را

و همه شیطانک هایی

که می خواستند

نور حق را به بازی بگیرند

پیغام برید

خدایی که برای دفاع از خانه خود

ابابیل ها را

با سجیل

بر سر نیایتان ابرهه فرستاد

برای حفظ حرمت رسولش

هزار آسمان

و هزار زمین

پر از ابابیل دارد

ابابیل هایی

از جنس انسان

بر شما فرو خواهد فرستاد

هر کجای جهان که باشید

هیچ پنهان خانه ای

از سجیل ابابیل ها

در امان نخواهد بود

بگویید همه کافران را که

«و الله متم نوره

و لو کره الکافرون»

... و شب پرستان بدانند

سحر نزدیک است

و صبح نزدیک است

و مرگ سیاهی نیز نزدیک...

 خراسان - مورخ شنبه 1391/06/25 شماره انتشار 18217 /صفحه۲

/ 0 نظر / 98 بازدید