نان و ایمان

دقت کنیم به کلمات تا رفتار مان هم در هندسه این دقت نظر، دقیق شود. از این منظر فکر می کنم سرمایه اجتماعی، پیشرفت، تعالی و.... کلید واژه هایی است قفل گشا و حتی سد شکن. منتها باید در جای خود مورد مطالعه و بررسی و راهکارسازی شود. ما اگر بتوانیم چالش های پیش روی این مفاهیم را مدیریت کنیم قطعا به فرداهای بهتری خواهیم رسید که حق مردم و ایران عزیز است. با نگاهی گذرا هم می توان دریافت و به تصریح گفت که سرمایه اجتماعی ما_ متاسفانه_ در شیب کاهشی قرار دارد. این بزرگ ترین داشته ای است که یک کشور و نظام می تواند پایه های پیشرفت خود را در آن محکم کند و هندسه تعالی خود را با نظام سازی های متناسب در عرصه جامعه تحقق بخشد. قطعا باید برای تغییر مسیر این شیب، چاره اندیشی کنیم و اولین راه گذر از این چالش، توجه به ضرورت های اجتماعی و شناخت نیاز های به روز شده است. قطعا وقتی جامعه به چالش« معاش» گرفتار است و سفره اش هر روز کوچکتر می شود نمی توان برای معرفت آموزی در حوزه معاد، فراخوان داد و از سفر های درس آموزانه سخن گفت. زمانی می توان به استقبال این مفاهیم سازنده و گران قیمت رفت که نان به مسئله نخست زندگی تبدیل نشده باشد. اصولا هم کسانی جویای مفاهیم و پویای راه هستند که از این مرز عبور کرده باشند. نگاه راهبردی به طبقه متوسط از همین نشات می گیرد که اینان با عبور از این مرز و نپیوستن به مترفین می توانند جامعه را به سمت کمال کمک کنند. در جامعه تکاملی است که زیستن هم تعاملی می شود و انسان می تواند در داد و ستد معرفت هم زمینه را برای فربهی جان فراهم کند. این جاست که سرمایه اجتماعی هر روز فزونی می گیرد و بستر برای بهتر شدن فراهم می آید. فضایی چنین هم نیازمند مدیران و مسئولانی رشید، توانا، ایثارگر است. کسانیرکه به این درک درست رسیده باشند که برای داشتن زندگی بهتر نباید راه خود را از دیگران جدا کرد بلکه باید راه به سوی آینده بهتر را برای همه گشود. در میان کوخ ها به کاخ رفتن نه شرط معرفت که بایسته عقل هم نیست لذا کسانی که با ایجاد فاصله طبقاتی، راه خود را از مردم جدا می کنند خود به آسیب های متعدد گرفتار می شوند. واقعیت این است که مردم، حذف شدنی نیستند. حذف، سرانجام کسانی می شود که می خواهند دیگران را حذف کنند. باری، باید کاری کرد. کار را هم کاردانان می توانند انجام دهند. آنان که به بلوغ خود را ندیدن و ترجیح منافع ملی بر خواسته های فردی و جناحی رسیده اند. در کنار اینان اصلاح فرهنگی جامعه به سمت درست خواستن و به هنگام عمل کردن و مدیریت توقعات می تواند فضا را به سمت تعالی و افزایش سرمایه اجتماعی ببرد....


ب / شماره 4437 / یکشنبه 15 فروردین 1400/ صفحه 3

http://archive.birjandemrooz.com/PDF/14000115.pdf


/ 0 نظر / 8 بازدید