نوروزِ نابِ علوی

 نوروز، نور و تازگی می آورد به ویژه امسال که نوروز باید اقتدا کند به عید بزرگ میلاد مولای دل و جان، امیر مؤمنان، علی(ع). این خود فرخنده فالی است هم برای نوروز و بهار و هم برای ما که نوشوندگی را در نگاه و هندسه علوی، باور داریم. امامی که در تأسی به حضرتش، در فهرست نورانی محبوب های حضرت خداوندگار هم قرار می گیریم که خود در آیه ۴۲ سوره مائده، فرموده است: ” ان ا… یحب المقسطین” تا بدانیم که؛ ” خدا دادگران را دوست می دارد” پس ما که خواهان ایستادن در شمار دوستان خدا هستیم و می خواهیم که او نیز ما را به عنوان دوست خود به دیگر بندگان معرفی کند، باید برای گسترش عدالت، تلاش کنیم. این نیز مستلزم آن است که در دادگری، از خود شروع کنیم. یعنی پا از دایره عدل و انصاف، بیرون نگذاریم و اگر- خدای نخواسته – به بیراهه گام نهادیم، مصداق ” قولوا الحق ولو علی انفسکم” باشیم که مولامان علی(ع)، می فرماید: حق را بگوئیم ولو علیه خودِ ما باشد. این رویه اگر چه شاید در ظاهر، منطقی ننماید در نگاه ما که در ترازو فقط کفه منافع خود را می بینیم اما با همین نگاه خودبین هم می توان دریافت که در فراگیری این نگاه، نفع همه آحاد جامعه و امنیت اجتماعی رقم می خورد. اگر به آن جا برسیم که مثلا دروغ نگوئیم، خواهیم توانست بر کژی ها و کژتابی ها، فائق آییم و جامعه را نیز به صراط مستقیمی آوریم که همه مردم، بهره مندان این حق پویی شود.

سلوکی چنین، ما را به فرازی دیگر رهنمون می شود و در موقفی دیگر ما را در شمار محبوب های زمینی خدا قرار می دهد. محبوب هایی که هم پاکیزه جامه اند و هم پاکیزه جان و نشان شان را در آیه ۱۰۸ سوره توبه چنین می خوانیم: ” وا… یحب المطهرین” و در می یابیم حقیقت زندگی را در این که؛ خداکسانی راکه پاکیزه اند، دوست می دارد و این محبت الهی قطعا شامل کسانی که خواهان پاکی و پاکیزگی اند نیز می شود. پاکی هم فقط ظاهری نیست که با نوشدن جامه ما را در شمار پاکیزگان، به حساب آورند بلکه ناظر به امور باطنی نیز هست که باید اندرون هم از آلودگی، پاکیزه داشت.

نمی شود که نمای ساختمان، سفید باشد اما درون ساختمان را سیاهی انباشته باشد. در خانه ای چنین، نور هم راهی از پیش نمی برد. اندرون هم باید مثل بیرون سفید باشد تا ظلمت، جایی برای ماندن نیابد. ان شاءا… در نوسازی سال و تجدید پیمان با مولای عدالت خواهان عالم، علی(ع)، بتوانیم با طهارت جسم و جان در صف مقسطین بایستیم همان کسانی که خداوند دوست شان دارد و دنیا، با وجود آنان به قوام می رسد. با گام نهادن به راهی چنین، از دالان تنگ و پر صعوبت مشکلات می توانیم شاهراهی به سوی موفقیت بگشائیم. راهی که به بهشت منتهی می شود. یادمان باشد این نکته که در آستانه تحویل سال، برای همه دعا کنیم و برای عزت و استقلال وطن نیز، دست در خرمن حضرت کریم و رحیم زنیم که بلندآوازگی نام ایران، به توسعه طهارت، تقوا و عدالت خواهی می انجامد…. 


ب / شماره 3873 / سه شنبه 28 اسفند1397 / صفحه اول و 3/

http://www.birjandtoday.ir/?p=71603


/ 0 نظر / 25 بازدید