پنج‭ ‬شاخه‭ ‬گل

صدايش‭ ‬آشنا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خسته‮.‬‭ ‬از‭ ‬تهران‭ ‬تماس‭ ‬مي‮ ‬گرفت‮.‬‭ ‬كلامش‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬درد‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬طعم‭ ‬شكوه‮.‬‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬همايش‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬تلويزيون‭ ‬و‭ ‬راديو‭ ‬از‭ ‬حنجره‭ ‬زخمي‭ ‬فخري،‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬جهان آرا‮»‬‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬زدند‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬روز،‭ ‬قبر‭ ‬جهان آرا‭ ‬غريب‭ ‬بود،‭ ‬مثل‭ ‬آرزوهايش‮.‬
اين‭ ‬شهروند‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬وظيفه‭ ‬دانستم‭ ‬براي‭ ‬قدرداني‭ ‬از‭ ‬مردي‭ ‬كه‭ ‬خرمشهر‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬او‭ ‬معنا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬مزارش‭ ‬بروم‭ ‬و‭ ‬رفتم‭ ‬در‭ ‬بهشت‭ ‬زهرا.انتظار‭ ‬داشتم‭ ‬غوغا‭ ‬باشد‭ ‬،‭ ‬انتظار‭ ‬داشتم‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬نهادها‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬دريغ‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬شاخه‭ ‬گل‭ ‬،‭ ‬يك‭ ‬پارچه‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬دريغ‭ ‬‮...‬
پول‭ ‬زيادي‭ ‬همراهم‭ ‬نبود،‭ ‬اما‭ ‬همه‭ ‬آنچه‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬‮٥‬‭ ‬شاخه‭ ‬گل‭ ‬خريدم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬نظام،‭ ‬نيروهاي‭ ‬مسلح‭ ‬،‭ ‬احزاب،‭ ‬رسانه ها‭ ‬و‭ ‬بنياد‭ ‬شهيد‭ ‬روي‭ ‬مزار‭ ‬سردار‭ ‬پرآوازه‭ ‬اما‭ ‬غريب‭ ‬جنگ‭ ‬گذاشتم‮.‬‭ ‬شايد‭ ‬آقايان‭ ‬يادشان‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬مزار‭ ‬محمد‮.‬‭ ‬خوب‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬جايشان‭ ‬گل‭ ‬مي‮ ‬گذارم‭ ‬روي‭ ‬مزار‭ ‬گل‮!‬‭ ‬او‭ ‬اضافه‭ ‬كرد‭ ‬البته‭ ‬‮٨-‬‭ ‬‮٧‬‭ ‬پارچه‭ ‬نوشته‭ ‬توسط‭ ‬دوستان‭ ‬جهان آرا‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نشاني‭ ‬قبرش‭ ‬را‭ ‬نوشته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬آمدند‮.‬‭ ‬تك‭ ‬و‭ ‬توكي‮.‬‭ ‬اما‭ ‬جالب‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬گاه‭ ‬جواناني‭ ‬با‭ ‬قيافه هايي‭ ‬مي‮ ‬آمدند‭ ‬كه‭ ‬آدم‭ ‬نمي‮ ‬توانست‭ ‬باور‭ ‬كند‮.‬
ازجمله‭ ‬دختر‭ ‬جواني‭ ‬كه‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬فاتحه‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬وقتي‭ ‬روزگار‭ ‬مزار‭ ‬جهان آرا‭ ‬را‭ ‬ديد‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دقايقي‭ ‬با‭ ‬ظرفي‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬قبر‭ ‬را‭ ‬شست‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬فاتحه‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬رفت‮.‬
او‭ ‬قيافه اي‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬ماموران‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬ديدند‭ ‬شايسته‭ ‬تذكر‭ ‬مي‮ ‬دانستند،‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬زيارت‭ ‬جهان آرا‮.‬‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬هي‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬برگشتم‭ ‬،‭ ‬نمي‮ ‬توانستم‭ ‬از‭ ‬جهان آرا،‭ ‬دل‭ ‬بكنم‮.‬‭ ‬‮٤‬‭ ‬بار‭ ‬رفتم‭ ‬سرقبرش‭ ‬و‭ ‬‮٥‬‭ ‬بار‭ ‬فاتحه‭ ‬خواندم‭ ‬به‭ ‬نيت‭ ‬پنج‭ ‬وعده‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬دعا‭ ‬كردم‭ ‬اگر‭ ‬قبر‭ ‬جهان آرا‭ ‬غريب‭ ‬ماند‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬رسمش‭ ‬غريب‭ ‬نماند.شهرش‭ ‬غريب‭ ‬نماند‭ ‬و‭ ‬همشهري‮ ‬هايش‭ ‬هم.آخر‭ ‬من‭ ‬خودم‭ ‬در‭ ‬خرمشهر‭ ‬و‭ ‬آبادان‭ ‬خدمت‭ ‬كرده ام‭ ‬و‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬‮«‬خرمي‮» ‬جز‭ ‬نامي‭ ‬براين‭ ‬شهر‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬روزگار‭ ‬آبادان‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬است‮.‬
حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬خرمشهر‭ ‬را‭ ‬خرم تر‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬بسازيم‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬هم چنين‭ ‬مي‮ ‬كرديم‭ ‬با‭ ‬شهر‭ ‬زخمي‮.‬
آخر‭ ‬،‭ ‬روي‭ ‬زخم‭ ‬مرهم‭ ‬مي‮ ‬گذارند،‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬زخم‭ ‬نمك‭ ‬نمي‮ ‬ريزد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬روي‭ ‬زخم هاي‭ ‬خرمشهر‭ ‬،‭ ‬نمك‭ ‬ريخته اند‭ ‬انگار‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬اگر‭ ‬مرهم‭ ‬مي‮ ‬گذاشتند‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬دوباره‭ ‬مي‮ ‬توانست‭ ‬برخيزد‮.‬‭ ‬قد‭ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شهري‭ ‬درخور‭ ‬نام‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬شهيدانش‭ ‬بدل‭ ‬شود،‭ ‬اما‮...‬
اين‭ ‬شهروند‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬بنويسم‭ ‬تا‭ ‬مسئولان‭ ‬بدانند‭ ‬مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ميراث‭ ‬جاودانه‭ ‬خويش‭ ‬كه‭ ‬شهيدان‭ ‬باشند‭ ‬حساس‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬ياد‭ ‬آنها‭ ‬غيور.او‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬نمي‮ ‬توانم‭ ‬سنگر‭ ‬برادران‭ ‬شهيدمان‭ ‬را،‭ ‬خرمشهر‭ ‬را‭ ‬اين گونه‭ ‬ببينم‮.‬‭ ‬او‭ ‬تاكيد‭ ‬داشت‭ ‬بگوييم‭ ‬،‭ ‬خرمشهر‭ ‬يك‭ ‬شهر‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬خودش‭ ‬تنها‭ ‬نيست.بلكه‭ ‬نبض‭ ‬همه‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬مي‮ ‬تپد‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬شناسنامه‭ ‬ايران‭ ‬است،‭ ‬شناسنامه‭ ‬ملي‭ ‬ايرانيان‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬مرام‭ ‬و‭ ‬مسلك‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬مذهب،‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬روش‭ ‬انقلابي‭ ‬،‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬ضدانقلاب،‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬افتخار‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬روزسوم‭ ‬خرداد،‭ ‬روزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬ايراني‮ ‬ها،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬جشن‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬عيد‭ ‬ملي‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بها‭ ‬داد‮.‬
به‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬و‭ ‬خرمشهرو‭ ‬جهان آرا‭ ‬كه‭ ‬خودش«بها‮» ‬بود‭ ‬و‭ ‬بهاي‭ ‬زندگي‭ ‬عاشقانه‮.‬

/ 0 نظر / 103 بازدید