اشك‭ ‬شيطان‭ ‬در‭ ‬گناباد‮!‬

در‭ ‬شهر‭ ‬كوچك‭ ‬گناباد‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬مخصوصا‭ ‬كريستال،‭ ‬شيشه‭ ‬و‭ ‬اشك‭ ‬‮...‬‭ ‬به‭ ‬قدري‭ ‬فراوان‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬امنيت‭ ‬رواني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬فرداي‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬نگرانيم،‭ ‬چون‭ ‬آلودگي،‭ ‬دامن‭ ‬گسترده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬هم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬چكيده‭ ‬يك‭ ‬پيام‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شهروندي‭ ‬دردكشيده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬خوب‭ ‬با‭ ‬روزنامه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬گذاشته‭ ‬است‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬گناباد،‭ ‬يك‭ ‬شهر‭ ‬سنتي‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬مردمان‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬پايبند‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬سنت‭ ‬نيكوي‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬وقتي‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬مورد‭ ‬هجوم‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬بايد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬چشم ها‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬بخوانيم‭ ‬برنامه هاي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬شيوه هاي‭ ‬تربيتي‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬نهادهاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬با‭ ‬نسل‭ ‬نوخاسته‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬والدين‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬چيزهاي‭ ‬ديگر‭ ‬را‮.‬‭ ‬شايد‭ ‬گروهي‭ ‬فكر‭ ‬كنند‭ ‬چون‭ ‬گناباد‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬عبور‭ ‬قاچاقچيان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬ميزان‭ ‬آلودگي‭ ‬بالا‭ ‬مي‮ ‬رود.حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬معبر‭ ‬ورود‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬شيميايي‭ ‬چون‭ ‬كريستال‭ ‬و‭ ‬شيشه‭ ‬و‭ ‬اشك‮...‬‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮«‬اشك‭ ‬شيطان‮»‬‭ ‬مي‮ ‬خوانم‮.‬‭ ‬مرزهاي‭ ‬شرقي‭ ‬نيست‭ ‬تا‭ ‬گناباد‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬باشد‮.‬
پس‭ ‬همچنان كه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬سنتي‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬كشور‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬آذربايجان‭ ‬وكردستان‭ ‬واردبيل‭ ‬و‮...‬‭ ‬حساسيت زاست‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬انگيزد،‭ ‬اقبال‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬گناباد‭ ‬و‭ ‬شهرهاي‭ ‬اين‭ ‬سوي‭ ‬كشور‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬تدبير‭ ‬گران‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تامل‭ ‬وادارد‮.‬
مخصوصا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهرهايي‭ ‬چون‭ ‬گناباد‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بافت‭ ‬سنتي‭ ‬و‭ ‬ملاحظاتي‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬دارند‭ ‬وقتي‭ ‬اقبال‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬جديد‭ ‬زياد‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬بايد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬چشم ها‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬هم‭ ‬چشم‭ ‬متوليان‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چشم‭ ‬متوليان‭ ‬تربيت‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬مسئولان‭ ‬امور‭ ‬جوانان‭ ‬را،‭ ‬چه‭ ‬توجه‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬آلوده‭ ‬شدن‭ ‬يك‭ ‬ميانسال‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬كمتر‭ ‬اتفاق‭ ‬مي‮ ‬افتد‭ ‬واگر‭ ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬بشود،‭ ‬روزشمار‭ ‬اعتياد،‭ ‬كمتر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬جوان‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اقتضاي‭ ‬جواني‭ ‬خطرپذيري‮ ‬اش‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آلودگي‮ ‬هاي‭ ‬اعتياد‭ ‬بيشتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬روزشمار‭ ‬اعتياد‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬افزون تر‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
به‭ ‬ديگر‭ ‬عبارت‭ ‬،‭ ‬آلوده‭ ‬شدن‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬‮٠٥‬‭ ‬ساله‭ ‬اگر‭ ‬تا‭ ‬پايان‭ ‬عمر‭ ‬متوسط‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬سال‭ ‬هم‭ ‬ادامه‭ ‬يابد،‭ ‬‮٠٢‬‭ ‬سال‭ ‬اعتياد‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬يك‭ ‬جوان‭ ‬‮٨١‬‭ ‬ساله،‭ ‬‮٢٥‬‭ ‬سال،‭ ‬اعتياد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‮.‬
پس‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬هوشيار‭ ‬كردن‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اين‭ ‬آلودگي‭ ‬اهميت‭ ‬دوچندان‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬بازهم‭ ‬خانواده ها‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬با‭ ‬مادران‭ ‬باز‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬پيشترها،‭ ‬مادرها،‭ ‬دراولين‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬فهميدند‭ ‬درون‭ ‬فرزندشان‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬گذرد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬دردي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬درمانش‭ ‬چيست،‭ ‬امروز‭ ‬اما،‭ ‬آيا‭ ‬آن‭ ‬خوي‭ ‬هوشمندانه‭ ‬مادري‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬مادران‭ ‬به‭ ‬چهره‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬نگاه‭ ‬نمي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬مسائل‭ ‬ديگر؟‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬اعتياد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برون‭ ‬كشيدن‭ ‬معتاد‭ ‬از‭ ‬دام،‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬خانواده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مادرها،‭ ‬نقش‭ ‬اول تر‮!‬‭ ‬چه‭ ‬هيچ كس‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬مادر‭ ‬با‭ ‬زواياي‭ ‬دروني‭ ‬و‭ ‬كشش ها‭ ‬و‭ ‬واكنش هاي‭ ‬روحي‭ ‬ورواني‭ ‬فرد،‭ ‬آشنا‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقيقت،‭ ‬روان شناس ترين‭ ‬و‭ ‬رفتارشناس ترين‭ ‬فرد‭ ‬به‭ ‬هركس‭ ‬مادرش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مادران‭ ‬بايد‭ ‬باز‭ ‬پرسيد‭ ‬احوال‭ ‬فرزندان‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬چرايي‭ ‬فروغلتيدن‭ ‬در‭ ‬وادي‭ ‬بيراهه‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬مادران‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬كنندتا‭ ‬آتش‭ ‬جوانشان‭ ‬را‭ ‬نسوزاند‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬هم،‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬صدا‭ ‬به‭ ‬هشدار‭ ‬بلند‭ ‬كرد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید