آسان سازی شکایت از مجرمان


 

«جرایم خرد» را نباید کوچک شمرد، چه از انباشت همین جرم هاست که انبوه جرم و حتی جرایم کلان شکل می گیرد، این را در یادداشت «فرصتی برای زورگیری» به تاریخ ۶/٧/٨٧ نوشتیم با این تاکید که ما، شهروندان هم باید حساسیت خود را در برابر جرایم خرد و کلان بالا ببریم و به خصوص از کنار جرایم خرد نباید به سادگی بگذریم.

از قضا روز بعد گزارشی در صفحه حوادث درج شد با عنوان «شبکه زورگیران موتورسوار در مشهد متلاشی شد» که خبر از زورگیری های خرد انباشت شده می داد و این که فعالیت چند جوان پس از تکرار جرم، شکل باند به خود گرفته بود و... نکته ای که باید درباره جرایم خرد در نظر داشت، عوارض کلان روحی و روانی است که به فرد، خانواده و جامعه وارد می شود و گاه چنان عذاب آفرین است که تا همیشه بختک لحظه های روز و کابوس شبانه فرد می شود.

جامعه هم از این زخم های کوچک، یک عمر عذاب می کشد. پس جرایم کوچک باید مثل کبریت درنظر آیند که می تواند انبارهای بزرگ را به آتش بکشد، حتی اگر انبار اعتماد عمومی یک جامعه باشد. باید در برابر هر جرمی، شکایت کرد چه ترحم بر این تیزدندانان، گاه به جنایت در حق آحاد جامعه بدل می شود، پس باید شکایت کرد، باید قانون و مردانش را علیه این مجرمان بسیج کرد و...

این باید البته یک باید دیگر هم در پی دارد و آن اصلی است اساسی به نام آسان سازی شکایت از مجرمان، به این شکل که بزه دیده و یا هر شهروندی که اطلاعاتی دارد بتواند با یک تماس آن را به پلیس منتقل کند و از آن پس پلیس براساس یک طرح و برنامه تعریف شده به دنبال مجرم باشد و دادگاه ها نیز براساس اطلاعات مردمی فراهم شده توسط پلیس به پرونده رسیدگی کنند نه این که شهروند شاکی برای به دست آوردن حق خود، هزینه های مادی و معنوی و زمانی افزونتری را متحمل شود.

هویت شهروندانی که داشته های اطلاعاتی خود را در اختیار قانون قرار می دهند هم باید محرمانه باشد تا از تعدی مجرمان مصون باشند و... جرم اگر مهار نشود به جرایم تبدیل می شود که مسلسل وار شکل می گیرند.

مجرم اگر مهار نشود در کنار دیگر مجرمان به باند تبدیل و به خطر بزرگی برای جامعه بدل می شود که دفع شر آن جز به همراهی مردم ممکن نمی شود پس اگر می خواهیم آحاد جامعه را نسبت به بزهکاری ها حساس کنیم و از ظرفیت آنان در مقابله با جرایم استفاده کنیم، باید امکان همکاری تسهیل شود تا چنین نباشد که شهروندان پس از درج یادداشت «فرصتی برای زورگیری» به نگارنده بگویند برای شکایت حاضرند اما برای پیامدهای آن نه.

و یا وقتی به پلیس اطلاع می دهیم نتیجه ای نمی بینیم و... یا اگر همکاری کنیم جواب همکاران مجرم را چگونه خواهیم داد؟ و... پس باید پی گیری قانونی کم هزینه و پربازده باشد تا شهروندان به همراهی و همکاری با نهادهای مسئول راغب شوند.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17117 ، تاریخ انتشار 870808

 

/ 0 نظر / 3 بازدید