اقامه نماز يا ..........؟چه می کنيم؟

«ساخت قدرت» در جامعه «نماز محور» 
جامعه ما نيازمند باز تعريف بر اساس هندسه جامعه نماز محور است در اين مهندسي مثلثي رسم مي شود كه در راس هرم «امام» قرار دارد با ويژگي بارز «عدالت» همان عنصري كه هر جامعه به همان اندازه پايدار و سامانمند است و هر حكومت به همان ميزان برقرار، كه تن به روح عدالت جان بخشد كه فرموده اند «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم» مفهوم مخالف «ظلم» ، «عدل» است كه اساس شكل گيري حكومت ها و مقياس بقايشان است. در جامعه نماز محور راس هرم لزوما عادل است البته با مفهومي وسيعتر از امام جماعت!خلاف تعريف سنتي كه از ساخت قدرت مي شود كه تنها راس و قاعده شكل دهنده آن هستند در جامعه نماز محور علاوه بر عادل بودن راس، يك لايه اي كه معمولا در صف اول مي ايستند نيز به نوعي قريب به امام هستند به گونه اي كه اگر امام به هرشكل از نماز بازماند يكي از آن لايه مي تواند نماز را امامت كند و مي توان در تعريف ساخت سياسي قدرت از اين گروه به عنوان نخبگان ياد كرد كه به نوعي پيش قراولان مردم و آشنا به مطالبات مردم هم هستند در صف دوم نماز نيز باز كساني سجاده مي گسترند كه حلقه واسط ساير صفوف با صف اول و بالاخره امام هستند كه مي شود براي آنها كار كرد احزاب را در نظر گرفت و جامعه اي بر اين مدل بنا كرد كه هندسه قدرت بر اساس مدل «مدرن» و مردمسالار ديني شكل بگيرد. پيامد شكل گيري جامعه نماز محور، بسط عدل، جمع  شدن بساط ظلم، در همه اشكال و اقسام است و برابر كردن فرصت ها و ثروت ها در همه عرصه ها، در چنين جامعه اي از راس تا قاعده هندسه اي كه جامعه را مي سازند به نقش و جايگاه و كاركرد خود واقف هستند و براي خويش وظيفه اي تعريف شده در افقي مشخص با موقف هاي مشخص قائل هستند و براي رسيدن به آن با همه وجود مي كوشند. در جامعه اي چنين و با ساخت قدرتي چنان، فساد به هر شكل مجال ظهور نمي يابد و فحشا و منكر در همه اقسام عرصه اي براي عرضه نمي يابند. شايد بتوان به نوعي اين جامعه را ذيل اين آيه شريفه بازخواند كه مي فرمايد «ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر» يعني نماز لزوما بايد نمازگزاران را از انواع فحشا و اقسام منكر باز دارد و چنين اگر نمي شود، بايد در نوع نمازهامان به جد «ترديد كنيم كه صداقت و صراحت قرآن «شك» بردار نيست! مفهوم موافق اين آيه هم مي تواند اين باشد كه فقر و بي عدالتي فسق وفساد و تباهي و فحشا در جامعه اي تظاهرات مي كند كه نماز اقامه نشود. اگر نماز اقامه شود باور كنيد عرصه بر آلودگي ها تنگ مي شود. اينكه چنين نمي شود از اين روست كه به جاي «اقامه» نماز به «قرائت» نماز دلخوش كرده ايم و آنهم از سر «اسقاط تكليف» است والا «اقامه نماز»، «اقامه همه حقوق و حدود» را در پي دارد وچنين اقامه اي اولين نشانه «حكومت صالحان» است!......

/ 0 نظر / 4 بازدید