شخصیت اجتماعی صیادشیرازی

سیاه و سفید(١۶٨)

صیادشیرازی، یک فرمانده بزرگ و کم نظیر بود در چشم ها، به قدرت و شوکت می نشست و در دل ها به محبت. با امثال او بود که پوزه دشمن را به خاک مالیدیم و هزار نقشه دشمنان شرقی و غربی را نقش بر آب کردیم و پرچم عزت و اقتدار خود را به اهتزاز در آوردیم تا تمامیت ارضی ما حفظ شود. اگر صیادها نبودند، ما را شکار می کردند، به دام می کشاندند و می  کشتند و کشته ما هم غرامتی در پی نداشت. اگر صیادشیرازی ها نبودند، حافظ شیرازی هم نه سمرقند و بخارا که شیراز و اصفهان را باید زیر چکمه عراقیان متجاوز می دید و تاراج واژه هایش را هم تماشا می کرد. اگر صیادشیرازی ها نبودند، مطمئن باشید وضعیت ما امروز این نبود و امنیت این ملک و ملت هم این گونه نبود بلکه از کوچه ها حرامیان دشمن کیش و امنیت سوز می گذشتند و بر ما چنان می رفت که در قرن های قبل در ایلغار مغول رفت. اما صیادشیرازی ها با همه وجودشان آمدند تا دشمن ناکام شود و شد. تا ایرانی شیرین کام بماند و ماند. پس حق است که هزار باره از صیادشیرازی سخن بگوییم. از مردی که بزرگ بود و اگر چه دیروز می زیست، به قول سهراب سپهری از «اهالی فردا بود » و فرداها نیز رهین منت او و یارانش. آری صیادشیرازی، سپهبد دلاوری بود که ایستاد تا ما در سایه قامتش بنشینیم، او بزرگ بود و در چشم من به هزار دلیل هر روز عزتش افزون می شود اول به خاطر حماسه هایی که خلق کرد و دوم به خاطر خلق نکویی که داشت. من از رزم او بسیار خوانده ام و شنیده ام اما خلق نکویش را، تواضع و فروتنی اش را، راز و نیاز عاشقانه اش را، مردم  داری اش را، خود ندیدنش را و... به چشم دیده ام. من او را در صفوف نماز جماعت مسجد ملاحیدر دیده ام که در سفرهایی به مشهد به این مسجد سر می زد و نماز می خواند. در مسجد و در میان مردم که عجیب دوستش داشتند، نماد تواضع و فروتنی بود. شاید این یکی از ویژگی های منحصر به فرد فرماندهان در ارتش و سپاه اسلام باشد که مردان غیرتمند و قدرتمندش که در لباس نظامی و به گاه رزم، دشمن شکن و حماسه آفرینند و یک کشور از نگاهشان قدرت می گیرد، اما وقتی به میان مردم باز می گردند، از آنان می شوند و آن اقتدار جایش را به تواضع، فروتنی و عشق می دهد. فرمان های اثرگذار نظامی و فریادهای دشمن شکن شان، به واژه های بی بدیل راز و نیاز تبدیل می شود. چنان که در قنوت دستان صیادشیرازی چنین می شد و من هنوز در حسرت حالت ملکوتی اویم که « رب ادخلنی مدخل صدق ...» می خواند. آری برای من شخصیت اجتماعی صیادشیرازی مثل شخصیت نظامی اش عزیز و اثرگذار بود و باور دارم اگر این زوایای زندگی امیر دلاور ارتش اسلام بازنمایی شود، ما در قامت سپهبد شهید علی صیادشیرازی، یک الگوی موفق در حوزه زندگی اجتماعی خواهیم داشت. چنان که اخلاقیات فردی و خانوادگی اش هم می تواند در این روزگار، هزاران زندگی را حتی از ورطه نابودی، به ساحل سرفرازی بکشاند. اخلاق خودشکنش می تواند آدمی را تا اوج بت شکنی بکشاند، چه انسان تا خود را نشکند هرگز نخواهد توانست بت شکن شود. بت شکنان اول خودشکن بودند و من این را نیز در رفتار صیادشیرازی دیده ام. خدا کند ما هم از او درس گیریم و خودشکن شویم تا ابراهیم ایمان مان بت شکنی را آغاز کند...

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/01/22 شماره انتشار 17521/اجتماعی۹
/ 0 نظر / 110 بازدید