قصه‭ ‬مردم‭ ‬وخراسان

قصه‭ ‬‮«‬خراسان‮»‬‭ ‬و‭ ‬مردم،‭ ‬حديث‭ ‬دلبردگي‭ ‬و‭ ‬دلدادگي‭ ‬است‮.‬‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬نيم‭ ‬قرن‭ ‬همراهي،‭ ‬هم‭ ‬نفسي،‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬اعتماد،‭ ‬مثل‭ ‬دو‭ ‬يار،‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬شانه‭ ‬هم‮.‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همان‭ ‬گوهر‭ ‬گرانسنگي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬بالندگي‭ ‬‮«‬خراسان‮»‬‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
‭ ‬روزنامه اي‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مردمي‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مردم‮.‬‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬بامدادان‭ ‬روزي‭ ‬كه‭ ‬برف،‭ ‬تن پوش‭ ‬سفيدي‭ ‬به‭ ‬قطر‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬سانتيمتر‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬شهر‭ ‬پوشيد‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬نزديك‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬روزنامه‭ ‬خراسان‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬صبحانه‭ ‬شهروندان‭ ‬نبود،‭ ‬صداي‭ ‬شهروندان،‭ ‬لطيف‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬به‭ ‬‮«‬اعتراض‮»‬‭ ‬بلند‭ ‬شود‮.‬‭ ‬حق‭ ‬همه‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬اعتراض ها‭ ‬باليده ايم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بدان‭ ‬مفتخريم‭ ‬و‭ ‬راستي‭ ‬چه‭ ‬افتخاري‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬رسانه اي‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬مدال‭ ‬افتخار‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬بگيرد.اما‭ ‬قصه‭ ‬ديروز‮:‬‭ ‬دعاي‭ ‬خانه‮ ‬‭ ‬زادان‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬مستجاب‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برف‭ ‬بر‭ ‬شهر‭ ‬تشنه‭ ‬باريدو‭ ‬همين‭ ‬هم‭ ‬باعث‭ ‬ايجاد‭ ‬مشكل‭ ‬در‭ ‬سيستم‭ ‬توزيع‭ ‬روزنامه‭ ‬شد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬راحت طلبي،‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بسته‭ ‬بودن‭ ‬معابر‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬تلاشگران‭ ‬واحد‭ ‬توزيع‭ ‬روزنامه،‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬از‭ ‬كوشاترين‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬افتخار‭ ‬روزنامه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قضا‭ ‬سه‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬توزيع‭ ‬روزنامه‭ ‬سحرگان‭ ‬ديروز‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬شما،‭ ‬بسيارمان،‭ ‬خواب‭ ‬بوديم،‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬لغزندگي‭ ‬معابر‭ ‬دچار‭ ‬سانحه‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬پيگير‭ ‬مداوا‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬تلاش‭ ‬اين‭ ‬عزيزان،‭ ‬توزيع‭ ‬طبق‭ ‬روال‭ ‬عادي‭ ‬انجام‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬دغدغه‭ ‬دوطرفه‭ ‬شكل‭ ‬گرفت.درست‭ ‬مثل‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬دوسويه‭ ‬ميان‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬‮«‬خراسان‮»‬،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬شكل‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬دغدغه‮»‬‭ ‬رسيدن‭ ‬روزنامه‭ ‬را‭ ‬داشتند‭ ‬تا‭ ‬‮«‬بخوانند‮»‬‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬دغدغه‭ ‬‮«‬رساندن‮»‬‭ ‬روزنامه‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬تا‭ ‬باز‭ ‬‮«‬بخوانند‮»‬،‭ ‬چه‭ ‬روزنامه اي‭ ‬كه‭ ‬خوانده‭ ‬نشود،‭ ‬به‭ ‬بذري‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمين‭ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬سبز‭ ‬نشود‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آنكه‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬سبز‭ ‬شدن‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬سبزه‭ ‬و‭ ‬ريحان‭ ‬مي‮ ‬نويسيم‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬ضمير‭ ‬شما،‭ ‬مستحق‭ ‬جوانه‭ ‬زدن‭ ‬گل هاست‮.‬‭ ‬اما‭ ‬متأسفيم‭ ‬و‭ ‬پوزش‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬كه‭ ‬ديروز‭ ‬يخ بندان‭ ‬فرصت‭ ‬توزيع‭ ‬مناسب‭ ‬روزنامه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬گرفت.اين‭ ‬پاسخي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬شرمندگي‭ ‬عرض‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬مخاطبان‭ ‬فهيم‭ ‬خراسان‭ ‬كه‭ ‬گروه‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬به‭ ‬طريقي،‭ ‬دلدادگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬بيان‭ ‬كردند‮.‬
‭ ‬چرايي‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شفاهي‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬ما‭ ‬شنيدند.اما‭ ‬لازم‭ ‬دانستيم،‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬مخاطبان،‭ ‬قلم‭ ‬برداريم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واژه‭ ‬سلام،‭ ‬عذر‭ ‬بخواهيم‭ ‬و‭ ‬بگوييم،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ببخشيد‮.‬‭ ‬ببخشيد‭ ‬و‭ ‬بدانيد،‭ ‬دوستتان‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬چراغ‭ ‬خراسان‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬اعتمادبخش‭ ‬شما‭ ‬افروخته‭ ‬مي‮ ‬ماند،‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬هزاريم،‭ ‬بلكه‭ ‬بالاتر،‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬همه ايم‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬شما‭ ‬هيچ‮!‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬‮«‬همه‮»‬‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬بودن‭ ‬همچنان‭ ‬مفتخريم‮.‬‭ ‬والسلام‮.‬‭

/ 0 نظر / 93 بازدید