سوگواري‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬اربعين‭ ‬سيد‭ ‬شهيدان

61.gif 
شاهد‮:‬‭ ‬ديروز،‭ ‬حتي‭ ‬شكوفه هايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬درختان‭ ‬رسته‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬پيغام آور‭ ‬بازگشت‭ ‬بهار‭ ‬باشند‭ ‬هم‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬داشتند‮.‬
‭ ‬شايد‭ ‬اگر‭ ‬گوشي‭ ‬براي‭ ‬شنيدن‭ ‬بودمان،‭ ‬ناله‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شنيديم‮.‬‭ ‬ناله‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬سوگواري‭ ‬بر‭ ‬آل‭ ‬ا‮...‬‭ ‬و‭ ‬مرداني‭ ‬كه‭ ‬چهل‭ ‬روز‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬كربلا،‭ ‬حقيقت‭ ‬را‭ ‬معنا‭ ‬كردند‮.‬‭ ‬ديروز،‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬ديوار،‭ ‬به‭ ‬شيون‭ ‬بودند‭ ‬براي‭ ‬آنهايي‭ ‬كه‭ ‬گوش‭ ‬جان‭ ‬براي‭ ‬شنيدن‭ ‬داشتند‮.‬‭ ‬ديروز،‭ ‬آب،‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬گريست‭ ‬بر‭ ‬تشنگي‭ ‬فرات‮.‬‭ ‬ديروز‭ ‬‮...‬
‮"‬‭ ‬ديروز‭ ‬كوچه‭ ‬به‭ ‬كوچه‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬روستاهاي‭ ‬ايران،‭ ‬پر‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬فريادهاي‭ ‬ياحسين،‭ ‬و‭ ‬گويي‭ ‬ايران،‭ ‬يك‭ ‬چشم‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬گريست‮.‬‭ ‬يك‭ ‬دست‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬سينه‭ ‬تبدار‭ ‬تاريخ‭ ‬فرود‭ ‬آمد،‭ ‬يك‭ ‬سينه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آه‭ ‬كشيد‮.‬‭ ‬يك‭ ‬شعله‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سماع‭ ‬آمد،‭ ‬يك‭ ‬سماع‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بيداري‭ ‬آفريد‮.‬‭ ‬ديروز،‭ ‬روز‭ ‬بيداري‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬بيداران‮.‬‭ ‬روز‭ ‬بيداران‭ ‬و‭ ‬قيام‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬‮...‬
‮"‬‭ ‬گزارش‭ ‬خبرنگاران‭ ‬خراسان‭ ‬از‭ ‬استان هاي‭ ‬خوزستان،‭ ‬لرستان،‭ ‬فارس،‭ ‬اصفهان،‭ ‬مركزي،‭ ‬قم،‭ ‬همدان،‭ ‬آذربايجان‭ ‬شرقي‭ ‬و‭ ‬غربي،‭ ‬كرمانشاه،‭ ‬اردبيل،‭ ‬ايلام،‭ ‬يزد،‭ ‬كرمان،‭ ‬گيلان،‭ ‬مازندران،‭ ‬گلستان،‭ ‬سمنان،‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬حاكي‭ ‬است،‭ ‬پرچم هاي‭ ‬سياه‭ ‬در‭ ‬اهتزاز،‭ ‬امتداد‭ ‬سوگواري‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬گواهي‭ ‬مي‮ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬درمجالس،‭ ‬گويندگان‭ ‬مذهبي،‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬مولفه هاي‭ ‬زندگي‭ ‬حسيني،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هوشيارگري‭ ‬مردم‭ ‬اقدام‭ ‬مي‮ ‬كردند‮.‬
‭ ‬خبرنگاران‭ ‬ما‭ ‬گزارش‭ ‬دادند،‭ ‬حضور‭ ‬گروه هاي‭ ‬مختلف‭ ‬مردمي‭ ‬و‭ ‬خصوصاً‭ ‬جوانان‭ ‬دراين‭ ‬مجالس‭ ‬چشمگير‭ ‬بود‮.‬
‭ ‬از‭ ‬خرم آباد،‭ ‬شهركرد،‭ ‬بندرعباس،‭ ‬قشم‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬نيز،‭ ‬خبرنگاران‭ ‬ما‭ ‬نوشتند،‭ ‬اين‭ ‬استان ها‭ ‬و‭ ‬شهرها‭ ‬غرق‭ ‬ماتم‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬دوستداران‭ ‬اهل‭ ‬بيت‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬سيه پوش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬كوچه‭ ‬و‭ ‬خيابان‭ ‬را‭ ‬سياه‭ ‬پوشانده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مجالس‭ ‬و‭ ‬محافل،‭ ‬ياد‭ ‬امام‭ ‬شهيدان‭ ‬را‭ ‬گرامي‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سخناني‭ ‬گوش‭ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬خطيبان‭ ‬مذهبي‭ ‬درباره‭ ‬واقعه‭ ‬كربلا‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬كاروان‭ ‬اسرا‭ ‬در‭ ‬تبيين‭ ‬اهداف‭ ‬نهضت‭ ‬حسيني‭ ‬مي‮ ‬گفتند‮.‬‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬ايران،‭ ‬شاهد‭ ‬دسته هاي‭ ‬عزاداري‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬گوناگون،‭ ‬به‭ ‬سوگواري‭ ‬مي‮ ‬پرداختند‭ ‬در‭ ‬استان هاي‭ ‬زنجان‭ ‬و‭ ‬قزوين‭ ‬نيز،‭ ‬مجالس‭ ‬سوگواري‭ ‬و‭ ‬تعزيه خواني،‭ ‬در‭ ‬مساجد،‭ ‬تكايا‭ ‬و‭ ‬حسينيه ها‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬واعظان،‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬نقش‭ ‬شهادت‭ ‬سيدالشهداء‭ ‬در‭ ‬بيدارگري‭ ‬اسلامي‭ ‬پرداختند‮.‬
‭ ‬اين‭ ‬گزارش ها‭ ‬حاكي‭ ‬است،‭ ‬براساس‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬سنن‭ ‬مناطق،‭ ‬پخش‭ ‬نذورات،‭ ‬اطعام‭ ‬مردم،‭ ‬ايستگاه هاي‭ ‬صلواتي،‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداختن‭ ‬نمادين‭ ‬كاروان‭ ‬اسرا،‭ ‬سوگواري‮ ‬هاي‭ ‬خاص‭ ‬مناطق،‭ ‬نماز‭ ‬ظهر‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬نيز‭ ‬برپا‭ ‬بود‮.‬‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬مقدس‭ ‬نيز،‭ ‬حرم‭ ‬مطهر‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬كانون‭ ‬عزاداري‭ ‬براي‭ ‬سالار‭ ‬شهيدان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬آقا‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬‭ ‬را‭ ‬صاحب‭ ‬عزا‭ ‬مي‮ ‬دانستند‭ ‬سوگوارانه‭ ‬به‭ ‬تسليت‭ ‬مولا‭ ‬آمده‭ ‬بودند‮.‬
‭ ‬در‭ ‬پيرامون‭ ‬اين‭ ‬محور‭ ‬سوگواري،‭ ‬مساجد،‭ ‬حسينيه ها‭ ‬و‭ ‬تكاياي‭ ‬مشهد‭ ‬هم‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬سوگواراني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬بيعت‭ ‬دوباره‭ ‬با‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬سجاد‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬و‭ ‬حضرت‭ ‬زينب‭ ‬‮(‬س‮)‬،‭ ‬جان‭ ‬در‭ ‬زلال‭ ‬اشك‭ ‬مي‮ ‬شستند‮.‬
‭ ‬دفاتر‭ ‬سرپرستي‭ ‬خراسان‭ ‬در‭ ‬استان هاي‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬و‭ ‬شمالي‭ ‬نيز‭ ‬گزارش‭ ‬دادند‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬گويي‭ ‬عاشوراي‭ ‬دوباره‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬سوگواري‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬بود‮.‬
علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬گزارشگران‭ ‬خراسان‭ ‬ازاقصي‭ ‬نقاط‭ ‬كشور‭ ‬هم‭ ‬نوشتند،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مساجد‭ ‬و‭ ‬حسينيه ها‭ ‬و‭ ‬تكايا‭ ‬و‭ ‬امام زاده ها،‭ ‬مجالس‭ ‬روضه خواني‭ ‬خانگي‭ ‬هم‭ ‬شكوهي‭ ‬دوچندان‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬هركس‭ ‬به‭ ‬وسع‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬كوشيد‭ ‬تا‭ ‬ياد‭ ‬امام‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جان ها‭ ‬تجلي‭ ‬دوباره‭ ‬دهد‮.‬
‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬آخر‭ ‬صفر‭ ‬از‭ ‬اربعين‭ ‬تا‭ ‬شهادت‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬در‭ ‬آخرين‭ ‬روز‭ ‬صفر،‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 96 بازدید