فراواني‭ ‬اعتبارات‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي

خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬برمي‮ ‬خيزد،‭ ‬استاني‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬سي‮ ‬ام‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬استان هاي‭ ‬كشور‭ ‬قرار‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نشانه هاي‭ ‬اين‭ ‬برخاستن‭ ‬به‭ ‬روشني‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬خورد‮.‬‭ ‬مديران‭ ‬استان،‭ ‬قصد‭ ‬سازندگي‭ ‬و‭ ‬عزم‭ ‬كار‭ ‬دارند‮.‬‭ ‬به‭ ‬بركت‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬ويژه‭ ‬نظام‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬اعتبارات،‭ ‬فراوان‭ ‬در‭ ‬فراوان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نخبگان‭ ‬صاحب نظران‭ ‬پرورش‭ ‬يافته‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬عامه‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬دارند‭ ‬پاشنه‭ ‬كفش هاشان‭ ‬را‭ ‬برمي‮ ‬كشند‭ ‬تا‭ ‬ياعلي‭ ‬بگويند‭ ‬و‭ ‬برخيزند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬كار‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سامان‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همان‭ ‬نويدي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬شنيدن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬قامت‭ ‬كشيدن‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬اميد‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬برخاستن‭ ‬را‭ ‬ياد‭ ‬ماجراي‭ ‬بلدرچين‭ ‬و‭ ‬بچه هايش‭ ‬مي‮ ‬اندازد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬دبستان‭ ‬مي‮ ‬خوانديم‮.‬‭ ‬در آن‭ ‬داستان،‭ ‬صاحب‭ ‬مزرعه اي‭ ‬كه‭ ‬بلدرچين‭ ‬و‭ ‬بچه هايش‭ ‬آنجا‭ ‬لانه‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬اميد‭ ‬كسي‭ ‬مي‮ ‬نشست‭ ‬تا‭ ‬بيايد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬او‭ ‬مزرعه‭ ‬را‭ ‬درو‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬بلدرچين‭ ‬مادر،‭ ‬بچه هايش‭ ‬را‭ ‬بشارت‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬خطري‭ ‬لانه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬خبر‭ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬صاحب‭ ‬مزرعه‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬دل‭ ‬بريده‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬داس‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬گفت‭ ‬حالا‭ ‬بايد‭ ‬برويم‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي،‭ ‬يك‭ ‬عزم‭ ‬عمومي‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬برخاستن‭ ‬آن‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬قاطعيت‭ ‬گفت،‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬ندانم كاري،‭ ‬با‭ ‬داس‭ ‬تدبير‭ ‬درو‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬توسعه،‭ ‬روي‭ ‬خوش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬محروم‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬نشان‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مردم‭ ‬صبور‭ ‬هم‭ ‬روزهاي‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬فرداهاي‭ ‬روشن‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬خواهند‭ ‬كرد،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬خشكسالي‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬نخبگان‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬فكر‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬بسنده‭ ‬نمي‮ ‬كنند،‭ ‬بلكه‭ ‬معتقدند‭ ‬همچنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬‮«‬معاد‮»‬‭ ‬مردم‭ ‬مسئولند،‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬معاش‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬احساس‭ ‬مسئوليت‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬باور‭ ‬‮«‬من‭ ‬لا‭ ‬معاش له،‭ ‬لا‭ ‬معادله‮»‬‭ ‬مي‮ ‬خواهند‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اعتبارات‭ ‬اختصاص‭ ‬يافته‭ ‬توسط‭ ‬نظام‭ ‬اسلامي،‭ ‬فرصت،‭ ‬سالم سازي‭ ‬و‭ ‬تسهيل‭ ‬معاش‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬برنامه هاي‭ ‬اسلام‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬فراهم‭ ‬كنند،‭ ‬تا‭ ‬آ نها‭ ‬با‭ ‬انديشه‭ ‬به‭ ‬معاد،‭ ‬راه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬رستگاري‭ ‬بيابند‭ ‬و‭ ‬بپيمايند‮.‬‭ ‬
چه‭ ‬جامعه اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬معاش‭ ‬حلال‭ ‬و‭ ‬روزي‭ ‬سالم‭ ‬برخوردار‭ ‬نباشد،‭ ‬روزگار‭ ‬صالح‭ ‬هم‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬معاد،‭ ‬مومنانه‭ ‬بنگرد‭ ‬اما‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬بلندنظران‭ ‬به‭ ‬تمشيت‭ ‬روزي،‭ ‬كار،‭ ‬تحصيل،‭ ‬درمان،‭ ‬بهداشت‭ ‬و‮...‬‭ ‬بپردازند،‭ ‬جامعه‭ ‬هم‭ ‬روي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬رستگاري‭ ‬خواهد‭ ‬شست‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید