ادب عاشقی

 

حج رفتن هم ادبی دارد و هم آدابی؛ هم باید به ادب حاجی شدن مودب شد و هم آداب حج را به جا آورد، هر چند پیش از حج باید استطاعت آن را در خویش فراهم کرد. این استطاعت اگر چه در بضاعت مالی ظهور می یابد اما به آن بسنده نمی شود. به باور من کسی که به حج می رود، باید استطاعت «پیام بری» و «پیام آوری» داشته باشد.پس باید به دنبال استطاعت معنوی و معرفتی هم بود، سپس آداب حج را به ادب حج مزین کرد و حاجی شد.حاجی شدن در مشهد هم شبیه همان آداب را دارد و همان ادب را می طلبد. باید مستطیع شد به توانایی های معنوی، آن گاه آداب زیارت را به جا آورد و «مشهدی» شد و به فیض حاجی شدن دست یافت.ما چه مجاور و چه زائر آقا امام رضا(ع) آدم ها خوشبختی هستیم. اگر چشم به معرفت بگشاییم آن وقت هر بار که به زیارت حضرت رضا(ع) می رویم، به فهم دوباره حج خواهیم رسید. هر بار که در طواف ضریح، دل می گردانیم به اندازه یک بار حج-لااقل-بزرگ می شویم.زیارت امام رضا(ع) را حج فقرا خوانده اند و ضرب المثل شده است این که: حاجیان مکه روند و فقرا سوی توآیند

جان به قربان تو آقا که تو حج فقرایی

بله، زیارت آقا، حج فقراست. اما فقیرانی که اگر دست از دنیا کوتاه دارند در وادی معرفت چنان قامت کشیده باشند که شانه به شانه خورشید زنند. فقیرانی که استطاعت معنوی فهم زیارت را داشته باشند آن وقت سلام آنان از سوی آن که می خوانندش «تسمع کلامی» به «ترد سلامی» اجابت خواهد شد.برای پاسخ سلام گرفتن از امام رضا علیه السلام باید سلام را عارفانه و عاشقانه گفت، هم آداب زیارت را رعایت کرد هم ادب عاشقی را و برای این نه پست و مقام مهم است و نه جاه و جلال. بلکه این جا عطر سیب را و رایحه خوش حبیب را به کسی می بخشند که عاشقانه «امن یجیب» خوانده باشد.این جا تمنای چشم هایی اجابت می شود که به فهم تماشا رسیده باشد.چشم هایی که بتواند در هر نگاه چشمه های معرفت را جاری کند. چشمه هایی که هر کدام برای رفع عطش از قبیله ای کافی باشد.حاجی شدن در حرم رضوی از پی دو رضایت و دو انتخاب میسر می شود؛ رضایت و انتخاب زائر و قامت بستن به عمل زائرانه و سپس رضایت و انتخاب مولا که زائر را به گزین و او را به مقام حاجی مفتخر می کنند.و چنین است روایت عاشقانه زیارت و دهه کرامت هم فرصت سبزی است برای حاجی شدن و بهاری ماندن و جشنواره های رضوی هم، مبارک هنگامه ای است برای فهم بیشتر معارف امام رضا(ع) پس این فرصت را قدر بدانیم مثل فصل حج!

صفحه R07 فرهنگ (رضوی) ، شماره سریال 17391 ، تاریخ انتشار 880726

 

/ 0 نظر / 109 بازدید