مالخر، شریک دزد و رفیق قافله

 

اگر سارق، فکر جایی برای «منار» نداشته باشد در همان قدم اول رسوا می شود. اما اگر جایش را فراهم کرده باشد، دیگر از فردا هیچ مناری سرپا نخواهد ماند! اگر فکر بعد از این یعنی فروش آن را هم کرده باشد، دیگر انبارش هم اشغال نخواهد شد، چه «مالخر» هایی هستند که دست در دست دزد اما در کنار قافله به شکلی دیگر در کار تاراج امنیت عمومی و مالی و روانی جامعه هستند که اگر گناه آنان از سارقان بیشتر نباشد کمتر هم نیست. این درست که دست مالخر قطع نمی شود، اما باید عواقب و مجازات های بازدارنده ای برایش درنظر گرفته شود که دیگر جرات نکند با دزد جماعت هم کلام بشود. چه رسد به هم داستانی و هم دستی و همکاری. اگر بازار برای مالخرها ناامن شود بازار برای سارق هم ناامن و آن وقت بازار و کوچه و خیابان برای زندگی شهروندان امن می شود. البته این مسئله یک سویه دیگر هم دارد که اگر در نظر نیاید، کار به سامان نخواهد شد بلکه جدی ترین بخش ماجرا و شاید بازدارنده ترین قسمت هم همین باشد؛ هوشیاری مردم! هوشیاری من و شمای شهروند هم در حفظ اموالمان که خود بحث مفصل و مختص به خود را می طلبد و هم نخریدن اموال مشکوک همان سویه دیگر ماجراست؛ چه تا وقتی برای اموال مشکوک خریداری وجود داشته باشد، افراد مشکوک هم هستند و کارهای مشکوک نیز هم. پس هوشیار باید بود که اجناس بی اوراق هویت ارزان و ... را نخریم؛ چون شاید از خانه و مغازه من و شما و یا برادرمان به سرقت رفته باشد و خریدن اموال دزدی، شراکت در جرم است، اما اگر ما در خریدن کالاها مخصوصا در جمعه بازارها و شنبه بازارها و روز بازارها و شب بازارها دقت کنیم و حتی اگر شده با قیمت بالاتر، کالای شناسنامه دار بخریم، آن وقت تقاضا برای خرید کالای سرقتی چنان پایین خواهد آمد که عرضه آن را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که دزد و مالخر نتوانند کالای سرقتی را به فروش برسانند، خود به خود به سمت پرهیز از دزدی سوق پیدا خواهند کرد، چه خرید و فروش کالای سرقتی نیز مثل هر کالای دیگر تابع نظام عرضه و تقاضاست. تا تقاضا نباشد عرضه، ره به جایی نخواهد برد، اما اگر تقاضا روزافزون باشد، آمار سرقت هم افزون و ناامنی برای زندگی من و شما هم بیشتر خواهد شد.

 

پس دقت کنیم با خرید خود، با عملکرد خود، تشویق کننده سارقان و امنیت سوزان نباشیم. بلکه با «نخریدن» اموال مشکوک و بی شناسنامه به دزدان و مالخرها «نه» بگوییم تا «آری» گفته باشیم به کاهش سرقت و افزایش امنیت. این برای همه بهتر است، حتی برای مجرمان تا با ارتکاب کمتر جرم، پرونده شان سبک بماند. البته نقش و وظیفه پلیس و نهادهای مسئول در برخورد قاطع، تعطیل ناپذیر و بازدارنده با عوامل سرقت و مالخری و ... به جای خود باقی است و مطالبه خاص و عام هم هست، اما خود مردم نیز باید هوشیار باشند؛ خود ما باید هوشیار باشیم.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17308 ، تاریخ انتشار 880418
/ 0 نظر / 93 بازدید