آی آدم ها شهید می آید

آی آدم ها! شهید می‌آید

خدا ما را دوست دارد / آی آدم ها

خدا ما را دوست دارد / که هنوز از کوچه‌های ما شهید می‌آید

و دروازه‌های آسمان را / به روی زمین می‌گشاید

آی آدم ها! / به آسمان نگاه کنید / که به اشتیاق آغوش شده است

وزمین که از هر گوشه اش چشمه شهید می‌جوشد

و 30 چشمه / 30 چشمه نور / سهم مشهد است امروز

و از هر چشمه / یک شهید می‌تراود / ولب‌های تشنه را می‌شوید

آی آدم ها! / مشهد الشهداست مشهد امروزما

به شهود برخیزیم / این خبرمبارک را

که خدا هنوز مارا دوست دارد

و از پی ما قاصد می‌فرستد / در قامت شهید

مارا خدا گواه گرفته است / بر عشق به انسان

بر «فتبارک ا... احسن الخالقین»

بر فتح باب شهادت در همیشه زمان / در تمامی زمین

در اقتدا به سیدالشهدا حسین(ع)

آی آدم ها! / شهید می‌آید

چشمه، رود می‌شود / جاری می‌شود / و قدم قدم می‌آید

تا بشوید غبار را / از هرچه دل درغبار نشسته است

از هرچه دیده در غبار بسته است

از هرچه دست زیر سنگ غبار شکسته است

آی آدم ها! / خدا ما را دوست دارد

و با شهید / -از کوچه شیطان- / به سفره رحمان می‌کشد ما را

شهید می‌آید از کوچه‌های شهر / شهر را بگو به افتخار برخیزد

در قدم فرزندان فاطمه/که فاطمیه را دگر باره معنا می‌کنند.....


خراسان رضوی / شماره : 3790 / شنبه ۲۸ بهمن-۱۳۹۶ / صفحه 5 / فرهنگ


http://khorasanrazavi.khorasannews.com/?nid=19760&pid=5&type=0

 

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/192269

/ 0 نظر / 94 بازدید