ایثار شهدا و اختلاس بعضی ها!

چقدر شهدا را می شناسیم و راه شهدا را؟ چقدر به سلوک آنان باور داریم؟ آیا مشی امروز ما با رسم شهیدان نسبتی دارد؟ تامل کنیم در این نکته ظریف. چه نمره ای می گیریم در این امتحان بزرگ؟ من نگرانم چون می بینم که ما را راهی در پیش است که با صراط مستقیم شهدا هم جهت نیست. آنان از جان گذشتند تا جان مردم و آبروی میهن و استقلال وطن، پایدار بماند و کسی نتواند پا بر زمین ما بگذارد و بندگان خدا را به بردگی خویش برد! مگر سد شکنی نکردند مردان از جان گذشته تا راه تعالی و سربلندی مردم باز باشد و برای همیشه باز بماند؟ برویم و باز بخوانیم خط فکری شان را در وصیت نامه هایشان تا صراط مستقیم را بیابیم. برویم و با آنان که عزیز خدایند و حجت خداباوری در عصر حاضر، پیمان ببندیم که رفتارمان را با آنان تراز کنیم. این می تواند ترازوی اعمال مان را چنان میزان کند که هم در این دنیا به رستگاری برسیم و هم در آن جهان به فلاح، وعده های صادق خداوند را به چشم آنانی بکشیم که می کوشیدند انسان ها را به مدار بردگی خویش و شیطان بکشند. آنانی که اگر ماموریت درستی هم به آنان واگذار شود، به بدترین شکل از آن فرصت، تهدید می سازند برای وطن. یک نمونه اش را باز امروز می شنویم و می خوانیم و به هزار دریغ، سر تکان می دهیم و آه حسرت از دل برمی کشیم. برخی هایمان هم با خود می گوییم که کاش شهدا بودند. کاش بودند نه برای این که این روزها و این پلشتی ها را می دیدند که کاش بودند تا چنین نمی شد. کاش بودند و با همان سلوک جبهه، نه تنها به لقمه افزون تر فکر نمی کردند که از لقمه حق خویش هم می گذشتند تا برادرشان، به اندازه لقمه ای سیرتر شود. آنان اگر بودند در ماموریت دور زدن تحریم ها، همه دشمنان را دور می زدند و با کمترین هزینه، کارها را به سامان می رساندند نه مثل «بیمار رفتاران» که به نام تحریم ها، نه دشمن را که وطن را و هموطن را دور می زنند. بگذریم، روز شهید است و نباید شهد نام او را در کام ها تلخ کرد. این « شقشقیه» را هم بگذارید به حساب دردی که در دل فریاد می‌کشد. سخن هم این است که رفتار شهدا در کردار ما نباید چنین غریب بماند که حق و حقیقت به غربت دچار شود. باید به سلوک شهدا برگردیم تا نه کمر ما زیر بار مشکلات، که همه وجود دشمن در هم بشکند. این شدنی است و پیروزی در دسترس است اگر همین امروز به نام شهدا، مسیر خود را اصلاح کنیم و به صلاح عمومی جامعه بیندیشیم. اگر به مدار شهدا بازگردیم نه تنها در تعالی معنوی و اخلاقی، اوج خواهیم گرفت که در تدبیر امور و تمشیت معیشت مردم هم استانداردهای تازه تعریف خواهیم کرد. مطمئن باشید.

خراسان جنوبی / شماره : 2954 / چهارشنبه ۲۲ اسفند-۱۳۹۷ / صفحه اول و 5 / فرهنگ

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=20060&pid=5&type=0

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/Newspaper/PagePDF/32464

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/204601

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/5.pdf


/ 0 نظر / 22 بازدید