کوه شرارت و جاده زندگی

 

 وقتی قرار است، یک جاده بسازند، کوه هم اگر سر راه باشد حتی اگر شده با انفجار آن را از سر راه بر می دارند. حالا هزینه اش هرچه می خواهد باشد. وقتی قرار است مردم از یک خیابان عبور کنند، در تعریض خیابان، قیمتی ترین ساختمان ها را از میان بر می دارند، با همه هزینه هایش. حالا نمی دانم برای ساختن «جاده سلامت روانی جامعه» نحوه برخورد ما با کوه های شرارت و تندخویی و اوباشگری چگونه است؟ با آنان که روز روشن، شب تار را پیش چشم مردم می آورند چگونه برخورد می کنیم؟ با زورگیرها و آنانی که به زور بازو غره شده اند و شیشه مغازه این را پایین می آورند و از آن یکی یقه می درانند و از این رهگذار آرامش عمومی را قربانی می کنند و اعتماد مردم به نهادهای امنیت ساز را دشنه در پهلو می نشانند، رفتار چگونه خواهد بود؟ در این نوشتار سر طرح مباحث حقوقی و جامعه شناختی ندارم، بلکه به عنوان یک شهروند این را مطالبه می کنم که با اراذل و اوباش و زورگیران چنان باید قاطع برخورد شود که استخوان غرورشان زیر بار قانون بشکند. می خواهم اگر اینان مثل کوه هم محکم باشند- که هزار البته نیستند- باز هم از سر راه مردم و آرامش جامعه برداشته شوند. می خواهم اگر مردم در فلان خیابان مشهد به کمک پلیس تعدادی از این اراذل و اوباش را دستگیر کردند و تحویل نهاد قضا دادند، در تقدیر جامعه آرامش رقم بخورد. چه مردم از این دلخور می شوند که در روزهای بعد باز اراذل و اوباش را در همان محل ببینند که وجود و نعره شان فضا را آلوده می کند. بارها از مردم شنیده ام اگر قرار است این افراد پس از دستگیری به این زودی برگردند، همان بهتر که دستگیر نشوند تا هیبت دستگیری و نهادهای قانونی و بازداشت و زندان در ذهن شان نشکند تا لااقل اندکی از دستبند و دستگیری و... بترسند نه این که با دستگیری و سپس آزادی آنان، این هیبت هم بشکند، قبل از آن که غرور و شرارت آنان را در هم بشکند. پس لطفا اول برنامه قاطع با اراذل و اوباش را مشخص کنید و بعد چنان قاطع برخوردکنید که ریشه رذالت و شرارت و زورگویی و زورگیری قطع شود.

صفحه R01 اخبار (رضوی) ، شماره سریال 17271 ، تاریخ انتشار 880303
/ 0 نظر / 99 بازدید