شور‭ ‬حسيني،‭ ‬شعور‭ ‬ايراني

اين‭ ‬روزها،‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬كوچه‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گذاري،‭ ‬پرچم هايي‭ ‬مي‮ ‬بيني‭ ‬كه‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬سوگوار،‭ ‬به‭ ‬اهتزاز‭ ‬درآمده اند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نسيمي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬آيد،‭ ‬ناگزير‭ ‬عطر‭ ‬آن‭ ‬پرچم ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬سوغات‭ ‬خواهد‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬پيغامبر‭ ‬سوگواري‭ ‬مردم‭ ‬شهر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬آري‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬كه‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬گردانيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬شهرها‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬گردانيد،‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬را‭ ‬هاله اي‭ ‬از‭ ‬غم‭ ‬فرا‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬غمدار،‭ ‬يك‭ ‬حقيقت‭ ‬سرخ‭ ‬هستيم،‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬خون‭ ‬خويش‭ ‬سرسبزي‭ ‬ايمان‭ ‬را،‭ ‬حقيقت‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬جاودانه‭ ‬كرد.اين‭ ‬روزها‭ ‬شهرهاي‭ ‬ما‭ ‬يك‭ ‬معماري‭ ‬ذهني‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬نشانگر‭ ‬حق خواهي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خروشيدن‭ ‬بر‭ ‬باطل،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬بشود‭ ‬پا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬روستا‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬آدم ها‭ ‬گذاشت،‭ ‬آنجا‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬ديد؛‭ ‬پرچم هاي‭ ‬در‭ ‬اهتزاز،‭ ‬حقيقت هاي‭ ‬خونين‭ ‬و‭ ‬شور‭ ‬حسيني‭ ‬را.اين‭ ‬روزها،‭ ‬از‭ ‬شرقي‮ ‬ترين‭ ‬نقطه‭ ‬كشور،‭ ‬شور‭ ‬حسيني،‭ ‬همپا‭ ‬با‭ ‬خورشيد‭ ‬طلوع‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬غربي‮ ‬ترين‭ ‬نقطه،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬خورشيد‭ ‬غروب‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬اما‭ ‬شب‭ ‬عاشقان‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬هم‭ ‬روشن تر‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اصلاً‭ ‬شب هاي‭ ‬اهل‭ ‬ايمان‭ ‬را‭ ‬خورشيدي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هرگز‭ ‬غروب‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬حسينيه ها‭ ‬و‭ ‬تكايا‭ ‬و‭ ‬مساجد،‭ ‬شاهد‭ ‬اين‭ ‬مدعاست‮.‬‭ ‬از‭ ‬شمال،‭ ‬هم‭ ‬نسيم‭ ‬ايمان‭ ‬به‭ ‬حسين‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬خيزد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پرچم هاي‭ ‬همه‭ ‬كوچه ها‭ ‬و‭ ‬كومه ها‭ ‬مي‮ ‬وزد‭ ‬و‭ ‬ياد‭ ‬حسين‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬يادها‭ ‬به‭ ‬يادگار‭ ‬مي‮ ‬گذارد‮.‬‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬هم،‭ ‬از‭ ‬جنوب‭ ‬سرخ‭ ‬هم،‭ ‬گويي‭ ‬دوباره‭ ‬شهدا،‭ ‬قامت،‭ ‬افراشته اند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬عزاداري‭ ‬مي‮ ‬كنند.دزفولي‮ ‬ها،‭ ‬شوشتري‮ ‬ها،‭ ‬اهوازي‮ ‬ها‭ ‬خرمشهري‮ ‬ها،‭ ‬آباداني‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬هويزه اي‮ ‬ها‭ ‬مراسم‭ ‬عزاداري‭ ‬سنتي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬برپا‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬چشمي‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬بينا‭ ‬باشد‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬حضور‭ ‬شهدا‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬ايران،‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬شكوهي‭ ‬ديگر‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬مطمئنم،‭ ‬مجالس‭ ‬عزاداري‮ ‬‭ ‬ما،‭ ‬ميهمان هاي‭ ‬ناپيدايي‭ ‬هم‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬ميهمان هايي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬جاودانه‭ ‬شهيد‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬در‭ ‬مسجد‭ ‬محل‭ ‬خود‭ ‬آمده اند‭ ‬تا‭ ‬سوغات‭ ‬شهادت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬خويش‭ ‬هديه‭ ‬كنند.اين‭ ‬روزها،‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬رنگ‭ ‬محرم‭ ‬گرفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬ما‭ ‬آدم ها‭ ‬هم‭ ‬سياه‭ ‬پوشيده ايم‭ ‬تا‭ ‬نشان‭ ‬دهيم‭ ‬سوگوار‭ ‬سپيده ايم‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬رفتارمان‭ ‬همچون‭ ‬جسم‭ ‬و‭ ‬ظاهرمان‭ ‬هم‭ ‬محرمي‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬آيا‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬ايران‭ ‬كوشيده ايم‭ ‬عاشورايي‭ ‬رفتار‭ ‬كنيم؟‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬‮« ‬علم‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬‭ ‬كتل‮»‬‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬داريم،‭ ‬گام‭ ‬در‭ ‬راه‮ ‬‭ ‬‮«‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‮»‬‭ ‬هم‭ ‬بگذاريم‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬وقتي‭ ‬براي‭ ‬برداشتن‭ ‬نشانه هاي‭ ‬محرم‭ ‬صف‭ ‬مي‮ ‬كشيم‭ ‬با‭ ‬صاحب‭ ‬نشانه‭ ‬هم‭ ‬رفتاري‭ ‬همسو‭ ‬داشته‭ ‬باشيم؟آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬اخلاق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اخلاق‭ ‬امام‭ ‬درست‭ ‬كنيم؟‭ ‬آيا‭ ‬مراسم‭ ‬سنتي‭ ‬عزاداري‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬قشنگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زيبا،‭ ‬زيبايي‮ ‬هاي‭ ‬فرهنگ‭ ‬عاشورايي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬ما‭ ‬نشان‭ ‬خواهد‭ ‬داد،‭ ‬آيا‮....‬

(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید