شب‭ ‬آرزوها

مي‮ ‬گويند‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬انديشيدن هاي‭ ‬اوست،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ارزشيابي‭ ‬انساني،‭ ‬آن كه‭ ‬بر‭ ‬صدر‭ ‬مي‮ ‬نشيند‭ ‬صاحب‭ ‬زيباترين‭ ‬انديشه هاست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬انديشه‭ ‬و‭ ‬آرزو‭ ‬و‭ ‬پندار‭ ‬نيكو‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬امشب‭ ‬گاه‭ ‬آن‭ ‬است؛‭ ‬شب‭ ‬انديشه هاي‭ ‬بلند،‭ ‬نيايش هاي‭ ‬ناز‭ ‬و‭ ‬آرزوهاي‭ ‬قشنگ‮.‬‭ ‬چه‭ ‬شب‭ ‬جمعه‭ ‬اول‭ ‬ماه‭ ‬رجب‭ ‬را،‭ ‬‮«‬ليلة الرغائب‮»‬‭ ‬است‮.‬‭ ‬شبي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬قشنگ ترين‭ ‬آرزوها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دعا‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬آرزويي‭ ‬قشنگ تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬آرزو‭ ‬كنيم‭ ‬شيعه ترين‭ ‬جمعه‭ ‬همين‭ ‬نزديكي‮ ‬ها‭ ‬طلوع‭ ‬كند،‭ ‬آن‭ ‬قاف نشين،‭ ‬قلب‭ ‬اهل‭ ‬قبله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشمانش‭ ‬نوراني‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قدومش‭ ‬روشنايي‭ ‬چشم‭ ‬عاشقان‭ ‬شود؟‭ ‬چه‭ ‬آرزويي‭ ‬زيباتر‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬كمال‭ ‬رسيدن‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬آزادي‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬انوار‭ ‬دوست؟‭ ‬آري،‭ ‬امشب،‭ ‬شب‭ ‬آرزوهاست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فضيلت‭ ‬آن‭ ‬روايت هاي‭ ‬متعدد‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬گوناگوني‭ ‬نقل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كتاب‭ ‬شريف‭ ‬مفاتيح الجنان‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬بخوانيد،‭ ‬من‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬شما‭ ‬مي‮ ‬آورم‭ ‬كه‭ ‬شب‭ ‬آرزوها،‭ ‬امشب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬در‭ ‬قشنگ ترين‭ ‬لحظه هاي‭ ‬نيايش‭ ‬با‭ ‬حضرت‭ ‬دوست،‭ ‬فرج‭ ‬آقا‭ ‬امام‭ ‬زمان،‭ ‬بسط‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬آزادي‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬اعتلاي‭ ‬كلمه‭ ‬حق،‭ ‬سرفرازي‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬رهبر‭ ‬عزيز‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬گرفتاري‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دعا‭ ‬از‭ ‬حضرت‭ ‬حق‭ ‬بخواهيد‭ ‬و‭ ‬يادتان‭ ‬باشد‭ ‬شفاي‭ ‬بيماران،‭ ‬اداي‭ ‬قرض‭ ‬بدهكاران،‭ ‬توسعه‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬مهرباني‭ ‬مردمان‭ ‬و‭ ‬صلاح‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬آرزو‭ ‬كنيد‮.‬‭ ‬و‭ ‬آرزو‭ ‬كنيم‭ ‬همه‭ ‬كه‭ ‬زيباترين‭ ‬آرزوها،‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬واژه هاي‭ ‬پاك‭ ‬محقق‭ ‬شود‭ ‬و‮...‬‭ ‬همين‮!‬
(ص-۲--۲۷/۴)

/ 0 نظر / 102 بازدید