روح‭ ‬توليد،‭ ‬نياز‭ ‬كشاورزي

خشكسالي‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي،‭ ‬رمق‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬درخت ها‭ ‬خشكيد‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬زراعت ها‭ ‬به‭ ‬حافظه‭ ‬تاريخ‭ ‬سپرده‭ ‬شد‮.‬
‭ ‬دراين‭ ‬وانفسا‭ ‬درخت‭ ‬‮«‬زرشك‮»‬‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬توانست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬خشكسالي‭ ‬وفق‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬تانكرهاي‭ ‬آب،‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬ساير‭ ‬درخت ها‭ ‬دچار‭ ‬نشود‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬نوسانات‭ ‬شديد‭ ‬قيمت‭ ‬آن‭ ‬مثل‭ ‬زلزله‭ ‬هشت‭ ‬ريشتري،‭ ‬زندگي‭ ‬كشاورز‭ ‬خشكسالي‮ ‬زده‭ ‬را‭ ‬ويران‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬قيمت‭ ‬تا‭ ‬‮٦-٥‬‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬منفي‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬پنجم‭ ‬قيمت‭ ‬مي‮ ‬رسد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زرشك‭ ‬محصولي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬مثلا‭ ‬چون‭ ‬امسال‭ ‬قيمت‭ ‬آن‭ ‬بالا‭ ‬بوده،‭ ‬بيشتر‭ ‬كاشت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بگوييم‭ ‬ازدياد‭ ‬كشت‭ ‬باعث‭ ‬كاهش‭ ‬قيمت‭ ‬محصول‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬نوسانات‭ ‬شديد،‭ ‬بايد‭ ‬دليلي‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬سوالات‭ ‬را‭ ‬طرح‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬برايش‭ ‬پاسخ‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬قيمت‭ ‬زرشك‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مشقت‭ ‬بسيار‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬خشكسالي‭ ‬طاقت سوز‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬نمي‮ ‬شود؟‭ ‬چرا‭ ‬قيمت‭ ‬تضميني‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬بيمه‭ ‬كردن‭ ‬محصول‭ ‬فراهم‭ ‬نيست؟‭ ‬چرا‭ ‬كسي‭ ‬براي‭ ‬كشاورزان‭ ‬فكري‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬ضرب‭ ‬خار،‭ ‬همان‭ ‬اندك‭ ‬مقدار‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬توليد‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بتوانند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گزند‭ ‬حوادث‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬برند‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬‮«‬ثمن‭ ‬بخس‮»‬‭ ‬بفروشند،‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬گزند‭ ‬حوادث‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬برند،‭ ‬بيان‭ ‬يك‭ ‬احتمال‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬شهرستان‭ ‬قاين،‭ ‬باران‭ ‬كل‭ ‬دسترنج‭ ‬زرشك‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نداشتن‭ ‬جاي‭ ‬مناسب‭ ‬براي‭ ‬خشك‭ ‬كردن‭ ‬محصول‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خرمن‭ ‬خشك‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬نابود‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬چتر‭ ‬بيمه اي‭ ‬بالاي‭ ‬سر‭ ‬مردم‭ ‬باز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬آنها‭ ‬شتافت‮.‬‭ ‬
حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفت‭ ‬حاصل‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬تلاش‭ ‬آنها‭ ‬بود‮.‬‭ ‬به‭ ‬راستي‭ ‬آيا‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬كاري‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬كشاورز‭ ‬فقط‭ ‬دغدغه‭ ‬توليد‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬دغدغه‭ ‬نگهداري‭ ‬و‭ ‬فروش،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬دغدغه‭ ‬توليد‭ ‬فربه‭ ‬شود؟‭ ‬آيا‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬تضمين‭ ‬خريد،‭ ‬روحيه‭ ‬توليد‭ ‬مضاعف‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬اين‭ ‬قشر‭ ‬توليدكننده‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬ادعا‭ ‬تزريق‭ ‬كرد؟‭ ‬آيا‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬بيمه‭ ‬محصول،‭ ‬حاصل‭ ‬دسترنج‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گزند‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬حوادث‭ ‬حفظ‭ ‬كرد؟‭ ‬ايجاد‭ ‬جاذبه‭ ‬زندگي‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬فعاليت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزي‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬آوردن‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬تلفن‭ ‬و‮...‬‭ ‬به‭ ‬روستا‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬روستايي‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬زنده اند‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬هم‭ ‬نيازمند‭ ‬برنامه ريزي‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬عالمانه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آينده‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬آسودگي‭ ‬خيال‭ ‬كشاورز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬روح‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬خشكيده‭ ‬درخت‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬محصول‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬كاري‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬كشاورز‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬فكر‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬كيفيت‭ ‬محصول‭ ‬تلاش‭ ‬كند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید