هراس به دل مجرمان بیندازیم

 
مجازات اگر سخت و درهم کوبنده هم باشد اما علنی نشود کارکرد بایسته را نخواهد داشت و حداکثر برای همان فردی که مجازات شده شاید بازدارنده باشد اما برای دیگران هرگز، چه اصلاً با خبر نمی شوند که «مابه ازای»هر عملی چیست؛ پس مرتکب می شوند و گاه به واقع هم «جهل به قانون» دارند اما اگر مجازات ها علنی باشد اثربخش خواهد بود همان طور که شارع مقدس هم اجرای حدود را در منظر عموم مورد تاکید قرار داده و گاه حتی همه مجازات همان «تشهیر» است و این نشان می دهد اثرگذاری عمومی مجازات خیلی مهم تر از تنبیه یک فرد است. به باور من امروز اگر اختلاسگری، قاچاقچی ای؛ سارقی، زورگیری، کیف قاپی و.... مجازات می شود باید چنان خبر آن را به گوش همه رساند که کسی بی خبر نماند و اگر خدای نکرده کسی در سر هوای چنان کاری را می پروراند بداند باید خود را برای مجازاتی چنین هم آماده کند.باید بدانند همه که نه پلیس را سر مماشات با متجاسران و قانون شکنان است و نه دستگاه قضا از اجرای «مر»قانون کوتاه می آید بلکه مردان قانون را سر اجرای بدون تنازل قانون است. این روز ها که در مشهد خبر هایی از شلیک به سارقان می شنویم و می خوانیم هم معتقدم باید خبر های این برخورد را دهان به دهان باز گفت تا گوش به گوش شود و هیچ کس بی خبر نماند به ویژه «خام اندیشانی» که شاید هوس یک شبه پولدار شدن آنان را به کژراهه و دراز دستی می کشاند.پس بگویید تا به گوششان برسد که نه جامعه تحمل چنین کار هایی دارد و نه متولیان امنیت اجازه چنین کار هایی را می دهند.... مردم هم در تماس با خراسان بارها و بارها تأکید کرده اند که هم خواهان برخورد قاطع پلیس و نهاد قضا با سارقان و زورگیران و کیف قاپ ها هستند و هم در این راستا، تمام قد پشت پلیس می ایستند .... و نمی دانم این اختلاسگران، متجاوزان، سارقان و... در یک کلام مجرمان، اهل رسانه و خبر هستند یا نه، اما هر کس این مطلب را خواند آن قدر بگوید و بگوید تا گوش به گوش شود و به گوش آنانی که در معرض ارتکاب جرم از تجاسر تا اقدام به سرقت هستند، برسد تا دست از پا خطا نکنند که شاید هدف بعدی گلوله پلیس آنان باشند. لطفاً خبرهای برخورد پلیس را، خبر برخورد دستگاه قضا را آن قدر تکرار کنید و بگویید تا گوش به گوش شود و زبان به زبان و به گوش سارقان هم برسد، که این بازگویی خبرها، هم احساس امنیت را در جامعه افزایش می دهد و هم هراس از برخورد مقتدرانه قانون را در میان مجرمان و فزون خواهان، پس این خبرها را باز هم بازگو کنید.

مطمئن هم باشید اگر همه دست به دست هم دهیم، آن وقت شهر نه برای مردم که برای مجرمان و سارقان و برای دزدان ناموس و برای کسانی که آتش به خرمن امنیت می اندازند «ناامن» خواهد شد. ناامنی آنان با اقتدار پلیس و نهاد قضا و هزار البته همکاری مردم، «امنیت» جامعه را در پی خواهد داشت. پس آن قدر بگویید که دزد وقتی پا به خیابان می گذارد همواره نگاه حساس مردم را حس کند و صدای ایست پلیس در گوشش بپیچد...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1392/09/25 شماره انتشار 18577 / صفحه اول و ۶/جامعه

/ 0 نظر / 93 بازدید