پر واز امید بر بال سفیر


 

انقلاب ما انفجار نور بود، این باور مومنانه کسانی است که در انقلاب با همه وجود آمدند و با همه وجود انقلابی ماندند، آنان به فردای روشن تر از امروز باور داشتند، فردایی که به سبب فراوانی نور، کسی در کوچه ظلمت گم نمی شود.

در چشم انداز انقلاب، توسعه و رفاه مبتنی بر عدالت یک هدف است و تلاش برای رسیدن به آن یک وظیفه؛ لذا تکلیف امروز ما، مجهز شدن به مدرن ترین فناوری های روز و قامت کشیدن در ساحت علوم نوپدید است تا فردا افق مقصد پدیدار شود.

ماهواره ملی امید امروز بر بال ماهواره بر سفیر ٢ راهی فضا شد تا قاصد صادق تلاش و کوشش مجاهدان عرصه فناوری باشد و در جبهه ارتباطات ماهواره ای در قامت یک سردار بدرخشد.

امروز را، در تقویم سبز موفقیت های ایران ثبت باید کرد، به نام مردان و زنانی که بانیان انقلاب بودند در پیروی از امام انقلاب و به نام همه شهدایی که عزت و سربلندی ایران و ایرانی رابا خون، بیمه کردند و به نام عالمان و دانشمندانی که حاصل تلاش و جهادشان، «امید» شد که بر بال «سفیر» راهی آسمان شد.

«امید» نشانگر روحیه تلاش و توانگری و امید به فردای بهتر ایرانی است و سفیر نیز یادآور رسالت انسانی ایرانیان برای توسعه علم و دانش، یادآور مفهوم معرفتی سفیر و...

پرتوان باد اندیشه دانشمندان ایرانی، پرامید باد پرواز امید.

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17196 ، تاریخ انتشار 871116
/ 0 نظر / 102 بازدید