چشم‭ ‬باز‭ ‬مادرها‮!‬

بعضي‭ ‬كارگردان ها،‭ ‬فيلم هاي‭ ‬چند‭ ‬اپيزودي‭ ‬مي‮ ‬سازند‮.‬‭ ‬زندگي‭ ‬ماها‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اپيزودهاي‭ ‬مختلف‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬در‭ ‬نوشته ها‭ ‬هم‭ ‬گاهي‭ ‬جز‭ ‬نوشتن‭ ‬به‭ ‬سبك‭ ‬اپيزوديك‭ ‬جواب‭ ‬نمي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬چند‭ ‬اپيزود‭ ‬را‭ ‬بخوانيد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬كنيد‭ ‬به‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬تماشا‭ ‬كنيد‭ ‬فيلم هايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬اطراف‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬تماشا‭ ‬گذاشته‭ ‬مي‮ ‬شود‮...‬
‮"‬‭ ‬اول‮:‬‭ ‬هر‭ ‬روز،‭ ‬از‭ ‬خانه اي،‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬محلات‭ ‬مشهد،‭ ‬سر‭ ‬وصدايي‭ ‬برمي‮ ‬خاست‭ ‬كه‭ ‬آچار‭ ‬ماشين ها‭ ‬گم‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬گم‭ ‬شدن‭ ‬كيف‭ ‬پولش‭ ‬مي‮ ‬گفت‮.‬‭ ‬دومي‭ ‬پخش‭ ‬ماشينش‭ ‬به‭ ‬سرقت‭ ‬رفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬چهارمي‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دزديده‭ ‬شدن‭ ‬لاستيك‭ ‬زاپاس‭ ‬خودرويش‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬قصه‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬صدايش‭ ‬بلند‭ ‬مي‮ ‬شود‮...‬
‮"‬‭ ‬دوم،‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬روستا،‭ ‬در‭ ‬چهارصد‭ ‬و‭ ‬پنجاه‭ ‬كيلومتري‭ ‬مشهد،‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬استان‭ ‬همسايه،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬صبح‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬گوسفندهاشان‭ ‬مي‮ ‬رفتند،‭ ‬فرياد‭ ‬آه‭ ‬و‭ ‬ناله‭ ‬و‭ ‬نفرين‭ ‬خشمگينانه‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬مي‮ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬حكايت‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬سرقت‭ ‬رفتن‭ ‬گوسفندهايش‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬روز‭ ‬ديگر‭ ‬و‭ ‬روستايي‭ ‬ديگر‭ ‬و‭ ‬گوسفندي‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬سرقت‭ ‬رفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬ديگر،‭ ‬بانگ‭ ‬به‭ ‬روستا‭ ‬خورد‭ ‬كه‭ ‬كيسه هاي‭ ‬محصولشان‭ ‬به‭ ‬يغما‭ ‬رفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬
‮"‬‭ ‬سوم‮:‬‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬روستاي‭ ‬تربت‭ ‬حيدريه‭ ‬تماس‭ ‬مي‮ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬ناليد‭ ‬كه‭ ‬قبلا‭ ‬پدران‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬خانه هاشان‭ ‬قفل‭ ‬نمي‮ ‬خريدند‭ ‬و‭ ‬روستا‭ ‬امن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬مومن‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬اما،‭ ‬قفل‭ ‬و‭ ‬نرده‭ ‬و‭ ‬حصار‭ ‬هم‭ ‬جلودار‭ ‬سارقان‭ ‬نيست‮.‬
‮" ‬‭ ‬چهارم‮:‬‭ ‬باز‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬مشهدي‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬هميشه‭ ‬نيمه هاي‭ ‬شب،‭ ‬صداي‭ ‬پا‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬خانه ام‭ ‬مي‮ ‬آمد‮.‬‭ ‬يك‭ ‬شب‭ ‬كه‭ ‬بي‮ ‬خواب‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬انگار‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬كنار‭ ‬ديوار‭ ‬ما،‭ ‬پا‭ ‬سست‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬لحظه‭ ‬بعد‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬و‭ ‬دقايقي‭ ‬بعد‭ ‬باز‭ ‬افرادي‭ ‬مي‮ ‬آيند،‭ ‬پا‭ ‬سست‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬روند‮.‬‭ ‬شب‭ ‬بعد،‭ ‬حساس‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬ديوار‭ ‬را‭ ‬زير‭ ‬نظر‭ ‬گرفتم،‭ ‬ديدم‭ ‬باز‭ ‬صداي‭ ‬پا‭ ‬آمد،‭ ‬باز‭ ‬پا‭ ‬سست‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬دستش‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬بالاي‭ ‬ديوار‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬برگشت،‭ ‬اول‭ ‬گفتم‭ ‬نكند‭ ‬دزد‭ ‬باشد،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬مقابله‭ ‬كردم،‭ ‬اما‭ ‬ديدم‮.‬‭ ‬رفت‮.‬‭ ‬چند‭ ‬لحظه‭ ‬بعد،‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬ديوار‭ ‬را‭ ‬وارسي‭ ‬كردم،‭ ‬ديدم‭ ‬بسته هاي‭ ‬كوچك‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬در‭ ‬فاصله هاي‭ ‬مشخصي‭ ‬در‭ ‬شكاف‭ ‬آجرها،‭ ‬جا‭ ‬گرفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬پايين‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬توي‭ ‬فكر‭ ‬بودم‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬كار‭ ‬كنم،‭ ‬ديدم‭ ‬دقايقي‭ ‬بعد،‭ ‬دست‮ ‬هايي‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوبت‭ ‬از‭ ‬لاي‭ ‬شكاف ها‭ ‬مواد‭ ‬را‭ ‬برمي‮ ‬دارد‭ ‬ومي‮ ‬رود‮.‬‭ ‬بعد‭ ‬كه‭ ‬بررسي‭ ‬كردم،‭ ‬ديدم‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬جوان هاي‭ ‬محل‭ ‬لابلاي‭ ‬آجرهاي‭ ‬ديوار‭ ‬خانه‭ ‬ما،‭ ‬مواد‭ ‬جاسازي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬معتادان‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬قرار‭ ‬از‭ ‬لابلاي‭ ‬آجرها‭ ‬برمي‮ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬ديوار‭ ‬ما‭ ‬مغازه‭ ‬مواد‭ ‬فروشي‭ ‬است‮!‬‭ ‬آنجا‭ ‬را‭ ‬ناامن‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬جنس‭ ‬نگذاشتند‭ ‬‮...‬
‮"‬‭ ‬پنجم،‭ ‬توي‭ ‬صف‭ ‬نانوايي،‭ ‬چند‭ ‬مادر‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬زرنگي‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬تعريف‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬خوشحال‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬موتورسيكلت‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كوچه ها‭ ‬تك‭ ‬چرخ‭ ‬مي‮ ‬زد‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬ماشين‭ ‬مدل‭ ‬پايين‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سومي‭ ‬هم‭ ‬تلفن‭ ‬همراه دار‭ ‬شده‭ ‬بود‮.‬
وقتي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مادرهاي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬گفت‭ ‬ان شاءا‮...‬‭ ‬آقازاده ها،‭ ‬شاغل‭ ‬شده اند؟‭ ‬پاسخ‭ ‬شنيد‭ ‬نه،‭ ‬گفت‭ ‬پدرشان‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬وسيله‭ ‬گرفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬گفتند‮:‬‭ ‬نه‭ ‬خودشان‭ ‬گرفته اند،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬مادر‭ ‬اولين‭ ‬تلنگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬خفته‭ ‬آنها‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‮: ‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كجا‭ ‬آورده اند؟‭ ‬مادران‭ ‬پسرها،‭ ‬اما،‭ ‬انگار‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نگاهي‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬افتادند،‭ ‬راستي‭ ‬پسران‭ ‬آنها،‭ ‬از‭ ‬كجا‭ ‬پول‭ ‬آورده‭ ‬بودند‮...‬
‮" ‬ششم‮:‬‭ ‬مادرها،‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬شدند‮.‬‭ ‬روزهاي‭ ‬بعد،‭ ‬سارق‭ ‬وسايل‭ ‬پيدا‭ ‬شد،‭ ‬مواد‭ ‬فروش‭ ‬هم،‭ ‬يك‭ ‬جوان‭ ‬مشروب فروش‭ ‬هم‭ ‬بي‮ ‬آبرو‭ ‬شد،‭ ‬مادرها‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬اخلاقي‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬فرزندان‭ ‬مردم‭ ‬خيلي‭ ‬اهميت‭ ‬مي‮ ‬دادند‮.‬‭ ‬آنها،‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بيماري‭ ‬سرقت،‭ ‬فروش‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬مشروب‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬حساس‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ورود‭ ‬لقمه هاي‭ ‬آتش ناك‭ ‬حرام‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬شان‭ ‬هم‮...‬‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬محل‭ ‬سرقتي‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬نپيوست‭ ‬و‭ ‬خلاف‭ ‬نشد‭ ‬چون‭ ‬مادرها‭ ‬بيدار‭ ‬بودند‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 4 بازدید