چاره جويي‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬مشكلات‭ ‬

آراستگي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كلاس‭ ‬بودن،‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬بستن‭ ‬بر‭ ‬فرهنگ‭ ‬خودي‭ ‬و‭ ‬فرو‭ ‬غلتيدن‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬بيگانه‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬خيابان ها‭ ‬مي‮ ‬بينم‭ ‬نه‭ ‬آراستگي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬با‭ ‬كلاسي‮.‬‭ ‬فكر‭ ‬نمي‭ ‬كنم‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬هم‭ ‬اين گونه‭ ‬باشد‭ ‬والا‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لوازم‭ ‬آرايشي،‭ ‬درجراحي‭ ‬بيني‭ ‬و‭ ‬زيبايي‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر،‭ ‬همان‭ ‬كشورها‭ ‬كه‭ ‬قبله‭ ‬آمال‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬شيراز‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬است،‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬اول‭ ‬بودند‭ ‬نه‭ ‬ما‮...‬‭ ‬اين‭ ‬قسمتي‭ ‬از‭ ‬نامه‭ ‬يك‭ ‬شهروندي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نوشته‭ ‬اين‭ ‬مطالب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دختر‭ ‬جواني‭ ‬گفتم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مادرش‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬ظاهري‭ ‬آن گونه‭ ‬،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬بالاي‭ ‬شهر‭ ‬شاهديم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬نوشته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬دختر‭ ‬شرح‭ ‬دادم‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬جواناني‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬تحصيل‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬گردند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬فاميل‭ ‬خود‭ ‬داريم،‭ ‬هرگز‭ ‬چنين‭ ‬لباسي‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬پوشند،‭ ‬در‭ ‬سفري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آمريكا‭ ‬داشتم‭ ‬آنجا‭ ‬هم‭ ‬كمتر‭ ‬شاهد‭ ‬لباس هايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬بودم‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬اين قدر‭ ‬آرايش‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬كردند‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬چگونه ايم؟‭ ‬به‭ ‬خيابان ها‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رهگذران،‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬دست‭ ‬ما‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‮.‬‭ ‬انگار‭ ‬داريم‭ ‬لج بازي‭ ‬مي‭ ‬كنيم‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬كي؟‭ ‬با‭ ‬كي‭ ‬داريم‭ ‬لج بازي‭ ‬مي‮ ‬كنيم؟‭ ‬با‭ ‬حكومت‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬خودمان؟‭ ‬نتيجه‭ ‬اين‭ ‬لج‭ ‬و‭ ‬لجبازي‭ ‬چيست؟‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فكر‭ ‬كرده ايم؟‮...‬‭ ‬دختر‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬چرا‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬ظاهر‭ ‬افراد‭ ‬توجه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬خوب‭ ‬خيلي‭ ‬كارهاي‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬هويت‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬مثل‭ ‬دروغ،‭ ‬مثل‭ ‬رشوه،‭ ‬مثل‭ ‬پارتي‮ ‬بازي،‭ ‬مثل‭ ‬رعايت‭ ‬نكردن‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬مثل‭ ‬رانت خواري،مثل‭ ‬خودمطلق‭ ‬پنداري‭ ‬و‮...‬‭ ‬هزار‭ ‬مسئله‭ ‬ديگر‮.‬‭ ‬او‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬همين‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬خيابان‭ ‬نگاه‭ ‬كن‮!‬‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬بلوار‭ ‬وكيل آباد،‭ ‬ببين‭ ‬چقدر‭ ‬رانندگان‭ ‬حق‭ ‬تقدم‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬مي‮ ‬كنند؟‭ ‬ببين‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬احترام‭ ‬مي‮ ‬گذارند؟‭ ‬خوب‭ ‬اين ها‭ ‬همه‭ ‬ناهنجاري‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬كه‭ ‬حوزه‭ ‬زيست‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬مي‮ ‬اندازد‭ ‬و‭ ‬حوزه‭ ‬اخلاقي‭ ‬فردي‭ ‬را‭ ‬هم،‭ ‬فكري‭ ‬نمي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬چرا،‭ ‬براي‭ ‬تظاهر‭ ‬و‭ ‬نفاق‭ ‬و‭ ‬ريا‭ ‬چاره‭ ‬يابي‭ ‬نمي‭ ‬كنيم‮.‬
‭ ‬چرا‮...‬‭ ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬اين ها‭ ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬موضوع‭ ‬نبايد‭ ‬جاي‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬‭ ‬حتي‭ ‬اين كه‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مسائل‭ ‬توجه‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬هم‭ ‬دليل‭ ‬بي‭ ‬توجهي‭ ‬به‭ ‬مسئله اي‭ ‬خاص‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬گفت‭ ‬حالا‭ ‬كه‭ ‬طرف‭ ‬بيماري‭ ‬سرطان‭ ‬و‭ ‬آرتروز‭ ‬و‭ ‬قلب‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬دارد،‭ ‬نيازي‭ ‬نيست‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬سرماخوردگي‭ ‬تلاش‭ ‬كند‮!‬‭ ‬هر‭ ‬چيز‭ ‬جاي‭ ‬خود‮.‬‭ ‬
هم‭ ‬چنان كه‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬شهري‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬گفت‭ ‬وقتي‭ ‬وكيل آباد‭ ‬چنين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ملك آباد‭ ‬و‭ ‬سجاد‭ ‬چنان،‭ ‬پس‭ ‬نيازي‭ ‬نيست‭ ‬براي‭ ‬قلعه‭ ‬خيابان‭ ‬كار‭ ‬شود‮.‬‭ ‬همچنان كه‭ ‬نبايد‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شمال‭ ‬شهر،‭ ‬جنوب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دور‭ ‬دارد‭ ‬‮.‬‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬جاي‭ ‬شهر‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬بايد‭ ‬بدن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬بيماري‮ ‬ها‭ ‬مصون‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬شخصيت‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ناهنجاري‮ ‬‭ ‬تقويت‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬رهاند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬گفت‭ ‬وقتي‭ ‬وضع‭ ‬رانندگي‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وضع‭ ‬گفتارمان‭ ‬آن،‭ ‬چرا‭ ‬بعضي‮ ‬ها،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬فلان‭ ‬مسئله‭ ‬تذكر‭ ‬مي‮ ‬دهند‮.‬‭ ‬خب‭ ‬آن‭ ‬تذكر‭ ‬را‭ ‬بشنويم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ديگر‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬چاره سازي‭ ‬و‭ ‬چاره‮ ‬يابي‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬
اگر‭ ‬قرار‭ ‬است،‭ ‬محله‭ ‬خوبي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬اي‭ ‬شايسته،‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬نقش‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستي‭ ‬ايفا‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬بايد‭ ‬همه،‭ ‬برخيزيم‭ ‬به‭ ‬ساختن،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬بعضي‮ ‬هامان‭ ‬چون‭ ‬شمع‭ ‬بسوزيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬نوشته‭ ‬بود،‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬محيط‭ ‬درشكل دهي‭ ‬به‭ ‬شخصيت‭ ‬افراد‭ ‬موثر‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬محيط‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬مي‮ ‬سازيم‮.‬‭ ‬خودما،‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬خود،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هرچيز‭ ‬اهميت‭ ‬بدهيم‮.‬
(ص-۶-۲۰/۲/۸۶)

/ 0 نظر / 101 بازدید