چاقو‭ ‬دسته‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬برد‭ ‬

‬فقط‭ ‬پرهيزگاري‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬توكل‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬فاصله‭ ‬يك‭ ‬انسان‭ ‬عاقل‭ ‬و‭ ‬بالغ‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬قاتل‭ ‬يا‭ ‬مقتول‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬يك‭ ‬عصبانيت‭ ‬است‭ ‬فقط‭ ‬همين‮!‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬آناني‭ ‬كه‭ ‬اسم‭ ‬قاتل‭ ‬گرفته اند‭ ‬هم‭ ‬شنيد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬قاضي‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬شنبه‭ ‬شب‭ ‬شبكه‭ ‬سوم‭ ‬سيما‭ ‬ديديم‭ ‬و‭ ‬شنيديم‭ ‬تلخ‭ ‬گفته هاي‭ ‬طرفين‭ ‬دعواها‭ ‬را‮.‬‭ ‬ماجراي‭ ‬قاتلي‭ ‬با‭ ‬ساز‭ ‬بادي‭ ‬تلخ‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬تلخي‭ ‬آوازي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬ني‭ ‬بر‭ ‬مي‮ ‬خيزد‭ ‬و‭ ‬دريغ،‭ ‬كه‭ ‬صدايش‭ ‬را‭ ‬كسي‭ ‬نمي‮ ‬شنود‮.‬‭ ‬دريغ‭ ‬و‭ ‬صد‭ ‬افسوس،‭ ‬كه‭ ‬انسان هايي‭ ‬كاملا‭ ‬معمولي‭ ‬در‭ ‬ورامين،‭ ‬پاكدشت،‭ ‬قيام‭ ‬دشت،‭ ‬مشهد،‭ ‬زاهدان،‭ ‬مرودشت،‭ ‬اصفهان،‭ ‬سنندج‭ ‬و‮...‬‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬لحظه‭ ‬عصبانيت‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬چاقو‭ ‬شدن‭ ‬عنوان‭ ‬زشت‭ ‬قاتل‭ ‬مي‮ ‬گيرند‭ ‬و‭ ‬تاسف‭ ‬برانگيزتر‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬سن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬چاقو‭ ‬پايين‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬سن‭ ‬اعتياد‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬كساني‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬پيامد‭ ‬پايين‭ ‬آمدن‭ ‬سن‭ ‬تصميم گيري‭ ‬درايران‭ ‬بدانند‭ ‬اما‭ ‬هرچه‭ ‬هست‭ ‬تلخ‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬برنامه‭ ‬سن‭ ‬چاقوكشي‭ ‬‮٥١‬‭ ‬سال‭ ‬اعلام‭ ‬شد،‭ ‬يعني‭ ‬يك‭ ‬بچه‭ ‬‮٥١‬‭ ‬ساله،‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬ديگران‭ ‬از‭ ‬تيزي‭ ‬چاقو‭ ‬سخن‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬‮٥١‬‭ ‬ساله اي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬با‭ ‬اندك‭ ‬پول‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬انواع‭ ‬و‭ ‬اقسام‭ ‬چاقوهايي‭ ‬كه‭ ‬كاربردي‭ ‬جز‭ ‬كشتن‭ ‬و‭ ‬دريدن‭ ‬ندارد‭ ‬بخرد‭ ‬و‭ ‬عجيب‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬كساني‭ ‬هم‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سوداگري‭ ‬ابزار‭ ‬مرگ،‭ ‬نان‭ ‬هم‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬خانه‭ ‬خويش‭ ‬مي‮ ‬برند‮!‬‭ ‬راستي‭ ‬هيچ‭ ‬فكر‭ ‬كرده اند‭ ‬اينان‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ابزاري‭ ‬كه‭ ‬آن ها‭ ‬مي‮ ‬فروشند‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آن ها‭ ‬توسط‭ ‬افرادي‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬چه‭ ‬كاري‭ ‬انجام‭ ‬مي‭ ‬شود؟‭ ‬آيا‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬راحت‭ ‬بخوابند؟‭ ‬آيا‭ ‬به‭ ‬نصيحت‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬پردازند‭ ‬كه‭ ‬چاقوكشي‭ ‬زشت‭ ‬است؟‭ ‬و‭ ‬آيا‭ ‬براي‭ ‬پرسش‭ ‬احتمالي‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬پاسخي‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬اين‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬حرفه‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كرده اي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬ابزار‭ ‬زندگي،‭ ‬داس‭ ‬مرگ‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬دهي؟‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬برنامه،‭ ‬قضات‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬بر‭ ‬وضع‭ ‬قانون‭ ‬براي‭ ‬جمع‭ ‬كردن‭ ‬بساط‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬قمه‭ ‬و‭ ‬شمشير‭ ‬و‭ ‬كارد‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬تاكيد‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬بودند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حادثه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬نوش‭ ‬دارو‭ ‬رفتن‭ ‬ماجراي‭ ‬مرگ‭ ‬سهراب‭ ‬را‭ ‬تكرار‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬دعواي‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سهراب‭ ‬شروع‭ ‬شود‭ ‬بايد‭ ‬آن ها‭ ‬را‭ ‬آگاه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رهگذار‭ ‬نهادهاي‭ ‬فرهنگي‮-‬‭ ‬تربيتي‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬كارشناسان‭ ‬علوم‭ ‬تربيتي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬به‭ ‬تاكيد‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬كه‭ ‬خانواده ها‭ ‬بايد‭ ‬اولا‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬فراهم‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬فرزندتان‭ ‬از‭ ‬دعوا‭ ‬نفرت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دليل‭ ‬پرخاشگر‭ ‬شد،‭ ‬نگذارند‭ ‬عشق‭ ‬دعوا‭ ‬بشود،‭ ‬چنان كه‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬تلويزيون‭ ‬مي‮ ‬ديديم‭ ‬كه‭ ‬جواني‭ ‬عشق‭ ‬دعوا‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬حتي‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬دعوا‭ ‬سپري‭ ‬نمي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬شهرت‭ ‬و‭ ‬چهره‭ ‬شدن‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بارها‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬چاقو‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬دعواهايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬يك‭ ‬نگاه‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دعواي‭ ‬دو‭ ‬قبيله‭ ‬منتهي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬دعوايي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬نوبت‭ ‬آرايشگاه‭ ‬در‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬تمام‭ ‬عيار‭ ‬دو‭ ‬محله‭ ‬بدل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خوني‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬ريخت‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كاري‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬قصه‭ ‬چنين‭ ‬پايان‭ ‬تلخي‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬طلبد‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬توزيع‭ ‬چاقوهاي‭ ‬مخصوص‭ ‬جرم‭ ‬شناخته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬جرم‭ ‬به‭ ‬اشد‭ ‬وجه‭ ‬برخورد‭ ‬شود‮.‬‭ ‬نهادهاي‭ ‬فرهنگ ساز،‭ ‬جامعه‭ ‬عاري‭ ‬از‭ ‬چاقو‭ ‬و‭ ‬عاري‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هدف‭ ‬دنبال‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نزديك ترين‭ ‬نهاد‭ ‬به‭ ‬افراد،‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬رفتار‭ ‬آن ها‭ ‬نهايت‭ ‬تلاش‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬چاقو‭ ‬راهي‭ ‬جامعه‭ ‬كنند‮...‬‭ ‬‮.‬

(ص-۶)

/ 0 نظر / 88 بازدید