بركت خدا

بزرگ ترها مي گفتندمان كه نان بركت خداست و حرمتي بزرگ دارد و ما مي ديديم اگر در كوچه و خيابان، تكه ناني افتاده است، بزرگ ترها، برمي داشتند، مي بوسيدند و كناري مي گذاشتند تا مبادا به بركت خدا بي احترامي شود. شكرانه اين حرمت گذاري به بركت خدا پاسخي داشت كه ابرها مي دادند؛ باران! و چه خوش آواز بود باران و چه خوش  منظر بود، برفي كه پايان سال مان را روسفيد مي كرد، گويي، ما، همه از امتحان يك سال زندگي، روسفيد مي شديم. امروز ام الله گوش كنيد، صداي نمكي را براي چندمين بار است كه مي شنويد كه از كوچه شما مي گذرد با صداي؛ نمكيه... نون خشك داري بيار، نمكيه...! راستي اين چندمين نمكي است كه از كوچه شما با كيسه پر از نان مي گذرد و از راه كفران نعمت ما، نان به خانه مي برد!
راستي بهانه كنار هم نشاندن اين كلمات و دردمندانه از اين ماجرا ناليدن، خبري است كه رحمان امامي از مازندران برايمان فرستاده است. با اين آمار كه ٢٣ درصد نان پخته شده در استان به ضايعات تبديل مي شود. اين خبر را هم معاون برنامه ريزي استاندار مي گويد با اين تاكيد كه يارانه نان در مازندران با اعتبارات تملك دارايي هاي استان برابري مي كند ولي  الله فرزانه، مي گويد: اعتبارات تملك دارايي ١٣٤ و يارانه نان ١٣٠ ميليارد تومان است و...
البته اين ماجراي مازندران تنها نيست. همه جا قصه همين است هرچند ديگر بسياري غصه هم نمي خورند بر اين روزگار كه با بركت خدا چنين بي حرمتي مي شود و بركت سفره ها، راهي آخور حيوانات مي شود و چه تلخ است اين قصه، ببخشيد، اين «غصه»!
با مردم كه صحبت مي كنيم، گناه را گردن نانوا مي اندازند كه اگر او نان باكيفيت توليد كند چنين نمي شود، نانوا از آرد مي گويد كه بهتر از اين نان نمي شود، نمي دانم آسيابانان و شركت هاي توليد آرد چه مي گويند و گناه را پاي كارنامه چه كسي مي نويسند، مهم هم نيست، ما مردمي هستيم كه براي آرامش وجدان خود توجيه را خلق كرده ايم و در توجيه هم هيچ گاه بسته نيست! اما اگر قصد توجيه نداشته باشيم آن وقت آرد با كيفيت توليد خواهد شد و نانوا نان با كيفيت توليد خواهد كرد و ما به اندازه نياز نان خواهيم خريد تا لقمه آخر هم راهي كيسه نان خشكه نشود! آن وقت ما فرهنگ استفاده درست از نان را در رفتار خويش نهادينه خواهيم كرد تا نان اين بركت خدا، دوباره حرمت بيند و باران، بر اين حرمت داري ببارد. آن وقت در مازندران هم ذرات نان حرمت خواهند يافت مثل همه استان ها و نمكي ها هم دنبال كار ديگر خواهند رفت شايد كشاورزي و توليد گندم! توليد گندم خوب! چقدر خوب است اگر اين گونه شود، ام الله ام الله دعا مي كنيم چنين شود!(ص-۶)

/ 0 نظر / 98 بازدید