جمعه آغاز عشق است….

جمعه را دوست دارم که به نام شما طلوع می کند

حس می کنم لحظه ها در این روز به تیمن نام شما

به زندگی ها برکت می دهند

و به جان ها نور

اصلا صبح جمعه

حتی در سرد ترین روز ها هم گرم است

انگار ” خورشیدِ پُشتِ ابر”

از همیشه به زمین نزدیک تر است

و زمان عطری می گیرد

که شامه ها را به یاد بهشت می نوازد

جمعه برای قبیله منتظران

فقط نامی نیست که بر پیشانی آخرین روز هفته بنشیند

رمزی است برای خواستن و برخاستن

در شکوه نامی که در این روز

تازه تر از همیشه جان را و جهان را پر از چراغ خواهد کرد

جمعه را آخرین روز هفته می خوانند

اما مطمئنم که روز آغاز است

آغازی مبارک که از قله قبله شروع می شود

و همه زمان و زمین را در می نوردد

و قرآن را تبیانی وثیق می شود

و آیات را یک به یک

در جان ها شعله ور می کند

تا جهان پر شود از نور حقیقت

و حق ها در جای خویش بنشینند بر مدار عدالت

جمعه عید است به یاد شما

و ما هر هفته روز ها را می شماریم برای رسیدن به عید

و تشرف به روزی که به نام شماست یا صاحب الزمان(عج)…..


ب / شماره 3823 /  پنج شنبه 27 دی 1397 / صفحه اول و 3/

http://www.birjandtoday.ir/?p=69227

 


/ 0 نظر / 37 بازدید