زیستن به قرار آرامش

زیست بهتر، حق انسان است. این حق را هم خود انسان می تواند برای خویش قائل باشد و برای ساخت آن هم اقدام کند. این درست که مولفه های متعددی در این سازه حیاتی موثرند اما انسانِ عاقل با تدبیر امور حتی از تهدیدها هم فرصت می سازد. تفاوت انسان با دیگر مخلوقات هم در ظرفیت های این چنینی است. ما می توانیم در سخت ترین شرایط هم خود را مدیریت کنیم و تنگناها را پشت سر بگذاریم. بزرگان ما ، نمونه های موفقی از این دست اند که فرادید ما قرار گرفته اند تا با سرمشق گرفتن از آن ها، مشق زندگی را بهتر بنویسیم. در قسمت های پیشین این بحث، راز آرامش را در زندگی و کلام شیخ رجب علی خیاط باز خواندیم و دریافتیم که او با درک درست از رزاقیت خداوند، نان خویش را در سفره دیگران نمی جوید و از او آموختیم که باید حیا ورزید در برابر حضرت خداوندگاری که سمیع، بصیر و علیم و البته قاهر و عادل هم هست. او به ماگفت که هرکس باید بار خویش بردارد والا بارش بر زمین خواهد ماند و گفت که به مرگ، چنان باوری دارد که زندگی را اصلاح مسیر می کند. به این نکته در نسخه آرامش هم توجه کردیم که انتظار پویا و سازنده، بی قراری ها را به قرار ایمانی می آورد. انسان در این هندسه مدام با نقطه ها به سر خط باز می گردد و رسالت بهتر شدن ادامه می یابد. باور این حقیقت نورانی که؛ یک نفر مانده از این قوم که برمی گردد، فروغ تازه ای به دل می تاباند تا بیش از گذشته با اصلاح رفتار، هم زندگی را بهتر کنیم و هم برای بهتر شدن زندگی دیگران تلاش ها را جهت دهیم. وقتی که ما در باره حضرت مهدی(عج) می خوانیم که چونان جد بزرگوارش، حضرت رسول اکرم(ص) به میدان خواهد آمد و صاحب دعوت او خواهد بود، به این درک هم می رسیم که باید ما رفتار خود را بر اساس قواعده تعالی بخشیم که پیامبر بزرگوار، خط به خط اش را چنان نورانی نوشته اند که تا قیامت، در چشم ها می نشیند و کسی نمی تواند گم شدن در راه را به حساب ندیدن نشانه ها و تابلو های راهنما بگذارد. راه، روشن است و اگر کسی گم شد، در بستن چشم خویش باید توجه کند نه در راه. پیامبر، مشی دستگیرانه داشت نه این که بخواهد مچ بگیرد. حتی در برابر آن یهودی خاکستر ریز، هم این روش را به حد اعلا رساند و در بیماری اش، چنان مهربانانه و صادقانه، از او عیادت و دلجویی فرمود که از آن خانه نه تنها دیگر خاکستری بر زمین نریخت که فریاد به ایمان قوام یافته اشهد ان محمد رسول ا…، بعد از اشهد ان لا اله الا ا…، به آسمان بلند شد. سبک زندگی پیامبر اکرم، با تکریم مردمان همراه بود و همین بود که مردم را به فهم عظمت و بزرگی پیامبر و دینی که آورده بود می رساند. انسان در دولت صاحب دعوت نبویه هم دارای کرامتی بلند است و البته دیوار این کرامت را هم انسان ها باید با رفتار درست بسازند و در سایه این دیوار، زیستن به قرار آرامش، پر شکوه است….


ب / شماره 3852 / شنبه 4 اسفند1397 / صفحه اول و 3/

http://www.birjandtoday.ir/?p=70800


/ 0 نظر / 25 بازدید