صیادشیرازی ، معلم امروز

 

یکم: اگر قرار باشد به افراد نمره بدهند، باید به «شهید»نمره ٢٠ داد ، بدون کسر حتی یک صدم نمره. نمره همه شهدا ٢٠ است. اگر بالاتر از ٢٠ نمره ای بود باید به شهدا تعلق گیرد که بزرگی ایران را تضمین کردند. باید «سپهبد شهید صیاد شیرازی » را که خود نمره بیستی است در کارنامه حق خواهی و جهاد مردم ایران، به بالاترین نمره در کارنامه تکریم کرد. او را که خود باعث عزت ایران و ایرانی بود.

 

دوم: اگر قرار باشد کنکور انسانیت بدهند همه شهدا در ردیف قبولی هایند. اگر قرار باشد با نفرات اول این کنکور مصاحبه کنند، من دوست دارم، یک قلم سبز بردارم و یک دفتر سفید تا با خونین جامه ای مصاحبه کنم که بودنش و زندگانی اش وقف نبرد با دشمن و حراست از ایران و اسلام شد و شهادتش هم نقاب از چهره منافقان چنان برکشید که هرگز نتوانند چهره کریه خود را در نقابی تازه مخفی کنند. به باور من اگر گروهک منافقین هیچ جنایتی نکرده باشد جز ترور صیاد شیرازی ، این امیر ملی و اسلامی ایران ، کافی است تا برای همیشه منفور ملت ایران باشند که صیادها و امیران و سرداران و رزمندگان خویش را چون جان عزیز می دارند و هرکس به جان ملت چشم زخمی زند برای همیشه از چشم مردم خواهد افتاد هرچند سیاهه جنایت ها و روسیاهی های این جنایتکاران بسیار طولانی است لذا بر این باورم، این گروهک برای همیشه مرده است اما صیاد شیرازی و همه آنانی که به صید عشق رفتند و به مقام صید عشق رسیدند زندگی جاوید یافتند و برای همیشه در ذهن تاریخ و مردمان همه عصرها و نسل ها که در ایران خواهند زیست جاودانه اند.

سوم: صیادها در نسل حماسه آفرین دفاع مقدس کم نیستند، منتهی باید آنان را در برابر چشم ها گذاشت و چشم ها را باید تاب دیدن این خورشید چهرگان باشد چه صیادهایی که رخت شهادت پوشیدند و چه آنانی که مصداق« و منهم من ینتظر...» هستند. فرقی نمی کند ملتی که می خواهد سرفراز بماند وکشوری که می خواهد استقلال خود را جاودانه کند باید این فرزندان خود را بشناسد و بشناساند به فرزندان امروز که مدیران فردایند و به فرزندان همه فرداها نیز هم.

چهارم:صیاد شیرازی ها، در شبیخون نظامی دشمن و در برابر ایلغار عراقیان چون کوه ایستادند، مردانگی را معنا شدند، چون از ایمان و یقین و علاقه به ایران و اسلام سرشار بودند، تنها الگویی که امروز نیز می تواند در برابر شبیخون فرهنگی و حتی نظامی دشمن باز ما را سرفراز کند و از غارت دشمنان مصون دارد تکثیر صیادهاست. ما با تکثیر صیاد شیرازی ها و تبدیل نسل امروز به این الگوها می توانیم سرفرازی خود را استمرار بخشیم. ما می توانیم در اصلاح الگوی زندگی فرزندان خویش به سوی اسوه هایی چون صیاد شیرازی برویم، که در حماسه دفاع مقدس از حداقل ها حداکثر بهره را می گرفتند لذاست که توانستیم در برابر جنگی که ده ها کشور در برابر ما صف آراسته بودند و از بسیاری کشورها اسیر گرفتیم، پیروز بیرون آییم، پس امروز هم می شود با ترجمه روزآمد از زندگی این امیران و شهیدان سرفرازی کرد، حتی اگر باطل باوران نخواهند. حرف آخر این که ما امروز، بیش از دیروز محتاج اسوه هایی چون صیاد شیرازی هستیم.

صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17233 ، تاریخ انتشار 880120
/ 0 نظر / 3 بازدید