يارانه‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬شهري‭ ‬كه‭ ‬سينما‭ ‬ندارد

مي‮ ‬گفت‭ ‬مدتي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬كاري‭ ‬تهران‭ ‬بودم،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬سينما‭ ‬مي‮ ‬رفتم‭ ‬شايد‭ ‬عطش‭ ‬سينما‭ ‬نرفتنم‭ ‬فرونشيند‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬زاهدان‭ ‬سينماي‭ ‬فعال‭ ‬نداريم‮.‬‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬خاطر‭ ‬وقتي‭ ‬به‭ ‬شهري‭ ‬مي‮ ‬روم‭ ‬كه‭ ‬سينما‭ ‬دارد،‭ ‬مثل‭ ‬از‭ ‬وادي‭ ‬عطش‭ ‬آمده‭ ‬كه‭ ‬همه اش‭ ‬آب‭ ‬مي‮ ‬نوشد،‭ ‬من‭ ‬سينما‭ ‬مي‮ ‬روم‮.‬‭ ‬او‭ ‬حتي‭ ‬چند‭ ‬سي‮ ‬دي‭ ‬از‭ ‬آخرين‭ ‬فيلم هاي‭ ‬روي‭ ‬پرده‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬براي‭ ‬همشهريانش‭ ‬سوغات‭ ‬ببرد،‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬تعجب‭ ‬كردم‮.‬‭ ‬تعجب‭ ‬كردم‭ ‬كه‭ ‬شهري‭ ‬مثل‭ ‬زاهدان‭ ‬سينما‭ ‬ندارد،‭ ‬هرچند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سال ها‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬ايران‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬از‭ ‬تعطيلي‭ ‬سينما‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬كم‭ ‬خبر‭ ‬نخوانده ام‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬صفحه‭ ‬چاپ‭ ‬نكرده ايم‭ ‬اما‭ ‬ماجراي‭ ‬زاهدان‭ ‬برايم‭ ‬قابل‭ ‬تأمل تر‭ ‬آمد،‭ ‬چه‭ ‬مركز‭ ‬استان‭ ‬مهم‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬با‭ ‬وضعيت‭ ‬سوق‭ ‬الجيشي‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬جغرافيايي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬با‭ ‬كشورهاي‭ ‬بيگانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬امواج‭ ‬مهاجم‭ ‬فرهنگي،‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬سينما‭ ‬كه‭ ‬ابزاري‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬فرهنگ‭ ‬مي‭ ‬باشد،‭ ‬بي‮ ‬بهره‭ ‬است‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬مسئله‭ ‬سينما‭ ‬به‭ ‬سينما‭ ‬روها‭ ‬بسته‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬جور‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬ديد.رسانه هاي‭ ‬مكتوب‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬روزگار‭ ‬خوشي‭ ‬ندارند،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬يك‭ ‬شبكه‭ ‬محلي‭ ‬با‭ ‬ظرفيت‭ ‬محدود‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ظرفيت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬نيازهاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬نتيجه‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬آنتن‭ ‬گيرنده هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬ديگر‭ ‬بچرخانند‮!‬‭ ‬راستي‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اين‭ ‬ماجرا،‭ ‬جز‭ ‬گله‭ ‬و‭ ‬شكوه؟‭ ‬باز‭ ‬آيا‭ ‬حق‭ ‬داريم‭ ‬گلايه‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬روزگار‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ابزار‭ ‬فرهنگي‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است؟گفتم‭ ‬وضعيت‭ ‬سينما‭ ‬و‭ ‬رسانه ها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬تأمل برانگيز‭ ‬است‭ ‬دليلش‭ ‬هم‭ ‬وضعيت‭ ‬قوميتي‭ ‬و‭ ‬زباني‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬منطقه‭ ‬است‮.‬‭ ‬وضعيتي‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬ميوه هاي‭ ‬تلخ‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬مردماني‭ ‬نيكو‭ ‬بسيار‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬شيرين‭ ‬كام‭ ‬و‭ ‬شيرين‭ ‬طبع‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬شكل گيري‭ ‬پديده هايي‭ ‬چون‭ ‬ريگي‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬باندهاي‭ ‬اشرار‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بي‮ ‬ارتباط‭ ‬به‭ ‬مباحث‭ ‬فرهنگي‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬قطعاً‭ ‬معلول‭ ‬توفيق‭ ‬نداشتن‭ ‬فرهنگي‭ ‬ماست‮.‬‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬منطقه اي‭ ‬با‭ ‬فقر‭ ‬ابزار‭ ‬فرهنگي‭ ‬مواجه‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬اولين‭ ‬نياز‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬تعميق‭ ‬امنيت‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬نهادينه‭ ‬شدن‭ ‬توسعه،‭ ‬توسعه‭ ‬فرهنگ‭ ‬است‮.‬‭ ‬چه‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬مسئله اي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بخواهيم‭ ‬جامعه پذير‭ ‬كنيم،‭ ‬ناگزير‭ ‬نيازمند‭ ‬رسانه هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬هستيم‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬خويشاوندي‭ ‬خوني‭ ‬و‭ ‬نژادي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تبار‭ ‬عقيدتي‭ ‬بدل‭ ‬كنيم،‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬طايفه‭ ‬محوري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬محوري‭ ‬و‭ ‬طايفه انديشي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ملي‮ ‬انديشي‭ ‬تبديل‭ ‬كنيم‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬برخي‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬پاك‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬مثلاً‭ ‬مي‮ ‬خواهيم،‭ ‬مشكل‭ ‬قاچاق‭ ‬سوخت،‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬شرارت‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬را‭ ‬ساماندهي‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬منفي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كم‭ ‬كنيم،‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم،‭ ‬مودت‭ ‬و‭ ‬برادري‭ ‬ميان‭ ‬آحاد‭ ‬مردم‭ ‬افزايش‭ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬‮«‬اتحاد‭ ‬ملي‮»‬‭ ‬حقيقتاً‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬منصه‭ ‬ظهور‭ ‬برسد،‭ ‬اگر‭ ‬خواهان‭ ‬ترويج‭ ‬روحيه‭ ‬اخوت‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬هستيم‭ ‬باز‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬فرهنگ سازي‭ ‬بپردازيم‮.‬‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬آن‭ ‬لاجرم‭ ‬بايد‭ ‬برعهده‭ ‬رسانه ها‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬منطقه اي‭ ‬امن‭ ‬توسعه‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬بايد‭ ‬رسانه‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكل‭ ‬رسانه‭ ‬را‭ ‬تقويت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬يارانه‭ ‬سوخت‭ ‬و‭ ‬درمان،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬مي‮ ‬پردازيم،‭ ‬بايد‭ ‬يارانه‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬هم‭ ‬بپردازيم‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬سيستان‭ ‬و‭ ‬بلوچستان‭ ‬هم‭ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬يارانه‭ ‬حوزه‭ ‬فرهنگ‭ ‬است‮.‬‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فرهنگي‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬اولويت دار‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬يارانه‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬سينما‭ ‬اگر‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ساير‭ ‬يارانه ها‭ ‬نباشد،‭ ‬كمتر‭ ‬هم‭ ‬نخواهد‭ ‬بود،‭ ‬چه‭ ‬اگر‭ ‬فرهنگ‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬منطقه‭ ‬كمال‭ ‬يافته‭ ‬باشد،‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬و‭ ‬رفتارها،‭ ‬گفتارها‭ ‬و‭ ‬كردارها،‭ ‬به‭ ‬هنجار‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬باتوجه‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬فرهنگي‭ ‬ديار‭ ‬خورشيد،‭ ‬روشن انديشي‭ ‬رونق‭ ‬گيرد‮.‬(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید