اولين‭ ‬شعله

‮"‬‭ ‬‮ ‬اولين‭ ‬شعله‭ ‬اعتياد‭ ‬كه‭ ‬زبانه‭ ‬مي‮ ‬كشد،‭ ‬اولين‭ ‬چراغ‭ ‬غيرت‭ ‬هم‭ ‬خاموش‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬اولين‭ ‬گام هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬مصرف‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬برداشته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اولين‭ ‬كوچه اي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬اين‭ ‬وادي‭ ‬پردود‭ ‬و‭ ‬پرداغ‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كوچه اي‭ ‬از‭ ‬بهشت‭ ‬رستگاري‭ ‬بسته‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬مطالعه‭ ‬زندگي‭ ‬گرفتاران‭ ‬بلاي‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬به‭ ‬روشني‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬گاه‭ ‬آدم‭ ‬خبرهايي‭ ‬مي‮ ‬شنود‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دنياي‭ ‬كثيف‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هيچ‭ ‬واژه اي‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬شرحش‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬فقط‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬خاكسترنشين‭ ‬شدن‭ ‬آدم ها،‭ ‬غيرت‭ ‬مي‮ ‬ميرد‮.‬‭ ‬رابطه‭ ‬خويشاوندي‭ ‬مي‮ ‬ميرد،‭ ‬خانواده،‭ ‬اين‭ ‬نهاد‭ ‬مقدس‭ ‬به‭ ‬نخجيرگاه‭ ‬شيطان‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬نمي‮ ‬خواهم‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬شنيده ام‭ ‬و‭ ‬خوانده ام‭ ‬را‭ ‬بازگو‭ ‬كنم،‭ ‬خوانندگان‭ ‬فهيم‭ ‬را‭ ‬اشارتي‭ ‬كافي‭ ‬است‮.‬
‮"‬‭ ‬جامعه‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬بيماري‮ ‬ها‭ ‬هزينه‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬بيمار‭ ‬هم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬اعتياد،‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬كشنده،‭ ‬انگار‭ ‬چندان‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نمي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬بيماري‭ ‬كه‭ ‬درمانش‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬بيمارستان ها‭ ‬نبايد‭ ‬جستجو‭ ‬كرد‭ ‬بلكه‭ ‬اين‭ ‬بيماري،‭ ‬درمان‭ ‬فرهنگي‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬اجتماعي‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬درمان‭ ‬شخصيتي‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬غيرت‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬براي‭ ‬آلوده‭ ‬نشدن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬بايد‭ ‬فضاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬فرهنگي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گستره‭ ‬همه‭ ‬جامعه‭ ‬فراهم‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬كم تر‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬دچار‭ ‬شود‮.‬
‮"‬‭ ‬معتاد،‭ ‬يك‭ ‬بيمار‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬قانون‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مجرم‭ ‬هم‭ ‬بداند‭ ‬يا‭ ‬نه‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بيمار‭ ‬بودن‭ ‬او‭ ‬هيچ‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬پس‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬يقين‭ ‬اقدام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬درنظر‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬درمان‭ ‬نشدن‭ ‬اين‭ ‬بيمار‭ ‬باعث‭ ‬ريشه‭ ‬دواندن‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬پود‭ ‬وجود‭ ‬فرد‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كانون‭ ‬بيماري‭ ‬هم‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬معتاد‭ ‬يك‭ ‬بمب‭ ‬متحرك‭ ‬مي‮ ‬سازد‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬منفجر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬سلامت،‭ ‬قرباني‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬منتها‭ ‬چون‭ ‬اين‭ ‬انفجار‭ ‬صدا‭ ‬ندارد‭ ‬چندان‭ ‬توجه‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬ايدز‭ ‬در‭ ‬تن‭ ‬جامعه،‭ ‬گواه‭ ‬اين‭ ‬مدعاست‮.‬
‮"‬‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مقابله‭ ‬قاطع‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬توزيع‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬غني‮ ‬سازي‭ ‬فرهنگي،‭ ‬اجتماعي‭ ‬آدم ها‭ ‬هم‭ ‬چاره‭ ‬انديشيد،‭ ‬برنامه‭ ‬نوشت‭ ‬تا‭ ‬اگر‭ ‬عرضه‭ ‬هم‭ ‬هزار‭ ‬در‭ ‬هزار‭ ‬باشد،‭ ‬تقاضا‭ ‬صفر‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ديار‭ ‬ايمان‭ ‬بايد‭ ‬كالاي‭ ‬شيطان‭ ‬خريداري‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬جامعه‭ ‬مدينه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬رسول ا‮...‬‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬چون‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬غذا‭ ‬مي‮ ‬خوردند،‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‮...‬‭ ‬كم تر‭ ‬كسي‭ ‬بيمار‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬طبيب‭ ‬پيدا‭ ‬كند‮...‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ايماني‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬لااقل‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬پرخطر،‭ ‬مردم‭ ‬تا‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬واكسينه‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬هرچند‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬خيلي‭ ‬آرماني‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬هرچه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬آرمان‭ ‬نزديك‭ ‬شويم‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬گفت،‭ ‬چون‭ ‬اين‭ ‬جامعه‭ ‬آرماني‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬صد‭ ‬درصدي‭ ‬محقق‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬پس‭ ‬نبايد‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬آن‭ ‬حركت‭ ‬كرد،‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬چون‭ ‬قله‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬مي‮ ‬بينيم‭ ‬هيچ‭ ‬حركتي‭ ‬نكنيم‭ ‬بلكه‭ ‬عقلاني‭ ‬اين‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬جامعه‭ ‬آرماني‭ ‬گام‭ ‬برداريم‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬جاده‭ ‬ايمن‭ ‬تصادف‭ ‬ندارد‮»‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شعار‭ ‬جهاني‭ ‬مطرح‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬گفت‭ ‬چون‭ ‬جاده‭ ‬ما‭ ‬روزگارش‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬شعار‭ ‬فكر‭ ‬هم‭ ‬نكنيم‭ ‬بلكه‭ ‬بايد‭ ‬فكر‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬راه هاي‭ ‬نزديك‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬آرمان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬جست،‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬جامعه‭ ‬عاري‭ ‬از‭ ‬اعتياد‭ ‬پيش‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬جامعه‭ ‬سالم،‭ ‬معتاد‭ ‬ندارد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید