زندگي‭ ‬حسين(ع‮)‬‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬ما

ما،‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬داريم،‭ ‬بارها‭ ‬گفته ايم‭ ‬و‭ ‬بدان‭ ‬فخر‭ ‬كرده ايم،‭ ‬حتي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انحصار‭ ‬خود‭ ‬درآورده ايم‭ ‬و‭ ‬گفته ايم‭ ‬امام‭ ‬ماست‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آنكه‭ ‬امام‭ ‬ما‭ ‬هست‭ ‬اما‭ ‬امام‭ ‬تك تك‭ ‬آحاد‭ ‬بشر‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬حقِ‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬امامت‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬ناديده‭ ‬بگيرد‮.‬يزيد‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خواست،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬حق‭ ‬امامتِ‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬را‭ ‬بگيرد،‭ ‬بلكه‭ ‬مي‮ ‬كوشيد‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬امامتِ‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نابود‭ ‬كند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬امام‭ ‬حسين،‭ ‬قامت‭ ‬افراشت‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬غصب‭ ‬حقِ‭ ‬خويش‭ ‬ناراضي‭ ‬باشد،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬حقِ‭ ‬آحاد‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬امامت‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬مي‮ ‬رفت‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬غيرت‭ ‬مي‮ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬غيرت‭ ‬است‭ ‬حجت‭ ‬خدا‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬حقِ‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬امامت‭ ‬مولا‭ ‬حسين،‭ ‬ناديده‭ ‬مي‮ ‬انگارند‮.‬‭ ‬آري‭ ‬حسين‭ ‬امام‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬هميشه‭ ‬است،‭ ‬چنانكه‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬امامت‭ ‬ايمان‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬به‭ ‬يقين‭ ‬رسيده ام‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬فلان‭ ‬روستايي‭ ‬دورافتاده‭ ‬شاخ‭ ‬آفريقا‭ ‬از‭ ‬امامت‭ ‬حسين‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬شناسنامه‭ ‬شيعه‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬زندگي‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬كمتر‭ ‬نيست،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬او‭ ‬نام‭ ‬امام‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نشنيده‭ ‬باشد‭ ‬چه‭ ‬هركس‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جاي‭ ‬عالم‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬نيكي‭ ‬انجام‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬به‭ ‬امامتِ‭ ‬حسين‭ ‬عملاً‭ ‬مومن‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬مهم‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬حسين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نشنيده‭ ‬باشد،‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬چنان‭ ‬كار‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬مطابق‭ ‬مدل‭ ‬حسين‭ ‬است‮.‬‭ ‬نگوييم‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬نام‭ ‬حسين‭ ‬را‭ ‬نشنيد‭ ‬و‭ ‬حسين‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬داشت‮.‬‭ ‬چه‭ ‬خواهم‭ ‬گفت‭ ‬مگر‭ ‬در‭ ‬آموزه هاي‭ ‬اسلامي‭ ‬نداريم‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬پيشوايان‭ ‬در‭ ‬مباحثه‭ ‬با‭ ‬كافري‭ ‬مي‮ ‬فرمايد‭ ‬وقتي‭ ‬به‭ ‬دريا‭ ‬افتادي‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬راه‭ ‬نجاتي‭ ‬نداشتي،‭ ‬آنكه‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬مي‮ ‬زني،‭ ‬خداست،‭ ‬حالا‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬نامي‮.‬‭ ‬فرق‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقال‭ ‬هم‭ ‬معتقدم‭ ‬هركس‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬خوب‭ ‬انجام‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬كاري‭ ‬حسيني‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬نام‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نشنيده‭ ‬باشد‮.‬
ما‭ ‬حسين‭ ‬داريم،‭ ‬اين‭ ‬يقيني‭ ‬است‮.‬‭ ‬حتي‭ ‬اگر‮....‬‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هركس‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬به‭ ‬حسين‭ ‬اعتماد‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬يقين‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬‮«‬او‭ ‬را‭ ‬داريم‮»‬‭ ‬چنانكه‭ ‬امام‭ ‬در‭ ‬گرماي‭ ‬كربلا‭ ‬سپاه‭ ‬خصم‭ ‬را‭ ‬سيراب‭ ‬كرد،‭ ‬همان‭ ‬سپاهي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬يقين‭ ‬مي‮ ‬دانست،‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬و‭ ‬عيالش‭ ‬خواهند‭ ‬بست،‭ ‬اما‭ ‬يك‭ ‬سوال؛‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬دارد؟‭ ‬آيا‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬روي‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬ياري‭ ‬ما‭ ‬حساب‭ ‬كند؟‭ ‬نگوييم‭ ‬از‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬حسين‭ ‬و‭ ‬كربلايش‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬چهارده‭ ‬قرن‭ ‬مي‮ ‬گذرد‭ ‬كه‭ ‬خواهم‭ ‬گفت،‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬حسين‭ ‬آيه اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬زمان ها‭ ‬و‭ ‬زمين ها‭ ‬جاري‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬كربلا‭ ‬محدوديت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬عاشورا‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬‮«‬يك‭ ‬روز‮»‬‭ ‬مي‮ ‬گنجد،‭ ‬بلكه‭ ‬عاشورا،‭ ‬نام‭ ‬همه‭ ‬روزهاست‭ ‬و‭ ‬كربلا‭ ‬نام‭ ‬همه‭ ‬زمين ها،‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬حسيني‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬حسيني‭ ‬هستيم؟‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬جواب‭ ‬بدهد؟‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬كه‭ ‬نه،‭ ‬به‭ ‬همسايه مان،‭ ‬آب‭ ‬بدهيم؟‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬راه‭ ‬موفقيت‭ ‬و‭ ‬فلاح‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬نه،‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬وطن مان‭ ‬بياموزيم؟‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬به‭ ‬سپاه‭ ‬كوفه،‭ ‬آب‭ ‬داد‭ ‬ولي‭ ‬ما‭ ‬چه؟
اين‭ ‬سوالي‭ ‬است‭ ‬فراروي‭ ‬همه‭ ‬ما،‭ ‬منتهي‭ ‬هركس‭ ‬كه‭ ‬بام‭ ‬مسئوليتش‭ ‬بيش‭ ‬باشد،‭ ‬برف‭ ‬پاسخ‭ ‬هم‭ ‬فراوان‭ ‬نياز‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‮!‬‭ ‬بله‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬دشمن‭ ‬نه،‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬خودمان‭ ‬چقدر‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬چگونه؟‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬رفتارمان‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم،‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم،‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬كاري‭ ‬حسيني‭ ‬كنيم؟‭ ‬كار‭ ‬حسيني‭ ‬هم‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬رسيدن‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬شهادت‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬نيك‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬است‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬كار‭ ‬نيك‭ ‬و‭ ‬حسيني‭ ‬انجام‭ ‬مي‮ ‬دهيم؟‭ ‬آيا‭ ‬حاضريم‭ ‬حق‭ ‬امامت‭ ‬حسين‭ ‬بر‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬كار‭ ‬شايسته‭ ‬ادا‭ ‬كنيم؟
نسبت‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬و‭ ‬برخورداري‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬حقِ‭ ‬امامت‭ ‬او،‭ ‬چگونه‭ ‬است؟‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬در‭ ‬محرم‭ ‬بايد‭ ‬خيلي‭ ‬فكر‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬بايد‭ ‬راه هاي‭ ‬‮«‬محرم‮»‬‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬بيابيم‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬هزار‭ ‬‮«‬محرّم‮»‬‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬بگذاريم‭ ‬و‭ ‬محرم‭ ‬راز‭ ‬نشويم‮.‬‭ ‬دردي‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬دوا‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حقِ‭ ‬امامت‭ ‬حسين‭ ‬را‭ ‬پاس‭ ‬نخواهيم‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬چنانكه‭ ‬بچه‭ ‬گنج‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پفكي‭ ‬مي‮ ‬فروشد،‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬حقِ‭ ‬امامت‭ ‬مولا،‭ ‬اين‭ ‬گنج‭ ‬گرانسنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهانه اي‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خواهيم‭ ‬داد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بيشتر‭ ‬فكر‭ ‬كنيم‮.‬
(ص-۲)

/ 0 نظر / 90 بازدید