معجزه‭ ‬خرمشهر‭ ‬

مسجد‭ ‬پشت‭ ‬شهرداري‭ ‬منطقه‭ ‬‮٠١‬‭ ‬در‭ ‬قاسم آباد‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬جوانانش‭ ‬حال‭ ‬ديگري‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬زمان،‭ ‬ظهر‭ ‬پنجشنبه‭ ‬است‮.‬‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬‮٦٨‬،‭ ‬بر‭ ‬و‭ ‬بچه هاي‭ ‬بسيج‭ ‬دارند‭ ‬مسجد‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مراسم‭ ‬شب‭ ‬آماده‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬انگار‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مراسمي‭ ‬درباره‭ ‬فتح‭ ‬خرمشهر‭ ‬برگزار‭ ‬شود‮.‬‭ ‬تني‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬جواناني‭ ‬كه‭ ‬تازه‭ ‬خط‭ ‬لب‭ ‬سبز‭ ‬كرده اند،‭ ‬تصاوير‭ ‬شهدا‭ ‬را‭ ‬مثل‭ ‬سند‭ ‬هويت‭ ‬و‭ ‬مدرك‭ ‬افتخار‭ ‬بر‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬ديوار‭ ‬مسجد‭ ‬مي‮ ‬چسبانند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬سوتر‭ ‬با‭ ‬گوني‮ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬ديوار‭ ‬مي‮ ‬آويزند،‭ ‬فضايي‭ ‬شبه‭ ‬سنگر‭ ‬درست‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬شور‭ ‬وحال‭ ‬خاصي‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬غرورانگيز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حسرت‭ ‬انگيز‮.‬‭ ‬آنها،‭ ‬اذان‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خودشان،‭ ‬مي‮ ‬ايستند‭ ‬به‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬ا‮...‬‭ ‬اكبر‮...‬‭ ‬ياد‭ ‬جبهه‭ ‬مي‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬نماز‭ ‬جماعت هاي‭ ‬كم‭ ‬تعداد‭ ‬اما‭ ‬پر‭ ‬روح‭ ‬و‭ ‬جان سوز‭ ‬و‭ ‬انسان ساز‭ ‬به‭ ‬امامت‭ ‬يك‭ ‬بسيجي‮.‬‭ ‬به‭ ‬چهره‭ ‬اين‭ ‬جوان ها‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬سيماي‭ ‬بسيجي‮ ‬هاي‭ ‬شهيد‭ ‬در‭ ‬ذهنم‭ ‬تداعي‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬شهيدان‭ ‬ناصر‭ ‬نعمتي،‭ ‬محمدهادي‭ ‬محمدپور،‭ ‬احمد‭ ‬اشرفي‭ ‬پور،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬موسوي،‭ ‬غلامرضا‭ ‬زنگويي،‭ ‬تقي‭ ‬نيا،‭ ‬غلامحسين‭ ‬ميري‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬يادشان‭ ‬به‭ ‬خير‮.‬‭ ‬ياد‭ ‬جوانان‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬شهدا‭ ‬سرشار‭ ‬باد‮.‬‭ ‬
زمان‮:‬‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬‮١٦‬،‭ ‬خبر‭ ‬آزادي‭ ‬خرمشهر،‭ ‬بيرجند‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬غرق‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬شوق‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬مثل‭ ‬همه‭ ‬جاي‭ ‬ايران،‭ ‬و‭ ‬من،‭ ‬مردمي‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بينم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬فرط‭ ‬خوشحالي‭ ‬اشك‭ ‬مي‮ ‬ريزند‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬شيريني‭ ‬و‭ ‬بوق‭ ‬ماشين‭ ‬و‭ ‬چراغ‮ ‬هاي‭ ‬روشن‮....‬‭ ‬چقدر‭ ‬پر‭ ‬شكوه‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬ملتي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬خود،‭ ‬تمام‭ ‬قامت‭ ‬مي‮ ‬ايستد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬سال،‭ ‬آن‭ ‬روز،‭ ‬شهرمن،‭ ‬قصه‭ ‬غرور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬لهجه‭ ‬صميمي‭ ‬و‭ ‬مومنانه‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬خيابان‭ ‬شهدا‭ ‬وميدان‭ ‬امام‭ ‬خميني‭ ‬شهر‭ ‬پر‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬زناني‭ ‬كه‭ ‬هركس‭ ‬به‭ ‬طريقي،‭ ‬فتح‭ ‬خرمشهر‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬گرفته‭ ‬بود‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬فرياد‭ ‬مي‮ ‬كشيد‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬مي‮ ‬خنديد،‭ ‬يكي‭ ‬مي‮ ‬گريست‮.‬‭ ‬يكي‭ ‬شيريني‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬شيريني‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬همه‭ ‬پول هاي‭ ‬جيبش‭ ‬را‭ ‬گل‭ ‬مي‮ ‬خريد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬هديه‭ ‬مي‮ ‬كرد‮.‬
سوم‭ ‬خرداد‮١٦-‬‭ ‬خرمشهر‭ ‬‮.‬‭ ‬يك‭ ‬حماسه‭ ‬خلق‭ ‬شد‮.‬‭ ‬تاريخ‭ ‬ورق‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬ايران،‭ ‬كاري‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬لفظ‭ ‬حماسه‭ ‬را‭ ‬معنا‭ ‬بخشيد‮.‬‭ ‬آنها،‭ ‬قوي‮ ‬ترين‭ ‬ارتش‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬همه‭ ‬قدرت هاي‭ ‬باطل‭ ‬جهاني‭ ‬حمايت‭ ‬مي‮ ‬شد،‭ ‬چنان‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬كوبيدند،‭ ‬كه‭ ‬صداي‭ ‬شكسته‭ ‬شدن‭ ‬استخوان هايش‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬همه‭ ‬عالم‭ ‬رسيد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬سال،‭ ‬آن‭ ‬روز،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شهر،‭ ‬دگرباره‭ ‬از‭ ‬مأذنه هاي‭ ‬زخمي‭ ‬مسجد‭ ‬جامع‭ ‬خرمشهر،‭ ‬عاشقانه ترين،‭ ‬غرورانگيزترين‭ ‬و‭ ‬غيرتمندانه ترين‭ ‬اذان‭ ‬تلاوت‭ ‬شد‮.‬‭ ‬
سوم‭ ‬خرداد‮٦٨-‬‭ ‬خرمشهر‮:‬‭ ‬قصه‭ ‬شيرين‭ ‬و‭ ‬شيريني‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬ماجراي‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬سرود‭ ‬و‭ ‬بلبل‭ ‬هم‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬عراقي‮ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬سال هاست‭ ‬كه‭ ‬زبونانه‭ ‬رفته اند‮.‬‭ ‬از‭ ‬فتنه‭ ‬شياطين‭ ‬هم‭ ‬خبري‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬واقعيت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شهر‭ ‬آسماني،‭ ‬در‭ ‬چنبره‭ ‬مشكلات‭ ‬زميني‭ ‬گرفتار‭ ‬آمده‭ ‬است‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬خرمشهر،‭ ‬قصه‭ ‬سراب‭ ‬است‮.‬‭ ‬بعضي‭ ‬بچه هاي‭ ‬خرمشهري‭ ‬با‭ ‬عصبانيت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬ياد‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬بخواهيم‭ ‬عصاره‭ ‬صحبت هاي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬كلمه‭ ‬بيان‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬ماجراي‭ ‬آبروست‮.‬‭ ‬منتها‭ ‬‮«‬آب‮»‬‭ ‬سالم،‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬دريغ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و«رو‮»‬‭ ‬براي‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬مانده‭ ‬است‮.‬‭ ‬آنهايي‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬آب‭ ‬معدني‭ ‬مي‮ ‬خورند‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬گويند‮:‬‭ ‬آب‭ ‬خرمشهر،‭ ‬مشكل‭ ‬ندارد‮!‬‭ ‬شايد‭ ‬مشكل‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نمي‮ ‬توانند‭ ‬آن‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬بخورند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬بعضي‮ ‬ها،‭ ‬آب‭ ‬معدني‭ ‬را‭ ‬خيلي‭ ‬راحت‭ ‬مي‮ ‬خورند‮!‬‭ ‬بگذريم‮.‬‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬گذشت‮.‬‭ ‬اما‭ ‬خرمشهر‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬مشكلاتش‭ ‬نبايد‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬ديگر‭ ‬مثل‭ ‬چنين‭ ‬روزي‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬برود‮.‬‭ ‬يادمان‭ ‬باشد‭ ‬امام‭ ‬فرمودند«خرمشهر‭ ‬را‭ ‬خدا‭ ‬آزاد‭ ‬كرد‮»‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬عبارت‭ ‬آزادي‭ ‬خرمشهر،‭ ‬معجزه‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬بود‮.‬‭ ‬حاشا‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬معجزه‭ ‬چگونه‭ ‬رفتار‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬مباد‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬قوم‭ ‬صالح،‭ ‬ناقه‭ ‬معجزه‭ ‬پيامبر‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬بكشيم‮.‬‭ ‬مباد‭ ‬خرمشهر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دشنه‭ ‬مشكلات‭ ‬بيازاريم‮.‬‭ ‬مباد‮...‬
(ص-ع-۵/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 89 بازدید