تنها‭ ‬نيستيم

مرد‭ ‬روستايي،‭ ‬با‭ ‬چشماني‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نجابت‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬شرمساري‭ ‬سرشار،‭ ‬كنارم‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬واژه هاي‭ ‬تلخ‭ ‬اما‭ ‬نجيبش‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬اسباب‭ ‬زحمت‭ ‬خجالت‭ ‬مي‮ ‬كشم‮...‬‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬يك‭ ‬لطف‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬ما‭ ‬بكنيد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬نامه اي‭ ‬بنويسيد‮...‬‭ ‬گفتم‭ ‬مومن‮!‬‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬وظيفه‭ ‬است‮.‬‭ ‬چرا‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬سخت‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬بيان‭ ‬كردي‮!‬‭ ‬او‭ ‬نگاهم‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬نگاهش‭ ‬خواندم‮.‬‭ ‬او‭ ‬توكلش‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬تاكنون‭ ‬از‭ ‬كسي‭ ‬چيزي‭ ‬نخواسته‭ ‬است‮.‬‭ ‬
اما‭ ‬امروز‭ ‬گره‭ ‬در‭ ‬كارش‭ ‬افتاده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دستش‭ ‬زير‭ ‬سنگ‭ ‬زمانه‭ ‬گير‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬رو‭ ‬انداخته‭ ‬بود‮.‬‭ ‬گفتم‭ ‬چه‭ ‬بنويسم‭ ‬و‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬كه؟‭ ‬اصلا‭ ‬قصه‭ ‬چيست؟‭ ‬گفت‭ ‬درختانم‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬خشكيدن‭ ‬است‮.‬‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬از‭ ‬جهاد،‭ ‬آب‭ ‬بگيرم‮!‬
مرد‭ ‬ديگري‭ ‬هم،‭ ‬سنش‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬گذشته،‭ ‬اما‭ ‬روي‭ ‬پاي‭ ‬خود‭ ‬ايستاده‭ ‬بود،‭ ‬ولي‭ ‬خشكسالي‮...‬‭ ‬رمقي‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬نگذاشته‭ ‬بود،‭ ‬چنانكه‭ ‬براي‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬هم‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬برايش‭ ‬نامه اي‭ ‬به‭ ‬كميته‭ ‬امداد‭ ‬بنويسم‮...‬
مرد‭ ‬ديگري‭ ‬هم،‭ ‬گاوش‭ ‬مرده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬همه‭ ‬دارايي‮ ‬اش‭ ‬همان‭ ‬يك‭ ‬گاو‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬خواست،‭ ‬كسي‭ ‬دست‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬
و‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬مردي‭ ‬عيالوار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬غصه،‭ ‬قصه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فصل‭ ‬پيري‭ ‬رسانده‭ ‬بود‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬معلول‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬داشت‮.‬
‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬برايش‭ ‬نامه اي‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬بنويسم‮.‬‭ ‬تا‭ ‬نگاهي‭ ‬مهرورزانه‭ ‬به‭ ‬زندگي‮ ‬اش‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬محمود‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‮.‬‭ ‬كه‭ ‬مرد،‭ ‬سخت‭ ‬منتظر‭ ‬نگاه‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬بود‮...‬
مردي‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬كنارم‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬براي‭ ‬پيگيري‭ ‬وضع‭ ‬جاده‭ ‬روستايي‭ ‬نامه اي‭ ‬بنويسم‭ ‬و‮...‬‭ ‬من‭ ‬شده‭ ‬بودم‭ ‬مثل‭ ‬پزشكي‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬وارد‭ ‬جمع‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬همه‭ ‬ياد‭ ‬مريضي‮ ‬شان‭ ‬مي‮ ‬افتند‭ ‬و‭ ‬دفترچه‭ ‬بيمه شان‭ ‬حاضر‭ ‬مي‮ ‬شود‮...‬‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬هم‭ ‬ناراحت‭ ‬شدم،‭ ‬هم‭ ‬خوشحال‮.‬‭ ‬ناراحت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬فقر،‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬گلوي‭ ‬همشهريانم‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬فشارد‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬غم،‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬روستايياني‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬سوداي‭ ‬مهرباني‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬ندارند‭ ‬برنمي‮ ‬دارد‮!‬‭ ‬اما‭ ‬خوشحال؛‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬به‭ ‬بركت‭ ‬نگاه‭ ‬كرامت مندانه‭ ‬امام‭ ‬عزيز‭ ‬انقلاب‭ ‬هم‭ ‬نهادهايي‭ ‬ايجاد‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كارهايي‭ ‬انديشيده‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬نيازمندان،‭ ‬تنها‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬ياور‭ ‬نباشند‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬دريافت‭ ‬اين‭ ‬حقيقت‭ ‬كه‭ ‬درنظام‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي،‭ ‬تنها‭ ‬نيستند‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬مسئولان،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬رفع‭ ‬مشكل‭ ‬خويش،‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬دوست‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬زنند‮.‬
‭ ‬يك‭ ‬روستايي‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬نامه اش‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬بي‮ ‬پاسخ‭ ‬نخواهد‭ ‬ماند‮.‬‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بركت‭ ‬انقلاب‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬و‭ ‬خون‭ ‬شهدا‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬مردي‭ ‬كه‭ ‬نفس‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬مردم‭ ‬داشت‮...‬
بله،‭ ‬كمبود‭ ‬هست‮.‬‭ ‬زياد‭ ‬هم‭ ‬هست‮.‬‭ ‬بي‮ ‬تدبيري‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬زياد‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬بي‮ ‬عدالتي‭ ‬هم‭ ‬روي‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬زياد‭ ‬هم‭ ‬روي‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬انصاف‭ ‬حكم‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬كارهاي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ببينيم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬منتقد‭ ‬اجتماعي‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬قلم‭ ‬به‭ ‬فرياد‭ ‬چرخانده‭ ‬است‭ ‬مي‮ ‬گويم،‭ ‬رابطه‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬هنوز‭ ‬آنقدر‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬مسئولان‭ ‬صادق‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬تكيه‭ ‬كنند‮.‬
‭ ‬من‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬آرزو‭ ‬نمي‮ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬فقر‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬نامه‭ ‬بنويسند‭ ‬بلكه‭ ‬دعا‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مواهب،‭ ‬قامت‭ ‬راست‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬دعا‭ ‬مي‮ ‬كنم،‭ ‬مسئولان‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬وظيفه‭ ‬خويش‭ ‬بدانند‮.‬‭ ‬من‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬روزي‭ ‬دعا‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬بگيرند‮.‬
آري،‭ ‬كشور‭ ‬مشكل‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬روستاها‭ ‬بيشتر،‭ ‬اما‭ ‬كساني‭ ‬هم‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬دغدغه‭ ‬حل‭ ‬مشكل‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬تلاش‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬غايت‭ ‬عزيز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عزيز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فرد‭ ‬نيازمند،‭ ‬كودك‭ ‬يتيم،‭ ‬بيمار‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬احساس‭ ‬تنهايي‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬ميوه‭ ‬شيرين‭ ‬درخت‭ ‬انقلاب‭ ‬است‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 90 بازدید