محمد(ص‮)‬‭ ‬،‭ ‬پيامبر‭ ‬باز‭ ‬مظلوم

محمد،‭ ‬صلي‮ ‬ا‮...‬‭ ‬عليه‭ ‬و‭ ‬آله‭ ‬و‭ ‬سلم،‭ ‬پيامبر‭ ‬باز‭ ‬مظلوم،‭ ‬اين‭ ‬عنوان‭ ‬زماني‭ ‬در‭ ‬ذهنم‭ ‬پر‭ ‬رنگ تر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تامل‭ ‬به‭ ‬حيات‭ ‬نوراني‭ ‬و‭ ‬پايان ناپذير‭ ‬رسول ا‮...‬‭ ‬‮(‬ص‮)‬‭ ‬مي‮ ‬بينم‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اهالي‭ ‬جهل‭ ‬و‭ ‬جور‭ ‬و‭ ‬اصحاب‭ ‬قصور‭ ‬و‭ ‬تقصير‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬مورد‭ ‬ستم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته اند‮.‬‭ ‬روزهاي‭ ‬نخست‭ ‬رسالت‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ابوجهل ها‭ ‬و‭ ‬ابوفتنه ها‭ ‬و‭ ‬ابوكينه ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاريخ‭ ‬هم‭ ‬قصه‭ ‬همين‭ ‬بوده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه،‭ ‬ابوجهل‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬بدر،‭ ‬به‭ ‬مرگي‭ ‬تامل برانگيز،‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬لوث‭ ‬نفس‭ ‬آلوده اش‭ ‬خالي‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬جهل‭ ‬و‭ ‬جهالت‭ ‬كه‭ ‬نمرده‭ ‬است‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬زمان هاي‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬قامت هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬باز‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬با‭ ‬مرگ‭ ‬او‭ ‬بايد‭ ‬جهل‭ ‬مي‮ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬ريشه‭ ‬كن‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بيماري‭ ‬فتنه‭ ‬و‭ ‬كينه‭ ‬و‮...‬‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬بيماري‮ ‬هاماند‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مبتلا‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬شاخص‭ ‬شيوع‭ ‬بيماري‭ ‬هم‭ ‬دشمني‭ ‬با‭ ‬نور‭ ‬و‭ ‬روشني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جلوه‭ ‬بارز‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬در‭ ‬اهانت‭ ‬به‭ ‬اول‭ ‬شخص‭ ‬خلقت‭ ‬و‭ ‬عزيزترين‭ ‬فرد‭ ‬براي‭ ‬خداوند‭ ‬يافت‮.‬‭ ‬پديده اي‭ ‬زشت‭ ‬كه‭ ‬هرازگاه‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬انگشت‭ ‬فتنه‭ ‬دشمنان‭ ‬رقم‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬نفس‭ ‬آلوده‭ ‬بيگانه‭ ‬پرستان‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬جهالت‭ ‬و‭ ‬حماقت‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬خود‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬پيامبر‭ ‬علاقه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‮.‬
چنانكه‭ ‬اين‭ ‬روزها،‭ ‬نه‭ ‬بيگانه‭ ‬كه‭ ‬افرادي‭ ‬كوته بين،‭ ‬احمق‭ ‬و‭ ‬نادان،‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬بل‭ ‬جهان‭ ‬انسانيت‭ ‬را‭ ‬سوگوار‭ ‬كردند،‭ ‬سوگوار‭ ‬بيدادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬رسول‭ ‬مكرم‭ ‬اسلام‭ ‬رفت‮.‬‭ ‬بيدادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬انسانيت‭ ‬رفت‮.‬
بيدادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حق،‭ ‬زيبايي،‭ ‬حقيقت،‭ ‬عدالت‭ ‬و‮...‬‭ ‬رفت‮.‬‭ ‬اصلاً‭ ‬طراحان‭ ‬آزمون‭ ‬ضمن‭ ‬خدمت‭ ‬فرهنگيان‭ ‬استان‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬آزمون‭ ‬انسانيت‭ ‬خود‭ ‬مردود‭ ‬شدند،‭ ‬با‭ ‬مشت هاي‭ ‬خاكستري‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬آفتاب‭ ‬جمال‭ ‬محمدي‭ ‬پاشيدند‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬كلمات‭ ‬زهرآگين‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬چيدند‭ ‬تا‭ ‬سياهه‭ ‬هتك‭ ‬حرمت‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زنند،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬سياهه،‭ ‬سياه رويي‭ ‬و‭ ‬سياه روزي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نوشتند‭ ‬و‭ ‬آفتاب‭ ‬جمال‭ ‬محمدي‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬باك،‭ ‬اگر‭ ‬خرگوشاني‭ ‬خواب آلود‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تيراندازند‭ ‬و‭ ‬دست هاي‭ ‬جهالت،‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬خاكستر‭ ‬بپاشد‮.‬‭ ‬اصلاً‭ ‬خورشيد‭ ‬را‭ ‬چه‭ ‬زيان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬كور،‭ ‬او‭ ‬رانمي‮ ‬بيند؟‭ ‬مهم‭ ‬خورشيد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نور‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬صاحبان‭ ‬بصيرت‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬اين‭ ‬نور،‭ ‬راه‭ ‬مي‮ ‬پيمايند‭ ‬و‮...‬
مهم‭ ‬نام‭ ‬محمد‭ ‬صلوات ا‮...‬‭ ‬عليه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هزار‭ ‬در‭ ‬هزار،‭ ‬از‭ ‬ماذنه ها‭ ‬فرياد‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬بگذار‭ ‬سنگي،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نفهمد‭ ‬و‭ ‬نامش‭ ‬را‭ ‬هم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نكته اي‭ ‬كه‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بعضي‭ ‬كارها‭ ‬ولو‭ ‬با‭ ‬قصد‭ ‬شر‭ ‬و‭ ‬گناه‭ ‬انجام‭ ‬نشود،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬شراست‭ ‬و‭ ‬گناه،‭ ‬مثل‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬كه‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬خنجر‭ ‬فتنه،‭ ‬چشمي‭ ‬را‭ ‬كوركند،‭ ‬حالا‭ ‬با‭ ‬قصد‭ ‬يا‭ ‬بي‮ ‬قصد،‭ ‬نتيجه‭ ‬يكي‭ ‬است‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬هم،‭ ‬مهم‭ ‬نيست‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬انگيزه اي‭ ‬تير‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬خورشيد‭ ‬رها‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬واژه هاي‭ ‬نفرين‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬‮«‬آزمون‮»‬‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬‮« ‬خطا‮»‬‭ ‬بر‭ ‬كاغذ‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬تاواني‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬بايد‮.‬‭ ‬تاواني‭ ‬مطابق‭ ‬گناه‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬عبارت،‭ ‬مهم‭ ‬آلوده‭ ‬كردن‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عطش‭ ‬گذاشتن‭ ‬مردم‭ ‬پايين‭ ‬دست‭ ‬چشمه‭ ‬است‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬شيطنت‭ ‬يا‭ ‬جهالت‭ ‬به‭ ‬قصور‭ ‬يا‭ ‬تقصير‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬
پس‭ ‬بايد‭ ‬مسببان‭ ‬فاجعه‭ ‬را‭ ‬مطابق‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬فاجعه‭ ‬مجازات‭ ‬كرد‭ ‬واين‭ ‬عين‭ ‬عدالت‭ ‬است‮.‬‭ ‬و‭ ‬عدل‭ ‬و‭ ‬عدالت،‭ ‬خواست‭ ‬سوگواران‭ ‬غيرتمند‭ ‬فاجعه‭ ‬اهانت‭ ‬به‭ ‬رسول‭ ‬مكرم‭ ‬اسلام،‭ ‬پس‭ ‬عدالت‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬كنيد‮.‬
(ص-۲)

/ 0 نظر / 94 بازدید