رسانه،‭ ‬جاده‭ ‬دوسويه‭ ‬

رسانه،‭ ‬جاده اي‭ ‬يك‭ ‬طرفه‭ ‬نيست،‭ ‬بزرگ راهي‭ ‬است‭ ‬دوطرفه‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬‮«‬آمد‮»‬‭ ‬را‭ ‬تسهيل‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬هم‭ ‬‮«‬شد‮»‬‭ ‬را‮.‬‭ ‬پس‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬فقط‭ ‬براي‭ ‬‮«‬آمد‮»‬‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬باند‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬‮«‬آمد‮»‬‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬توقع‭ ‬داشت‭ ‬بسته‭ ‬بماند‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‮.‬‭ ‬
عقل مندان‭ ‬عاقبت انديش‭ ‬هم‭ ‬‮«‬آمد‮»‬‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬هم‭ ‬‮«‬شد‮»‬‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬جاده‭ ‬و‭ ‬تبديل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بزرگراه‭ ‬هم‭ ‬تلاش‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬هزينه‭ ‬مي‮ ‬پردازند‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬تلاش‭ ‬واين‭ ‬هزينه،‭ ‬فايده اي‭ ‬بزرگ‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬بسيار‭ ‬بزرگ‮.‬‭ ‬
‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جاده‭ ‬نگاه‭ ‬ويژه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬به‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬‮«‬آمد‮»‬‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬مي‮ ‬خواهد،‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬بگويد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ميزباني‭ ‬از‭ ‬افكار‭ ‬عمومي،‭ ‬آرا‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬نقدهايشان‭ ‬فراهم‭ ‬آورد؛‭ ‬يعني‭ ‬هم‭ ‬رابطه‭ ‬خويش‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فرآيندي‭ ‬امروزين‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬برقرار‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬امكان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬نخبگان‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بگويند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬مثل‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آينه‭ ‬مي‮ ‬ايستد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬آينه‭ ‬بهره‭ ‬مي‮ ‬برد‭ ‬و‭ ‬رسانه ها‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬آينه‭ ‬سان‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬صادقانه‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬نظرداشت،‭ ‬واقعيت ها‭ ‬را‭ ‬منعكس‭ ‬كنند‮.‬
‭ ‬جامعه‭ ‬ديني‭ ‬بايد‭ ‬همه‭ ‬رفتارش‭ ‬ديني‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬چنان كه‭ ‬در‭ ‬آموزه هاي‭ ‬ديني‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهي‭ ‬با‭ ‬خدا‭ ‬سخن‭ ‬بگويي‭ ‬نماز‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهي‭ ‬خدا‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬سخن‭ ‬بگويد‭ ‬قرآن‭ ‬بخوان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬حالت‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬قرآن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قرائت‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬خداست‭ ‬كه‭ ‬توسعه‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬درس‭ ‬ديني‭ ‬بايد‭ ‬درسي‭ ‬امروزين‭ ‬بگيريم‭ ‬و‭ ‬رابطه ها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬اصلاح‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬خدا‭ ‬مسير‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬شنود‭ ‬بندگان‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬تسهيل‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬
‭ ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬با‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬سخن‭ ‬بگويد،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬رسانه‭ ‬بهترين‭ ‬شيوه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬نظر‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بداند‭ ‬باز‭ ‬رسانه‭ ‬بهترين‭ ‬وسيله‭ ‬است؛‭ ‬چه‭ ‬تك گويي‭ ‬چندان‭ ‬با‭ ‬توفيق‭ ‬همراه‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شكل هاي‭ ‬سنتي‭ ‬پيام دهي‭ ‬و‭ ‬پيام گيري‭ ‬كارايي‭ ‬چنداني‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬
‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ديني،‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬فريضه‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر،‭ ‬به‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬آنچه‭ ‬انجام‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬مكلف‭ ‬هستند،‭ ‬هرچند‭ ‬اين‭ ‬تكليف‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬تكلف‭ ‬و‭ ‬دشواري‮ ‬هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬هم‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭ ‬اما،‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬نهي‭ ‬از‭ ‬منكر‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬فرآيند‭ ‬نظارت‭ ‬فراگير‭ ‬ملي‭ ‬باز‭ ‬نيازمند‭ ‬رسانه‭ ‬است‭ ‬چه‭ ‬امكان‭ ‬برقراري‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقيم‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬وظيفه‮«‬‭ ‬النصيحة‭ ‬للامام‭ ‬المسلمين‮»‬‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬رو‭ ‬فراهم‭ ‬نيست،‭ ‬ناگزير‭ ‬رسانه ها‭ ‬واسطه‭ ‬اين‭ ‬خيرخواهي‭ ‬و‭ ‬خيرگويي‭ ‬مي‮ ‬شوند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬منظر‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رسانه ها،‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬نهاد‭ ‬درون‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬كاركردي‭ ‬بسيار‭ ‬گسترده‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬
‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقال‭ ‬نه‭ ‬سرگفتن‭ ‬از‭ ‬كم‭ ‬گذاشتن‭ ‬رسانه ها‭ ‬درباره‭ ‬دولت‭ ‬داريم‭ ‬ونه‭ ‬قصد‭ ‬داوري‭ ‬و‭ ‬ارزش گذاري‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬تعامل‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬رسانه ها؛‭ ‬بلكه‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬وامي‮ ‬نهيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬فردا‭ ‬مي‮ ‬پردازيم‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رسانه ها،‭ ‬بايد‭ ‬كارگزار‭ ‬امين‭ ‬مردم‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬خدا،‭ ‬به‭ ‬خلق‭ ‬خدا‭ ‬ياري‭ ‬رسانند‮.‬‭ ‬
‭ ‬دولت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كارهايش‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬اطلاع رساني‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬چونان‭ ‬اقدام‭ ‬شايسته اش‭ ‬در‭ ‬پذيرش‭ ‬اقتصاددانان‭ ‬منتقد،‭ ‬نقد‭ ‬نخبگان‭ ‬و‭ ‬سخن‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رسانه ها‭ ‬منعكس‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬بپذيرد‭ ‬و‭ ‬بداند،‭ ‬رسانه ها‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬سرفراز‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬سربلند‭ ‬مي‮ ‬انديشند‭ ‬و‭ ‬نقدي‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬سخني،‭ ‬براي‭ ‬پيراستن‭ ‬نابايستگي‮ ‬ها‭ ‬از‭ ‬قامت‭ ‬عملكرد‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چيز‭ ‬ديگر‮.‬‭ ‬رسانه ها،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جزئي‭ ‬از‭ ‬حاكميت‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬نمايندگي‭ ‬افكار‭ ‬عمومي‭ ‬و‭ ‬سخن گويي‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ساختار‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬تعريف‭ ‬كرده اند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬مطمئن‭ ‬بايد‭ ‬بود‭ ‬رسانه هايي‭ ‬كه‭ ‬چارچوب‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬پاس‭ ‬مي‮ ‬دارند،‭ ‬سر‭ ‬ناسازگاري‭ ‬با‭ ‬هيچ‮ ‬يك‭ ‬از‭ ‬اركان‭ ‬نظام‭ ‬را‭ ‬ندارند‮.‬‭ ‬
‭ ‬شايد‭ ‬رسانه هاي‭ ‬حزبي،‭ ‬مطالبات‭ ‬حزب‭ ‬و‭ ‬جريان‭ ‬سياسي‮-‬‭ ‬فكري‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬چيز‭ ‬بدي‭ ‬هم‭ ‬نيست‭ ‬اما‭ ‬قاطبه‭ ‬رسانه هاي‭ ‬مستقل،‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬سربلندي‭ ‬ايران‭ ‬مي‮ ‬انديشند‭ ‬و‭ ‬سرفرازي‭ ‬هركس‭ ‬كه‭ ‬سربلندي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬خواهد‮.‬‭ ‬
آرزو‭ ‬مي‮ ‬كنيم‭ ‬دست‭ ‬اصحاب‭ ‬دولت‭ ‬واهل‭ ‬رسانه‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬گره‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬حق ها‭ ‬و‭ ‬حقيقت ها‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬مردم‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬ياريگر‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬باشند‮.‬‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬چنين‭ ‬باد‮.‬(ص-۱۲-سیاست-۲۷/۴)

/ 0 نظر / 95 بازدید