از مزرعه سنتي تا تعاوني زراعي

تعاون، يك روحيه تنها نيست، بلكه فرهنگ زندگي است. فرهنگي كه مي تواند زندگي ها را بسازد و مردم را از مشكلات برهاند، مشكلاتي كه زاييده تك روي، خودبيني و ... است اما با تعاون همه اين مشكلات حل مي شود. چنان كه در برخي نقاط در مناطق خشكسالي شده، استان هاي خراسان جنوبي، كرمان، خراسان رضوي و... با شكل گيري تعاوني ها، كارها رونق گرفته است. رويه اي كه اگر در مزارع و روستاها به عمل درآيد، بسيار از هزينه هاي توليد كاسته و بر فوايد و كميت و كيفيت محصولات افزوده مي شود.چه خرده مالكي با قطعات كوچك و پراكنده و كشاورزي سنتي جز افزايش هزينه هاي مادي و فراوان خستگي جسمي وروحي نتيجه اي ندارد اما اگر مزارع سنتي، به تعاوني كشاورزي تبديل شود و هركس به ميزان آب و زميني كه دارد، از اين تعاوني سهم ببرد، آن وقت كار شكل  ديگري پيدا خواهد كرد و كشاورز مجبور نخواهد بود براي آبياري زمين هايش از چند آبراه، استفاده كند و بخش اعظمي از اين آب را هدر بدهد و باز مجبور نخواهد بود، بخشي از زمين خود را به عنوان مرز با زمين همسايه رها كند كه با توجه به قطعات كوچك در مزارع سنتي، ميزان قابل توجهي مي شود. اما در شكل تعاوني، زمين يك پارچه، كشت، هدايت شده و سازگار با منطقه و امكان رساندن آب به همه زمين نيز بسيار راحت تر مي شود. از سوي ديگر، از آن جا كه فرد خود سهم بر تعاوني است و داراي احساس شخصي مالكانه، پس براي بهبود توليد، كار خود را در كنار كمي، كيفي هم خواهد كرد، گو اين كه قبل از تشكيل تعاوني، ترويج روحيه تعاون ضرورتي اجتناب ناپذير است كه اگر شكل بگيرد، همه، از همه توان خود بهره خواهند گرفت و كار به سامان خواهد آمد، چنان كه در برخي مناطق پس از تبديل شدن مزارع سنتي و قطعات پاره پاره زمين و روش خرده مالكي، به تعاوني يك پارچه و كشاورزي صنعتي، توليدگاه تا هشت برابر افزايش و به نسبت قابل توجه، هزينه ها كاهش يافته است. پس شايسته خواهد بود با توجه به اقليم خشك استان هاي كم باران و حجم بالاي آب مورد نياز در كشاورزي سنتي كه اكثر آن هم هدر مي رود براي تبديل مزارع، به تعاوني هاي زراعي تلاش شود. اين هم بايد از سوي نهادهاي متولي و هم افراد آگاه مناطق جدي گرفته شود و با اصلاح ذهنيت ها، گام هاي متناسب برداشته شود چه تا برنامه اي در ذهن مردم داراي ساختاري دقيق و ملموس نشود و مقبول نيفتد، در زمين مردم هم امكان تحقق نخواهد يافت. پس هوشيارانه برنامه ريزي و مومنانه عمل كنيم.(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید