این جهان کوه است و فعل ما ندا

 هرکس، هرکار بکند، خیر باشد یا شر، جوابش را خواهد گرفت، خیر باشد به بهشت خواهد رسید، حتی در همین دنیا و شر باشد، گذارش به جهنم خواهد افتاد حتی در همین دنیا، پس این تو هستی که می توانی مسیر بهشت را در پیش بگیری با کارهای خوبی که انجام می دهی و یا خدای نکرده با بدرفتاری و بدکرداری مهار خویش را به دست شیطان بدهی تا تو را به سوی جهنم برد، بله این خود ما هستیم که با انتخاب راه مقصد خود را هم انتخاب می کنیم. آن آقای رئیس که به جای مدیریت، ریاست می کند. با کبر و غرور و نخوت و ندانم کاری و خود مطلق بینی، عرصه را بر زیر دستانش تنگ می کند، آن صاحب کاری که زبان به تحقیر دارد و تا ده برابر کار نکشد، یک برابر حقوق نمی دهد. آن کارگری که شانه از زیربار مسئولیت خالی می کند و زبان به سعایت می گشاید، آن کارمندی که بار خویش را بر دوش دیگران می نهد و از زیر کار «در» می رود، آن همسایه، که سایه همسایه را با تیر می زند، آن کاسبی که رفتارش، غریبه با «حبیب خدا» بودن کاسب است و ... همه و همه به هر ادعا و هر بیان، راهی را برگزیده اند که به سوی جهنم ختم می شود، حال آن که می توانستند با «مدیریت» به جای «ریاست» استعدادها را شکوفا کنند، با تکریم کارگر و کارمند بهره وری را افزایش دهند و کارگر و کارمند با «درست کارکردن» گره از کار تولید و مردم بگشایند و یا آن همسایه، می توانست «برادر» همسایه خود باشد و گام به سوی بهشت بردارد و ... بله، همه چیز در اختیار ماست و آنچه پس از «کنش »های ما انجام می شود. «واکنش» همان رفتار ماست و «بد» دیدن در برابر «بد»کردن، تاوانی است که «باید» پس بدهیم و چه زیبا به شرح این ماجرا می پردازد جناب مولانا که؛

این جهان کوه است و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا

فعل تو کان زاید از جان و تنت

همچو فرزندی بگیرد دامنت

پس تو را هر غم که پیش آید ز درد

بر کسی تهمت منه، بر خویش گرد

فعل تست این غصه های دم به دم

این بود معنای قَد جَفٌ القَلَم!

بله، هرکسی فرزند اعمال خویش است و اعمالش نیز گاه چون فرزند، دامن گیر او می شود و هرکسی از همان دست که می دهد، در همین عالم می گیرد و در قیامت نیز او را در برابر محکمه ای می نشانند که «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره» شرح آن است. ذره ها را هم به حساب می آورند، پس هشدار که چه می کنیم و چه کوه هایی سر راه مردم می گذاریم یا از سر راه برمی داریم. و هشدار که پاسخ هر رفتاری در همین دنیا نیز عبرت آموز است، پس هشدار که عبرت بیاموزیم...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/12/04 شماره انتشار 18631 /صفحه۳/جامعه

/ 0 نظر / 92 بازدید