بلوتوث، شلیک به اخلاق

سیاه و سفید(١۴٢)

مسلمان هم اگر نباشیم، اگر به چیزی به نام اخلاق اسلامی، باور نداشته باشیم اگر برای ما ستار بودن خداوند موضوعیت نداشته باشد که آدمی هم باید مظهر این شان باشد. اگر از بزرگ ترهامان هم نشنیده باشیم که چشم باید پوشید از نادیدنی ها در حریم خصوصی افراد. اگر معلمان هم به ما نگفته باشند چشمی که در حریم مردم، بی اجازه بگردد و حتی از پنجره یا در به داخل خانه مردم نگاه کند، مستحق لعن و طعن است. حتی اگر به آداب و سنن ایرانی که حریم خصوصی افراد را محترم می شمارد پایبند نباشیم و ندانیم ایرانی جماعت، اهل جوانمردی است و پیش ترها، لات ها هم حتی ، چشم می پوشیدند از نامحرم ها. حتی اگر هیچ یک از این ها را ندانیم یا قبول نداشته باشیم حداقل به عنوان یک شهروند که ادعای مدرن بودن دارد، باید به الزامات اخلاق مدرن پایبند باشیم وقتی از ابزار مدرن استفاده می کنیم. اخلاق مدرن حریم خصوصی افراد را هم به رسمیت می شناسد و هم حرمت می گذارد و برای جلوگیری از حرمت شکنی قانون وضع کرده است. پس اگر به هیچ دینی معتقد نیستیم باید به گاه استفاده از ابزار مدرن، اخلاق آن را هم رعایت کنیم، نه این که چشم شویم در حریم خصوصی مردم و روابط خصوصی تر آنان و فیلم بگیریم و شیطان صفتانه از طریق بلوتوث به همه برسانیم. این شوخی نیست که برخی ها به بازی و بگو بخند برگزار کنند، این یعنی اعلان جنگ به زندگی مردم، یعنی تهاجم به اخلاق جامعه، یعنی راهزنی اخلاقی، یعنی دزدی آبروی مردم آن هم از بدترین و خسارت بارترین نوع دزدی . در این سرقت کثیف فقط آبرو است که بر باد می رود.راستی وقتی راهزنی مال مردم برای قطاع الطریق، چنان سخت و دشوار است، وقتی مجازات افساد فی الارض، مرگ است، برای راهزنان حیثیت خصوصی آحاد جامعه و حرمت عمومی جامعه و آنانی که از طریق بلوتوث، ایمیل و... به فکر نشر فساد در روی زمین اند ، چه خواهد بود؟ آیا نباید بر این نکته حساس بود که وقتی جنگ از وجه سخت به وجه نرم، تغییر شکل می دهد، افساد فی الارض و قطع طریق هم می تواند به شکل نرم درآید و از آن جا که مواجهه را با جنگ نرم هر عقلی واجب می شمارد، مقابله و مجازات افساد فی الارض و قطع طریق را به شکل نرم هم همه عاقلان امری منطقی می دانند. پس شایسته است اول اخلاق اجازه پلشتی ندهد و آن جا که پلشت کرداران حرمت اخلاق را رعایت نمی کنند، قانون، محکم با آنان برخورد کند تا بدانند حرمت شکنان را سرانجام داغ و درفش است.

خراسان - مورخ شنبه 1388/12/01 شماره انتشار 17491/صفحه ۹/اجتماعی
/ 0 نظر / 125 بازدید