دانشجو؛ آرمانخواهی تا پای جان

 

سه قطره خون افتاد بر پیشانی تاریخ. سه قطره خون پاک، سه قطره خون اعتراض، سه قطره خون حق خواهی و استبدادستیزی، سه قطره خون و... دریا شد، این خون پس از آن که به خون های پاک دیگر پیوست دریایی شکل گرفت که استبداد را، استعمار را، باطل را و بیداد را در هم کوبید. آنچنان که نه از شمشیرها، که از تفنگ ها و تانک ها هم کاری برنیامد. آری سه قطره خون، دریا شد و این خاک را شست از هرچه غبار بود و روشن شد زمین، چنان که آسمان و جمهوری اسلامی شد ایران از پس انهدام ستمشاهی...

سه قطره خون، نماد ۳ دانشجو بود، دانشجویانی که همواره بر مدار حق، مطالبه گر بودند و باید باشند. دیروز برای شکستن باطل و امروز برای پاسداری از حق. این ویژگی جوان دانشجو است، که نه بر جای نشیند بلکه بر پای خیزد و نگذارد، روحیه محافظه کاری، روح عدالتخواهی و آزاداندیشی و آزادگی را به محاق برد.

نگذارد، سیمرغ حق خواهی زمین گیر شود. نگذارد غیرت علوی در رگ های جامعه بخشکد و نگذارد شتاب ایران در جاده توسعه، نوآوری، عقلانیت، معنویت و اندیشه کند شود. نگذارد، این زلال جاری و حیات بخش، به کوچه های مردابی برسد.

دانشجو، همواره پرتحرک است، پویاست، عدالتخواه است، آزادی طلب است.

اهل صلاح و اصلاح است. غیرت دارد و همین چنان قدرتی به او می دهد که کارهای ناممکن را، ممکن می کند. یک روز در انقلاب، یک روز در دفاع مقدس، یک روز در نوآوری و ساختن، یک روز در اصلاح و یک روز در دفاع از دستاوردهایی که حاصل آن سه قطره خون و هزاران قطره خون پس از ۱۶ آذر است و... همه و همه روزها گواه صادق توانایی دانشجو است آری، دانشجو هم صاحب ۱۶ آذر است و هم نگهبان این یوم ا... است که باید بر مدار ا... همواره پاسدار خوبی برای آن باشد.

پاسداری بیدار، بینا و خبیر و بصیر، که نه تنها به سربازی این گروه و آن جناح نرود، که سردار نگهبان جمهوری اسلامی باشد.

سه قطره خون، دریا شد و دریا می ماند تا ایران سرفرازی جاودانه خویش را به هر روز جشن بگیرد.

این را می شود از حال و هوای این روزهای دانشگاه ها فهمید، از مراسمی که امسال گرفتند، از شور و حالی که ۱۶ آذر ۹۳ را با همه ۱۶ آذرهای تاریخی پیوند داد.

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1393/09/18 شماره انتشار 18854 /صفحه 2/اخبار

/ 0 نظر / 89 بازدید