مردم پای کار انقلاب

مردم ، مصادره شدنی نیستند. باور کنیم و باور کنیم کسانی که از حساب مردم چک می کشند. مردم خیلی هوشمند تر از آن اند که برخی می پندارند که خلقِخدا در زمینِ انان و در نقشه آنان بازی می کنند.نه، مردم، حقیقت را زندگی می کنند و واقعیت را با تراز رفتار خود به رخ می کشند.نسبت آنان با انقلاب هم نسبت پدر- فرزندی است. برخی شان در به وجود آوردنِ انقلاب نقش داشتند و برخی با تولد در دهه های بعد انقلاب، زاده انقلابند. هر دو گروه هم باور دارند که انقلاب، هم حدوثش با مردم است و هم بقایش لذا چنانکه برای حدوث این انقلابِ حدیث به میدان آمدند، برای بقایش هم در میدان می مانند از این روست که باور دارم، راهپیمایی 22 بهمن، یک مناسک تکراری نیست، معارف راهبردی ملت ایران است. این حضور، یک رای آشکار است به "جمهوری اسلامی" همانی که بخشی از شعار راهبردی انقلاب بود به اضافه قسمت اول شعار که عبارت بود از "استقلال، آزادی" امروز هم مردم همان نگاه را دارند که پای کار انقلاب می ایستند. هنوز هم استقلال می خواهند و آزادی و جمهوری اسلامی. این حضور و این راهپیمایی قطعا بزرگ تر از آن است که برخی جناح ها و تریبون داران آن را به حساب خویش بنویسند. مردم اگر می آیند، حتی کسانی که تا ضرورت صد در صدی احساس نکنند با اینکه دل شان با راهپیمایان است و پای رفتن ندارند، برای اقتدار ایران است. در این امر هم حتی بسیاری از دعوت ها را نمی شنوند که بخواهند در اجابت آن به میدان آیند. این البته تعریض به دعوت ها نیست که در جای خود بسیار هم محترم است بلکه تعریض به سخنان برخی افراد در روز بعد راهپیمایی است که می خواهند آن را به تمامه به حساب خویش واریز کنند و از ان حساب، چک های بی حساب بکشند.مردم، بیشترشان انقلاب را قبول دارند. حداقل نظرسنجی های متعدد این را می گوید. پای صحبت مردم هم که بنشینیم، پشت اعتراضاتی که به عملکرد این و ان دارند، ته دلشان هنوز به انقلاب گره خورده است. حرف فراوان دارند، چون درد شان زیاد است اما به اصل همچنان مبنایی نگاه می کنند و نظامِ برآمده از انقلاب را هم درختِ مثمری می دانند که میوه های خوب و سایه دل نشین می تواند داشته باشد. آنان این درختِ ریشه گرفته در خونِ جوانانِ وطن را دوست دارند و حتی تقدیس می کنند اما کیست که نداند هر درختی نیازمند هرس است؟ شاخ و برگ های زاید و مزاحم را باید برید. علف های هرزِ پیچیده به درخت و رسته پای درخت را باید وجین کرد. این شاخ و برگ و علف ها می شود عملکرد ناصواب برخی مدیران که حتما باید چاره شود. باید راه نفس انقلاب و مردم باز شود. باید با چرخش نخبگان، رویکرد های تازه و طرح های نو بر زمین عمل بنشیند تا انقلاب، دوباره شکوفه افزون کند و ایران، پر شوکت تر از پیش در نگاه جهانیان بنشیند. باری مردم که می آیند برای راهپیمایی 22 بهمن،حرف دارند، گلایه هم دارند اما یادشان هست که این روز، گاهِ نشان دادن پایداری پای اصل است و نه پرداختن به فرع. پس می آیند و فردا خیابان ها به شهادت برخواهد خواست حضور مردم را که نقش حماسه می زنند بر کتیبه تاریخ......

ب / شماره 3560 /  شنبه 21بهمن 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 99 بازدید