...و عیدوحدت است غدیر

غدیر، عید وحدت و روز اخوت است. چنان کهمولا علی(ع) نماد وحدت و برادری است و بایدمان که در این روز، ایمان به کمال رسیدهخویش را در شکوه برادری و مهربانی و عشق به همگان نشان دهیم که در این عید، جززیبایی نباید و حتی لحظه ای نازیبایی نشاید. ایمان به کمال رسیده ودینی که رضایت حضرت حق را در پی داشته باشد، همواره از شکوه زیبایی سرشار خواهدبود و کجا می توان جلوه ای زیباتر یافت که آیات خداوندی پیامبربزرگوار و رسول خاتم را دست در دست ولی اول و امام نخست سلمین، بر منبری از جهازشتران، به سخن می آورد تا با معرفی ولایت حقه و راه آینده،اکمال دین را جشن بگیرد؟

آری غدیر، عید غدیر خم، نه یک عید برای یک مذهب و پیروانش که عیدی است برای همه انسان ها که بر مدار حق، عارفانه ومومنانه طی طریق می کنند و این «طریق مستقیم» را به رفتار درآمده«صراط المستقیم» می دانند.

غدیر خم، عید است و شایسته عید نیز بهترپوشی و به گویی و به بینی است و صد البته این نیازمند به پنداری هم هست که بایدجان را بدان آراست و زیبا دید و زیبا بود و همگان را به زیبایی دعوت کرد. عید غدیرفقط فرصتی برای دیدار با سادات نیست بلکه رسیدن به سعادت هدف غایی آن است که انسان
اگر فیض «سیادت» هم نداشت لیاقت سعادت بیابد و از سعادت به سیادت هم برسد. دیدار سادات که سنت حسنه ای است نمادی است برای تازه کردن عهد خویشاوندی اعتقادی با مولایی که در غدیر خم، رسول ا... معرفی فرمود، پس این عید رابا در پیش گرفتن رفتار علوی و اخلاق علوی باید گرامی داشت و کام را نه تنها باشیرینی که با شراب طهورای فهم ولایت باید شیرین داشت. این شیرین کامی است که جانرا و جهان را حلاوت می بخشد و الا اگر عید غدیر، فقط یک روز باشددر تقویم و بگذرد که چاره کار نمی کند.عید غدیر یک اشاره است وخط این اشاره را باید گرفت و باید رفت راه را چنان که هر گام که می گذاریم جای پای مولا باشد واین راه نیز به اندازه همه فضای زندگی است، پس غدیر زندگی باید کرد...

 خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1392/08/01 شماره انتشار 18534/صفحه 5

/ 0 نظر / 95 بازدید