آرزوهای خوب برای مردم خوب و میهن خوب

سال نو شد و ما هم باید نگاه نو کنیم و تلاش نو کنیم و صد البته آرزو نیز هم. باید آرزوهای نو را، نوشت، برای تحقق آن تلاش کرد و سال نو را پر از روزهای نو و نوروزهای نیکو کرد برای مردم که حق این مردم، بهترین هاست، حق خراسان رضوی بهترین هاست و حق مشهد الرضا، تخت گاه دل ها و پایتخت معنوی ایران، بهترین بهترین ها و ما آرزو می کنیم، هر روز که می گذرد و هر برگی که در تقویم ورق می خورد، بهترین ها برای مردم مقدر شود. ما آرزو می کنیم روزگار مشهد و خراسان رضوی و اصلاً همه ایران به گونه ای باشد، که کنجکاوترین خبرنگار هم نتواند، سوژه ای بیابد تا به انتقاد قلمی بزند و سخنی تحریر کند، اما ... ما آرزو می کنیم، روزگار بر مردم چنان خوش شود، که هیچ شاعری، واژه ها را پی شرح تلخی ها، بیت نکند، غزل نکند، قصیده نسراید و مثنوی درد گفته ها نه هفتاد من که هفتاد گرم هم نشود. اما ...

ما آرزو می کنیم، وقتی دوربین تلویزیون، در شهر می گردد، حتی به اندازه یک «فرم» تصویر نازیبا، نبیند و یک صدای ناخوش احوال نشنود، اما ... ما آرزو می کنیم برای روزهای بهتر، برای روزگار بهتر، برای زندگی بهتر برای همه، حتی آرزو می کنیم روزگار بهتر را برای شهر، اما ... اما این آرزوها را، این آرزوهای به دعا تجهیز شده را هم باید، تلاشی پشتوانه شود، برنامه ای نقشه راه شود و دست هایی به کار، تا گام به گام به تحقق نزدیک شود که می دانیم، همه مان که کارها، «خلق الساعه» به سامان نمی شود که نابسامانی ها را باید ذره ذره از میان برداشت و اندک، اندک به سامان کرد امور را، تا اوضاع، از وضع موجود، جامه بتکاند و به سمت «وضع مطلوب» گام بردارد.

باور داریم که گام ها را، باید نوشت، چنانکه برنامه ها را و باور داریم برای تحقق برنامه ها، بایدگام هارا منظم کرد و برای انجام کارها، آستین همت بالا زد و در مسیر آرزوها به پیش رفت مثلاً اگر نمی توانیم، به آرزوهای آرمانی خود برسیم، در بحث اشتغال و صنعت و ... لااقل تلاش کنیم، از لشکر فربه شده بیکاری، به اندازه ای که می شود، نیرو کم کنیم. اگر نمی شود همه کارخانه ها را به تولید سه شیفته رساند، لااقل زمینه تولید یک نوبته را فراهم کنیم. اگر نمی توانیم اوضاع را «به وفق مراد» کنیم، لااقل تا جایی که می شود و می توانیم، به سمت مراد گام برداریم و برای این نیز فرهنگ سازی کنیم، چه در غیاب فرهنگ در هیچ عرصه ای نمی توان به نتایج بایسته رسید، پس باید کوشش افزون کنیم برای تحقق شعار سال، که «با عزم ملی و مدیریت جهادی» می شود، در عرصه «اقتصاد و فرهنگ» گام برداشت، روزگار خوش و فردای توسعه و تعالی نیز، نیازمند عزمی چنان سترگ و مدیریتی چنین کارآمد است.

ما آرزوهای بلندی داریم، راه هم دراز است و مقصد دور اما با عزم ملی و مدیریت جهادی، می شود و می شود و می شود و باید به هدف رسید و ... «ما می توانیم»، این را امام انقلاب به ما آموخت و کاروان سالار امروز این انقلاب هم مدام با ادبیات گوناگون به یادمان می آورد که «ما می توانیم»

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/01/17 شماره انتشار 18654 /صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 91 بازدید