نزاع هاي‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬

بيشترين‭ ‬جرايم‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان‭ ‬كهكيلويه‭ ‬و‭ ‬بويراحمد‭ ‬نزاع هاي‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬زندان هاي‭ ‬استان‭ ‬كهكيلويه‭ ‬و‭ ‬بويراحمد‭ ‬به‭ ‬ايسنا‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬خبرگزاري‭ ‬در‭ ‬خبري‭ ‬با‭ ‬كد‭ ‬‮١٩٩٩١-٢٠٦٨‬‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬روي‭ ‬خروجي‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬فرستد‮.‬
اسدا‮...‬‭ ‬گرجي‮ ‬زاده‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬كميته‭ ‬بررسي‭ ‬آسيب هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬استان‭ ‬اظهار‭ ‬مي‮ ‬دارد‮:‬‭ ‬نزاع‮ ‬‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬‮٠٤‬‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جرايم‭ ‬را‮-‬‭ ‬كه‭ ‬بيشترين‭ ‬آمار‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬جرايم‭ ‬است‮-‬‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‮.‬
وي‭ ‬در‭ ‬واشكافي‭ ‬چرايي‭ ‬ماجرا،‭ ‬بافت‭ ‬عشيره‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬جمعيتي‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دلايل‭ ‬شكل گيري‭ ‬نزاع هاي‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬مي‮ ‬داند‮.‬
مسئله اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬استان هاي‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬تامل برانگيز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬جاها،‭ ‬تاسف برانگيز‮.‬
چه‭ ‬همگرايي‭ ‬و‭ ‬خويشاوندخواهي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬تعاون‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬بر‭ ‬خير‭ ‬و‭ ‬نيكي‭ ‬منتهي‭ ‬شود،‭ ‬گاه‭ ‬مسير‭ ‬عكس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همكاري‭ ‬برشر‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
اين‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬غيرت‭ ‬بر‭ ‬خويشاوند‭ ‬و‭ ‬گوهر‭ ‬خويشاوندي‭ ‬،‭ ‬نيك‭ ‬و‭ ‬پسنديده‭ ‬است،‭ ‬منتهي‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬حق؛‭ ‬اگر‭ ‬خويشاوندي‭ ‬از‭ ‬مسيرحق‭ ‬منحرف‭ ‬شد،‭ ‬ديگر‭ ‬غيرت‭ ‬ورزيدن‭ ‬به‭ ‬او،‭ ‬تعصب‭ ‬به‭ ‬باطل‭ ‬است‮.‬
و‭ ‬تعصب‭ ‬به‭ ‬باطل‭ ‬هم‭ ‬سرانجامي‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬دايره‭ ‬خويشاوندي‭ ‬را‭ ‬جور‭ ‬ديگري‭ ‬تعريف‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬معلم‭ ‬زندگي‭ ‬و‭ ‬اسوه‭ ‬حسنه‭ ‬هميشه‭ ‬تاريخ،‭ ‬پيامبررحمت‭ ‬و‭ ‬عقلانيت‭ ‬و‭ ‬مهرباني‭ ‬برايمان‭ ‬شرح‭ ‬كردند،‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬خويشاوندخوني‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عموي‭ ‬خويش‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬رفتن‭ ‬ابولهب‭ ‬به‭ ‬مسير‭ ‬باطل‭ ‬و‭ ‬همراهي‭ ‬با‭ ‬ابوسفيان‭ ‬و‭ ‬نشنيدن‭ ‬پيام‭ ‬حق‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬خداوندي‭ ‬به‭ ‬‮«‬تبت‭ ‬يدا‭ ‬ابي‭ ‬لهب‮»‬‭ ‬قطع‭ ‬فرمودند‮.‬
اما‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬حق،‭ ‬سلمان‭ ‬فارسي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خويشاوندي‭ ‬برگزيدند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬سلمان‭ ‬منا‭ ‬اهل‭ ‬البيت‮»‬‭ ‬تكريم‭ ‬و‭ ‬تعظيم‭ ‬فرمودند‮.‬
اين‭ ‬درس‭ ‬پيامبر‭ ‬‮(‬ص‮)‬‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬روزگار‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬خويشاوندي‭ ‬ملاك‭ ‬قرار‭ ‬گيرد،‭ ‬ديگر‭ ‬مسائل‭ ‬چون‭ ‬نزاع هاي‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬و‭ ‬عشيره‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬خون ريزي‭ ‬و‭ ‬خون خواهي‭ ‬و‭ ‬قصه هاي‭ ‬تلخ‭ ‬‮«‬خون‭ ‬بس‮»‬‭ ‬را‭ ‬نخواهيم‭ ‬داشت،‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رفتار‭ ‬درصدر‭ ‬جرم هاي‭ ‬يك‭ ‬منطقه‭ ‬هم‭ ‬بنشيند‭ ‬و‭ ‬پاي‭ ‬افراد‭ ‬زيادي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬باز‭ ‬كند‮.‬
شايسته‭ ‬است‭ ‬رسانه ها‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬فرهنگ ساز،‭ ‬ضمن‭ ‬تحكيم‭ ‬روابط‭ ‬خانوادگي‭ ‬و‭ ‬صله‭ ‬رحم‭ ‬و‭ ‬خويشاوندخواهي،‭ ‬براي‭ ‬شكل دهي‭ ‬فرهنگ‭ ‬حق محوري‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬تلاش‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬هنجارها،‭ ‬جاي‭ ‬ناهنجارها‭ ‬را‭ ‬بگيرد‭ ‬و‭ ‬رفتارها‭ ‬زيباتر‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬شايسته‭ ‬جامعه‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬اخلاقي‭ ‬شود‮.‬
اين‭ ‬خيلي‭ ‬زيباست‭ ‬و‭ ‬شايسته‭ ‬زيبا باوران‭ ‬اين‭ ‬ديار‮.‬
پس‭ ‬چنين‭ ‬باد‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید