چقدر‭ ‬شيعه ايم؟

مهم‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بدانيم‭ ‬امام‭ ‬محمدباقر‭ ‬كي‭ ‬به‭ ‬دنيا‭ ‬آمد،‭ ‬چون‭ ‬ايشان‭ ‬امام‭ ‬همه‭ ‬زمان هاست‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بدانيم‭ ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬كجا‭ ‬به‭ ‬دنيا‭ ‬آمدند‭ ‬چون‭ ‬همه‭ ‬دنيا‭ ‬در‭ ‬ذيل‭ ‬امامت‭ ‬ايشان‭ ‬است،‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬بشناسيم‭ ‬آن هم‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬يك‭ ‬‮«‬اسطوره‭ ‬تكرارناشدني‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬رشيد‭ ‬يك‭ ‬‮«‬اسوه‭ ‬باورپذير‭ ‬و‭ ‬شدني‮»‬‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬سرمشقي‭ ‬كه‭ ‬معلم‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬برگ‭ ‬دانش آموز‭ ‬مي‮ ‬نويسد‭ ‬و‭ ‬دانش آموز‭ ‬بايد‭ ‬آنقدر‭ ‬از‭ ‬روي‭ ‬آن‭ ‬مشق‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬خطش‭ ‬مثل‭ ‬سرمشق‭ ‬شود‮.‬‭ ‬پس‭ ‬شناخت‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬ائمه‭ ‬بايد‭ ‬بدانجا‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬بدانيم‭ ‬مهربان ترين‭ ‬و‭ ‬حكيم ترين‭ ‬معلم،‭ ‬حضرت‭ ‬خداوندگار،‭ ‬ائمه‭ ‬را‭ ‬مثل‭ ‬سرمشق‭ ‬بر‭ ‬سربرگ‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬نوشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مكلف‭ ‬فرموده‭ ‬است‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬عبادت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬عبوديت‭ ‬بورزيم‭ ‬و‭ ‬زشتي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جامه‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬پاك‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬جامه‭ ‬چنان‭ ‬زيبا‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سرمشق‭ ‬زيبا‭ ‬روي‭ ‬و‭ ‬عارف‭ ‬خوي‭ ‬خويش‭ ‬نزديك‭ ‬شويم‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬براساس‭ ‬سنت‭ ‬خداوندي‭ ‬تكامل پذيري‭ ‬بايد‭ ‬روز به روز‭ ‬به‭ ‬ائمه‭ ‬خويش‭ ‬شبيه تر‭ ‬و‭ ‬نزديك تر‭ ‬شويم‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬مشابهت‭ ‬و‭ ‬خويشاوندي‭ ‬معنوي‭ ‬شكل‭ ‬نگيرد،‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬بدانيم‭ ‬كي‭ ‬و‭ ‬كجا‭ ‬به‭ ‬دنيا‭ ‬آمده اند،‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬دنياي‭ ‬ما‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬عقباي‭ ‬ما‮.‬‭ ‬حداكثر‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬معلومات‭ ‬عمومي‭ ‬برايمان‭ ‬كارساز‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬سرمشق‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬معلم‭ ‬اگر‭ ‬توسط‭ ‬ما‭ ‬تمرين‭ ‬نشود،‭ ‬دست‭ ‬فوق‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬يك‭ ‬يادگاري،‭ ‬ارزش‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬هرچند‭ ‬هم‭ ‬عزيز‭ ‬باشد‭ ‬عزتي‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬ما‭ ‬نخواهد‭ ‬داد‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬فلسفه‭ ‬آن‭ ‬سرمشق،‭ ‬مشق‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬چون‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬معرفت شناسي‭ ‬نيز‭ ‬اين گونه‭ ‬است‮.‬‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬تكاپو‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬شباهت هاي‭ ‬بيشتر‭ ‬با‭ ‬ائمه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬اول‭ ‬بايد‭ ‬چشم‭ ‬گشود،‭ ‬بعد‭ ‬عاشق‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآورد‭ ‬آنچه‭ ‬آنان‭ ‬بدان‭ ‬عمل‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬گذاشت‭ ‬درست‭ ‬همان‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬گام‭ ‬گذاشته اند‭ ‬و‭ ‬شيعه‭ ‬نيز‭ ‬جز‭ ‬اين‭ ‬معنايي‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬همانگونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حضور‭ ‬ائمه‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬محضرشان‭ ‬مي‮ ‬نشستند‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬ارائه‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬امام‭ ‬ايمانشان‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تاييد‭ ‬كند،‭ ‬امروز‭ ‬بايد‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬پندار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آموزه هاي‭ ‬ائمه‭ ‬عرضه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬پيرايه ها‭ ‬را‭ ‬بپالاييم‭ ‬و‭ ‬كمبودها‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راه،‭ ‬فرمايشات‭ ‬ائمه‭ ‬هم‭ ‬چراغ‭ ‬راه‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مصداق‭ ‬آن‭ ‬سرمشق هاي‭ ‬نوراني‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬ما‭ ‬نهادينه‭ ‬شود‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬زيباتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬امام‭ ‬باقر‭ ‬عليه السلام‭ ‬در‭ ‬پالايش‭ ‬رفتار‭ ‬انساني،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬انذار‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬‮«‬بزرگ ترين‭ ‬عيب‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬انسان‭ ‬چشم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عيب هاي‭ ‬مردم‭ ‬بدوزد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬عيب‭ ‬خود‭ ‬چشم پوشي‭ ‬كند‮.‬‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كارهايي‭ ‬امر‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬آنها‭ ‬ناتوان‭ ‬است‮.»‬
خوب‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬براساس‭ ‬اين‭ ‬سرمشق،‭ ‬مشق‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬بنويسيم‭ ‬كه‭ ‬آن چه‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬نمي‮ ‬پسنديم‭ ‬براي‭ ‬ديگران‭ ‬هم‭ ‬نپسنديم،‭ ‬آن وقت‭ ‬آمار‭ ‬ظلم ها‭ ‬و‭ ‬جفاها،‭ ‬ناجوانمردي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬زيبايي‮ ‬ها،‭ ‬چقدر‭ ‬پرشتاب‭ ‬منحني‭ ‬معكوس‭ ‬را‭ ‬طي‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬زشتي‮ ‬ها،‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬خواهد‭ ‬پيوست‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬را‭ ‬‮«‬ستارالعيوب‮»‬‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬بدانيم‭ ‬بايد‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬مظهر‭ ‬اين‭ ‬شأن‭ ‬خداوندي‭ ‬باشيم‭ ‬چقدر‭ ‬حرمت ها‭ ‬و‭ ‬حريم ها‭ ‬حفظ‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬فاحشه اي‭ ‬ترويج‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬خواهد‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬امام‭ ‬باقر‭ ‬عليه السلام‭ ‬نزديك‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬آموزه‭ ‬اجتماعي‭ ‬حضرتش‭ ‬درس‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآمده‭ ‬ما‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬نزد‭ ‬دانشمندي‭ ‬نشستي،‭ ‬به‭ ‬شنيدن،‭ ‬حريص تر‭ ‬از‭ ‬گفتن‭ ‬باش،‭ ‬و‭ ‬نيكو‭ ‬شنيدن‭ ‬را‭ ‬بياموز،‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬نيكو‭ ‬گفتن‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬آموزي،‭ ‬و‭ ‬سخن‭ ‬هيچ كس‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬مكن‮...»‬‭ ‬خوب‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬ما‭ ‬گشوده‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬محضر‭ ‬دانايان،‭ ‬سكوت‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خرمن‭ ‬فيض‭ ‬وجود‭ ‬او‭ ‬نور‭ ‬برخواهيم‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬عوض‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كلام‭ ‬خويش‭ ‬لحظه ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهيم‭ ‬با‭ ‬سكوت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬محضر‭ ‬بزرگان،‭ ‬مرواريدهاي‭ ‬دانايي‭ ‬را‭ ‬صيد‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬آموختن‭ ‬حريص‭ ‬بشويم،‭ ‬حرص‭ ‬و‭ ‬آز‭ ‬دنياخواهي‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬نردبان پنداري‭ ‬انسان ها‭ ‬و‭ ‬پرگويي‮ ‬هاي‭ ‬گزاف گونه،‭ ‬از‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬فكر‭ ‬ما‭ ‬بيرون‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فكري‭ ‬امام‭ ‬باقر‭ ‬بزرگ‭ ‬شويم‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬هيچگاه‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬ولو‭ ‬كارمند‭ ‬و‭ ‬كارگر‭ ‬ما‭ ‬باشند‭ ‬به‭ ‬كاري‭ ‬امر‭ ‬نخواهيم‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬عاجزيم‭ ‬يا‭ ‬كراهت‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬رهنمود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گيريم‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬مي‮ ‬فرمايند‭ ‬‮«‬اگر‭ ‬بندگان‭ ‬وقتي‭ ‬نمي‮ ‬دانند‭ ‬توقف‭ ‬كنند‭ ‬‮(‬و‭ ‬اظهارنظر‭ ‬ننمايند‮)‬‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬درك‭ ‬نكرده اند‭ ‬انكار‭ ‬نكنند،‭ ‬كافر‭ ‬نمي‮ ‬شوند‮»‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬تنش هاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬فروخواهد‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬برادران‭ ‬عوض‭ ‬پنجه‭ ‬كشيدن‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬فلاح‭ ‬و‭ ‬رستگاري‭ ‬گام‭ ‬برخواهند‭ ‬داشت‭ ‬و‮...‬‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬گفته هاي‭ ‬امام‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سرمشق‭ ‬در‭ ‬صفحات‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬نوشته‭ ‬شود،‭ ‬تكرار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآيد،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬مدار‭ ‬نگاه‭ ‬امام‭ ‬باقر‭ ‬شكل‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بي‮ ‬آنكه‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬مكان‭ ‬تولد‭ ‬امام‭ ‬را‭ ‬بدانيم‭ ‬تولد‭ ‬باورهاي‭ ‬امام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬خويش‭ ‬جشن‭ ‬خواهيم‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬معناي‭ ‬تشيع‭ ‬است‮.‬

(ص-۱۲-اندیشه)

/ 0 نظر / 94 بازدید