به خود احترام بگذاريم!

حرمت قانون 
پس از چند ده روز که از آغاز طرح برخورد با موتورسيکلت‌سواران متخلف مي‌گذرد، آثار آن را به راحتي مي‌شود در خيابان‌ها مشاهده کرد. آمد و شد موتورسيکلت‌هاي پلاک‌شده، الزام راکب به استفاده از کلاه‌ايمني، افزايش قانونمندي در رانندگي پرهيز از اعمالي که بهداشت رواني جامعه را آسيب مي‌رساند، توسعه هنجارهاي اجتماعي در امر رانندگي کاهش آلودگي فضا، فروکاسته شدن از آلودگي صوتي و... نشانه‌هاي مثبت يک اقدام انتظامي- اجتماعي است که با همراهي مردم با مجريان قانون به انجام رسيد. با همه اينها هنوز در کوچه و خيابان شاهد تردد موتورسيکلت‌هايي هستيم که همچنان به شکار آرامش مردم مي‌آيند با موتورسيکلت‌هايي که مرکب شکار راکبان خويش هستند. هنوز براي گروهي از افراد جا نيفتاده است که از هر وسيله‌اي بايد مطابق فرهنگ استفاده از آن بهره برد. هنوز گروهي نمي‌خواهند بپذيرند که ميان «خيابان» و «پيست» موتورسواري تفاوت است و اين شايد بخشي از اين رو باشد که به اندازه کافي «پيست موتورسواري» براي «اشباع» روح بلندپرواز «جوان» نداريم و بخش ديگرش، اما، به ناآگاهي در استفاده صحيح از موتورسيکلت برمي‌گردد. هنوز ديده مي‌شود که در خيابانها بعضي افراد «کلاه ايمني» را بر ترک و دسته موتورسيکلت خود حمل مي‌کنند و به محض مشاهده «پليس» آن را بر سر خود مي‌گذارند. حال آنکه «سخت‌گيري پليس» هم براي حفظ «سلامتي» آنهاست نه چيز ديگر. آنها به گمان خود با استفاده مقطعي از کلاه ايمني، کلاه بر سر قانون و پليس مي‌گذارند، حال آنکه در حقيقت از سر سلامتي خود، کلاه برمي‌دارند و سر آينده خود کلاه مي‌گذارند، شايد اگر بازخورد رعايت مقررات در چند ده روز گذشته به اطلاع مردم مي‌رسيد و در مي‌يافتند که آمار تصادف موتورسواران چقدر کاهش يافته يا استفاده از کلاه ايمني، در به سلامت رستن راکبان موتورها چقدر نقش‌آفرين بوده است آن گروه هم به استفاده صحيح از کلاه کاسکت علاقه نشان دهند. به ياد داشته باشيم که در اموري از قبيل «رانندگي» و رعايت مقررات «نتيجه» مهم است نه «نيست» عين «واجب توصلي» که نتيجه در آن اهميت دارد.
به هرحال افزايش قانونمندي در جامعه را بايد به فال نيک گرفت و براي احترام به قانون و کاهش شديد قانون‌شکني بايد تلاش مضاعف مصروف داشت تا جامعه در جاده سلامت گام‌هاي بلندتري بردارد. جامعه از آحاد و يکان‌يکان ما ساخته مي‌شود، قانونمندشدن ما يعني قانونمند شدن جامعه، يعني سالم شدن جامعه، يعني روزهاي بهتر براي جامعه.

/ 0 نظر / 92 بازدید