بم به ساعی سلام می کند

بم، مي‌گريد...مي‌گريد...مي‌گريد...نه ازنداري وکمبود...
نه به خاطر يادآوري خاطره مرگبار زلزله، مي‌گريد ازسرشوق ازشوق قهرماني «هادي ساعي» قهرماني که پهلوانانه درماجراي بم همه مدال‌هايش را به بم بخشيد و حالا دوباره پرافتخارترين سکوي المپيک را فتح کرده است.
حالا طلا هم برسينه ساعي است، هم برسينه بم، حالا بم با دستان زخمي به پروازدرآمده‌اش خدا را براي موفقيت ساعي و رضازاده و... سپاس مي‌گويد چنانکه همه ايران،
فردا روزولادت امام‌علي (ع) روزمرد است و روز پدر وبم با کودکان يتيمش، جشن ميلاد مي‌گيرد و هديه روزمرد را در سلامي پاک وخالص تقديم همه پدران و مرداني مي‌کند که دربم، مردانگي را معنايي دوباره بخشيدند.
بمي‌ها، هزارصلوات را با هزارسبد لبخند وقدرداني براي ساعي مي‌فرستند و روز مرد را به اوتبريک مي‌گويند که در روز غم، ياربم بود وامروز در روزشادي او، بم شاد است. آن روزهاي تلخ، مردم ايران همه يک چشم شدند و بر بم گريستند ويک دل شدند و سوختند، اما امروز، درعيد ميلاد مظهر مردي و مردانگي بم براي همه مردم پيام سلامتي دارد و سلام قدرداني، مخصوصا براي قهرمانانش که نشان دادند، پهلوان هم هستند.
امروز، بيش ازهمه مناطق ايران بم وبيش ازهمه مردم، بمي‌ها درشادي ساعي و رضازاده شريکند. آنها روز مرد را به پاس مردانگي آنها در روز تلخ خود، شيرين شادباش مي‌گويند.

/ 0 نظر / 96 بازدید