اين‮ ‬غصه رابا‭ ‬من ببين


ساكن‭ ‬شهر‭ ‬عاطفه
اين‮ ‬غصه رابا‭ ‬من ببين


اين‭ ‬‮«‬قصه‮»‬‭ ‬نيست‭ ‬،‮«‬‭ ‬غصه‮»‬‭ ‬است‭ ‬آنچه‭ ‬مي‮ ‬بينيد‭ ‬‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬ماقصه وار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬روايت‭ ‬‮ ‬كنيم‭ ‬‮.‬اين‭ ‬غصه‭ ‬است‭ ‬‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬قصه‭ ‬پندارندش‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬ديري‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬دستمال‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سرباز‭ ‬كرده اند‭ ‬تا‭ ‬دست‭ ‬وجدانشان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬سرباز‭ ‬كرده‭ ‬باشند.تا‭ ‬‮«‬دردسر‮»‬‭ ‬نداشته‭ ‬باشند،‮«‬‭ ‬سردرد‮»‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬‮«‬استامينوفن‮»‬‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬درمان‭ ‬كرد‭ ‬حالا‭ ‬‮«‬كدئينش‮»‬‭ ‬رااضافه‭ ‬مي‮ ‬كنند‮!‬‭ ‬جاي‭ ‬دوري‭ ‬نمي‮ ‬رود‮!‬‭ ‬جاي‭ ‬دوري‭ ‬هم‭ ‬برود،‭ ‬چند‭ ‬برابرش‭ ‬را‭ ‬برمي‮ ‬گردانند‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬اينها‭ ‬هنري‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬نگو‭ ‬،‭ ‬اگر‭ ‬نانشان‭ ‬هم‭ ‬آجر‭ ‬شود،‭ ‬آجر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬بالاتر‭ ‬مي‮ ‬فروشند‭ ‬‮!‬‭ ‬بگذريم.قصه‭ ‬اين‭ ‬غصه‭ ‬،‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬پاياني‭ ‬‮«‬شيرين‮»‬‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬ايشان‭ ‬،‭ ‬‮«‬فرهاد‮»‬‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬تكبيرة‭ ‬الاحرامي‭ ‬بزنيم‭ ‬نماز‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬صلاة‭ ‬نوع‭ ‬دوستي‭ ‬وتيشه‭ ‬ياري‭ ‬را‭ ‬برداريم‭ ‬براي‭ ‬باز‭ ‬كردن‭ ‬راهي‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬فردا،‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬‮«‬‭ ‬بيستون‮»‬‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬نداري‭ ‬امروز‮!‬‭ ‬آري‭ ‬امروز‭ ‬گره‭ ‬گشايي‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬مردم‭ ‬‮.‬
‭ ‬فرهاد‭ ‬وشي‭ ‬علي‭ ‬باور‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬كه‭ ‬عاشقانه‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬راهي‭ ‬بگذارد‭ ‬كه‭ ‬مولاي‭ ‬جوانمردان‭ ‬عالم،‭ ‬علي‭ ‬‮(‬ع‮)‬‭ ‬نشانمان‭ ‬داده‭ ‬است‮....‬‭ ‬بگذريم‮!‬‭ ‬بگذاريد‭ ‬،‭ ‬برايتان‭ ‬بگويم‮.‬‭ ‬شما‭ ‬كهغريبه‭ ‬نيستيد‭ ‬‮.‬اين‭ ‬تصويرها‭ ‬،‭ ‬فقط‭ ‬چند‭ ‬نما‭ ‬از‭ ‬زخم هايي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬پهلوي‭ ‬شهر.زخم هاي‭ ‬نمك‭ ‬سوز‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬نيستند‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬خوشي‮ ‬شان‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬قيمت‭ ‬اسباب بازي‭ ‬بچه هاي‭ ‬بعضي‮ ‬هاست.به‭ ‬قيمت‭ ‬ساعت‭ ‬مچي‮ ‬شان،‭ ‬تازه‭ ‬با‭ ‬پول‭ ‬‮«‬‭ ‬پالتوي‮»‬‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬خانم هاي‭ ‬تهراني‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬براي‭ ‬چند‭ ‬خانواده‭ ‬از‭ ‬اينها‭ ‬سرپناه‭ ‬ساخت‭ ‬‮.‬پالتوهايي‭ ‬با‭ ‬‮«‬قيمت‭ ‬‮٨١‬ميليون‭ ‬تومان‭ ‬تمام‮»‬‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬‮!‬‭ ‬نه.تمام‭ ‬نه‮!‬‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬ابتداي‭ ‬گفتنيم‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬جوانمردان‭ ‬و‭ ‬كرامت‭ ‬زناني‭ ‬كه‭ ‬يا‭ ‬علي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عمق‭ ‬جان‭ ‬فرياد‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬بشتابند.منتظر‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬انتظار‭ ‬مولا‭ ‬ر‭ ‬ا،امروز‭ ‬با‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬و‭ ‬سيره‭ ‬معصومان،‭ ‬معنايي‭ ‬مومنانه‭ ‬مي‮ ‬بخشند‮...‬‭ ‬پس‭ ‬ياعلي‮!‬
؛خار‭ ‬مغيلان

4vr8.gif

؛اينجا‭ ‬‮«‬برخوردار‮»‬‭ ‬نيستند‭ ‬
اما‭ ‬تا‭ ‬دلتان‭ ‬بخواهد،‭ ‬فقر‭ ‬،‭ ‬‮«‬خار‮»‬‭ ‬پاشيده است‭ ‬،‭ ‬سخت تر‭ ‬از‭ ‬خار‭ ‬مغيلان‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬مطمئنم‭ ‬آنهايي‭ ‬كه‭ ‬عزم‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬شوق‭ ‬كعبه‭ ‬دارند‭ ‬،‭ ‬پاي‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬ياري‭ ‬خواهند‭ ‬شدو‭ ‬حافظانه‭ ‬خواهند‭ ‬خواند‮:‬
در‭ ‬بيابان‭ ‬گر‭ ‬به‭ ‬شوق‭ ‬كعبه‭ ‬خواهي‭ ‬زد‭ ‬قدم
سرزنش ها‭ ‬گر‭ ‬كند‭ ‬خار‭ ‬مغيلان‭ ‬غم‭ ‬مخور
؛ديوارها

4vr11.gif

؛‮...‬‭ ‬و‭ ‬دعا‭ ‬كنيم‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬خود‭ ‬برسند‭ ‬،‭ ‬اين‭ ‬كودكان‭ ‬فقر‮.‬
‮...‬‭ ‬و‭ ‬دعا‭ ‬كنيم‭ ‬گير‭ ‬كند‭ ‬روزي‭ ‬،‭ ‬روزي‮ ‬شان‭ ‬،در‭ ‬گلوي‭ ‬مال‭ ‬مردم‭ ‬خوارها‮.‬
‮...‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقال،
من‭ ‬به‭ ‬درگفتم‭ ‬وليكن‭ ‬بشنوند
نكته‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬موبه‭ ‬مو‭ ‬ديوارها
؛حج‭ ‬اينجاست

4vr7.gif

؛مكه‭ ‬اينجاست‭ ‬،‭ ‬منا‭ ‬اينجاست‭ ‬‮.‬‭ ‬مرو‭ ‬اينجاست‭ ‬،‭ ‬صفا‭ ‬اينجاست
هركس‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬ازخود‭ ‬بگذرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صفاي‭ ‬باطن‭ ‬برسد
حج‭ ‬را‭ ‬اينجا‭ ‬به جا‭ ‬آورد‭ ‬‮.‬‭ ‬با‭ ‬ياري‭ ‬به‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬خدا‭ ‬ياوري‭ ‬ندارند
؛آتش‭ ‬فقر

4vr1.gif

؛آتش‭ ‬فقر،‭ ‬اين‭ ‬زندگي‭ ‬را‭ ‬سوخته است،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن كه‭ ‬آتش‭ ‬گاز‭ ‬،‭ ‬دراين‭ ‬بيغوله‭ ‬شعله‭ ‬بكشد‭ ‬‮.‬بگذريم‭ ‬از‭ ‬اين كه‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گاز،‭ ‬قصه هاي‭ ‬تلخ‭ ‬مرگ‭ ‬را‭ ‬گاهي‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬فقر‭ ‬كه‭ ‬بامرگ‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬مي‮ ‬رسد‮!‬
؛پاي‭ ‬به‭ ‬راه

4vr9.gif

؛هنگامي‭ ‬كه‭ ‬واژه ها‭ ‬از‭ ‬نوشتن‭ ‬درد‭ ‬عاجز‭ ‬مي‮ ‬شوند
تصوير‭ ‬آغاز‭ ‬مي‮ ‬شود‮...‬
و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬آغاز‭ ‬‮!‬
تو‭ ‬پاي‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬نه‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬مپرس
خود‭ ‬‮«‬درد‮»‬‭ ‬بگويدت‭ ‬چون‭ ‬بايد‭ ‬رفت
؛اگر‭ ‬جرات‭ ‬داشتم‭ ‬

4vr5.gif

؛آشپزخانه‭ ‬‮...‬‭ ‬خانه‭ ‬‮...‬‭ ‬پذيرايي‭ ‬‮...‬‭ ‬حق‭ ‬صاحبان
اين‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬صفرهاي‭ ‬حساب‭ ‬دارندگان‭ ‬كاخ‭ ‬بجوييد‮.‬‭ ‬نزد‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬شهرام‭ ‬جزايري،‭ ‬
شهرام‭ ‬كوچكشان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬خوري‭ ‬برايشان‭ ‬شهرام‭ ‬و‭ ‬بهرام‭ ‬ندارد‮!‬
من‭ ‬اگر‭ ‬جرات‭ ‬داشتم‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬فرياد‭ ‬حق‭ ‬اينها‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬خواستم‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬فرياد‮!‬
؛وزيري‭ ‬ايران

4vr10.gif

؛فقر‭ ‬آمده است‭ ‬،‭ ‬طاعون‭ ‬وار‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬نتوانسته است‭ ‬نجابت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نگاهشان‭ ‬به‭ ‬تاراج‭ ‬برد‮.‬‭ ‬من‭ ‬مطمئنم‭ ‬اين‭ ‬نگاه هاي‭ ‬نجيب‭ ‬،‭ ‬طرحي‭ ‬براي‭ ‬فرداست‭ ‬آن گاه‭ ‬كه‭ ‬پسران‭ ‬ناقص‭ ‬عقل‭ ‬فلان‭ ‬و‭ ‬فلان‭ ‬و‭ ‬فلان‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬گدايي‭ ‬به‭ ‬روستا‭ ‬بروند‭ ‬؟‭ ‬اين‭ ‬روستازادگان‭ ‬دانشمند‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬وزيري‭ ‬ملك‭ ‬ايران‭ ‬خواهند‭ ‬رسيد‮...‬؛روز‭ ‬من

4vr4.gif

؛خسته ام‭ ‬امروز
روز‭ ‬من‭ ‬فرداست
روزي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬دانم
صاحبش‭ ‬‮«‬آقا»ست‮!‬

(ص-۴-خراسان رضوی)

/ 0 نظر / 91 بازدید